מיקום המאמר: 1. תושבע, ספרי מקור [בסוף הרשימה] 2. שם הקישור: ספר חסידים, מפתח הפסוקים מאת משה שפרבר <-- ביצוע ע"י ענת 24.12.06 --> מפתח פסוקים לספר חסידים / משה שפרבר

מפתח פסוקים לספר חסידים

[מהד' מרגליות]

משה שפרבר

[כל הזכויות שמורות לעורך]

מתפרסם לראשונה באתר דעת • כסליו תשס"ז • 2006מילות מפתח:
ספר חסידים, אינדקס ספר חסידים, מפתח פסוקים

ספרי התנ"ך

בראשית
א, ה - רנח; יד - שנט, תקנב; כח - תק; ל - תקלא;
ב, א - תקל, תקסה; ג - רעא, תט, תתשמז;
ג, ו - תתשמה; ז - תתשמה; טז - תתשטו;
ד, ו - תקעט; ז - תתשלז; י - תתשמג; יג - תרה; כו - תתפד, תתשלט;
ה, א - תתפד, תתשלט, תתשמ;
ו, ג - שנא, תקמ; יג - תקמ, תקמ;
ח, כא - קמג, תט, תתשלז; כב - רנח;
ט, ה - רלו, תעז, תקכח, תרעה, תרעו, תרעז; ח - תקעט;
יב, ב - תקכו;
יד, יג - תתב; יד - תקמט; כ - שנג; כב - ש; כג - יד;
טו, א - קצו; טז - תרנח;
טז, י - תתרנז; יג - תתרנז;
יז, י - שנד;
יח, ג - נו; ד - תתשיב; ו - קלה; י - תתקצא; יד - תמז; טו - קב, ריז; טז - נו; כא - תרנח; כה - תקמט;
יט, טז - קעח;
כ, ו - קעג; יז - שס;
כא, ב - תשנג;
כב, א - תקמט; ח - קס; יב - יב, קנח; יד - קס; כא - שנג;
כג, טז - תשלז;
כד, יט - תתרטו; כז - תת; לא - תתשנז; לב - תקלא; מו - תקלא; מט - תקיד; נ - שפג;
כה, ו - תקיא; לב - שמא;
כו, ו - כט;
כז, יג - שלו; כו - שסב; מא - תקעא;
כח, יב - תקל; טז - קסה; כב - תג;
כט, ט - תתרטו; כ - תצח;
ל, ל - רטו;
לא, טו - שלג; מ - שפו; מא - שפו; נ - תיז; נג - תיז;
לב, ד - תתרטו; י - תתרטו; ל - תתשנ; לג - רלא;
לג, י - קעח;
לה, כז - קסה;
לז, יג - שמא; כו - תמט;
לח, יא - תסא;
לט, ט - תרה;
מ, טו - קיז;
מב, כב - תקעא, תקעד, תרנט; כח - תשנא;
מד, טז - קפג;
מה, א - תתב;
מח, טז - רמד;
מט, ט - תקד; יז - תתפ;
נ, ב - תקלג; יז - תקמד;

שמות
א, כב - שסט, תשצט;
ב, יב - תפד; יג - מט; יט - קיז; כה - תתפח;
ג, ה - תתכב;
ד, א - יט, מד;
ה, כא - תרעב;
ו, ה - תתשנז;
ז, ג - קסד; כא - תשצט;
ט, כד - תסג;
י, א - קסד; י - תמד;
יא, ז - תתשמה;
יב, יז - נט; ל - תתשמה;
יג, ט - רפד, שא; יט - קסט, תקלג;
יד, לא - תרז;
טו, ב - קכט, תתעח, תתעט;
טז, ה - קמט; יד - תתשעא; יז - קסד;
יז, ט - טו; יב - תשנו;
יח, כו - נג;
יט, יט - שב;
כ, ה - תרסב; ו - קסה; ז - תריג; ח - תקסה; יב - שא, שכא, שנה, תתרטו; יז - צט; כה - קב;
כא, א - שא;
כב, י - שעח; יד - תתר; טו - תתר; כב - תרנח; כד - תקלב; ל - תרסה;
כג, א - סד; ז - תרלא, תתרס; יב - תתנז; יג - תכז; טז - תנג; כה - תתפח; כו - שכא;
כד, ג - רלג;
כה, ח - תתרכ; י - רעה; יא - רעה; כב - תתקנט;
כו, כט - תתקלא; לו - תתקלא;
כח, ב - תרטו;
ל, לב - תתקלו;
לב, י - נג; יג - רנ; כט - תתשה; לא - מב, תרה;
לג, ה - תרטו; יט - תרלג;
לד, ו - רנ, תרו; ז - קסד, רנ; ט - רנ;
לה, ג - תתשמז;
לט, מג - תתרכ;
מ, ג - רעה;

ויקרא
א, ב - תתשמ;
ד, ג - תר;
ה, ה - כ; י - רכח; כג - תקצח, תריג; כו - שכא;
ו, יח - ריג;
י, יח - תתקפה; יט - תתקפה;
יא, יח - תקפט; מג - קכז;
טו, לא - תקט; יט - שצד;
טז, כא - תקצג; ל - כ[2], רנח, שצד, תרה; לד - רנח;
יז, ה - תתשנה; ז - תתשנה;
יח, ג - נט; ה - תתקמח, תתקנה;
יט, ג - תקסה, תקסו; ד - תלא; יא - מד; יד - עג, רמז, שעט, תמ, תצ, תקמה, תרכב, תרעג, תתרפא; טו - לא; טז - תרעג, תרעד; יז - ה[3], תתריח; יח - ריח, רמז, שמט, שעט, תמז, תנד, תע, תקנג, תרכח, תרנו, תרעג, תתקסב, תתקסז, תתקעז; כ - קסז; כו - נט, תתשמג; כט - שעט[2], תצ; לב - תקעח, תקפ; לו - מז, תתרנח;
כ, ה - תקמד, תתשה;
כא, ז - שפט; ט - תשצא, תתשג; טז - קצג;
כב, כא - תתקי; לב - קנה, ריט;
כג, ו - רנח; כא - רנח; כז - רנח;
כה, יז - שיא; לו - שכא, תקל, תתרלט;
כו, ג - רפט; ט - תתח; יח - קנג; מ - תריא; מב - תעח;

במדבר
ה, ו - כ, כ; י - קמד; כב - תתפג;
ו, יא - נב; כו - שסה;
ז, א - תתרכא;
יא, יז - תקעט; כט - סד;
יב, ב - תתקפה; ג - נג, קפב; ו - תמא; ח - תתקפה; יד - תרלו;
יד, ט - תתשלו; יז - יח; כא - תרו; מא - תפט;
טו, לא - תרה, תרלו; לט - יט;
טז, יא - תרנ; כו - שצח;
יט, יד - תתקנה; יט - תשלא;
כ, ח - תקלא;
כא, ב - תשפט;
כב, כ - קנג; כב - תרה; כה - תתשמו; כט - תרסו; לא - תרה; לב - קנג, תרה, תרסו, תרסח, תתשמו; לג - תרה, תתשמו; לד - קנג;
כג, ט - רכא; כג - נט, נט, קמ, שכו;
כד, ג - תמא;
כח, ב - יח;
לא, ח - תרסו; יד - קנג; מז - תתה;
לב, יד - קלז; כב - מד, מד, של, תרכו;
לה, כה - תשצט;

דברים
ג, כג - תריב; כה - תקלד; כו - תריב;
ד, ז - כא, תמו; כא - תתפז; מד - שא;
ה, יב - תקסה; כו - קנו, קנח; כח - תתקפה;
ו, ד - יד[4]; ה - קכג, ש; ז - לד, שא; יג - יד; טז - קמד;
ז, ג - תריט; ד - קנג; י - תיד, תרה, תרו; יא - תרד; כו - תל, תתקיג;
ח, טז - תרה;
ט, ז - יט;
י, ה - תקלג; ו - תקלג; יב - לג, קנו; יז - שסה; יח - קטז; יט - קטז;
יא, יב - רנח, תעח; יג - ש; טו - תקלא; יח - תשעג; כא - שכא;
יב, ד - תתקי;
יג, א - תתפד; ה - קפב; ו - תמד; ז - תפח; ט - תקמד; יח - פז, תקנג, תרסו;
יד, יח - י; כג - קנח;
טו, ח - תתרמג; ט - תרנח; י - סא; יא - תתקפה;
טז, טז - שכא;
יח, י - נט; יג - יב, רה, שא, תסט, תעז, תתשיד, תתשלב, תתשעב;
יט, ד - נד; יא - עח; יד - קיד, שב, תקפו;
כ, ו - תתרכ; ז - תתרכ; טז - קנג; יח - קנג;
כא, ח - תתשעא;
כב, ה - ר; ח - תרעב, תתרנא; ט - תריד; טז - שעט;
כג, ז - תרסה; י - טו, טז; יט - תקלב; כ - תקלב, תתרפא; כב - תקלב;
כד, יג - רמא, תתרמח; טז - תקצא;
כה, ד - שעט, תרסה; ה - רמז, תצג; ז - תצג; טו - שא;
כו, יד - תשנג;
כז, ו - תתפח; יד - רנד;
כח, ה - תתפח; ח - תעח; מז - קנה, ריא;
כט, ח - קנו; ט - תקפט; י-יא - שיג; כ - תשצח;
ל, ד - שא; ז - תסג; יט - לא; כ - שנה;
לא, יב - שיג; יד - תקעט; יט - שא;
לב, ד - שנה, תרו; ז - רצט, תתקצח; לד - שכא, תרד; לה - תרד; לט - קנח; מז - תתרטו;
לג, ב - קט, תשס; ד - תשנז, תתקצו; ז - רמא; ט - תקמד; כא - שנה, שסג;
לד, ה - תקמז; י - קפב;

יהושע
א, ח - יז, תתקנג;
ה, ט - תמד; יד - תתרנז, תתשנ;
ז, א - תה; טו - תה;
יח, ו - תשא;
כ, ג - קפז;
כב, כ - תרא;

שופטים
ג, א - תקמט; ב - תקמט; ד - תקמט;
ה, לא - קנח, שמו;
ז, י - תמד;
ט, יג - קיח;
יג, יח - תתשנ;
יד, ד - שעד, שפג;
טו - קסז;
טז, יג - תתקכח;
כ - תו; יג - תקצא; כז - תשנח;

שמואל א
א, יז - תפד, תפה;
ב, ג - תקל; ז - תקל; כו - תפה, תקכו; לג - תקעא, תרז;
ד, א - תפט;
ז, ה-ט - תשנד;
ט, יט - נג;
יב, כג - נג, תשנג; כד - תשנג;
יד - תו; כט - תריח; מא - תרעט; מב - תשא;
טו - תסה;
טז, ב - תקמט, תתקנה; ז - עז;
יט, ד - תקמט;
כ, לב - תקמט, תרנ;
כד, יב - רלא; יג - תשצו;
כה, טז - קפה; כט - קסו;
כו, יא - מה;

שמואל ב
א, יב - רלא; כא - תקלה;
ג, כט - תקמד; לה - רלא;
ה, ד - תקד;
ו, יח - תתרכ;
ז, ט - שנו; יח - תשנו;
ח, טו - שנה;
י, ב - תרסה;
יב, ד - תתרפ; ה - תקעד; טו - תרז;
יג, ג - תתקפו;
יד, יג - תרכד; כד - תרלד;
טז, יא - קפג, תרנ; כא - תתשנט; כג - תתשנט;
יט, לח - תנ, תשי;
כא, ב - כד;
כב, כב - תקכג;
כג, א - תרלד, תשסח; ד - שמו;
כד, יז - רלו; כג - תתרכ;

מלכים א
א, נ - תקסח; יד - תרלא;
ב - תקמא; ה - תקסח; יא - שנה; כח - תקסח; מ - קנג;
ג, יא - נג, תתקצט;
ה, ו - מד;
ו, כא - תתקלא;
ח, ט - רעה; יד - תתרכ; לב - תרח; לט - תשצה;
ט, ג - יח;
יא, ג - קעד;
יב, טו - תמא;
יג, כא - תמד;
יד, ט - קנז, תלה; יג - שנו, תרו;
טו, יח - מה;
טז, יח-יט - קצח;
יז, יח - רטו;
כ, לה - קכו;
כא, כה - קלה, תרו; כו - תרו; כז - תרו; כט - תרו;
כב, יט - תיא, תרה; כ - תמא; כב - מד;
כג - תתקלח;

מלכים ב
ב, יד - תת;
ג, יד - קעח;
ד, א - תתקצ; טו - קעח; טז - תקא; כג - שיד; כח - תקא; כט - תשמא; מב - תקעט;
ה - יד; א - תשסג;
ו, ל - תרטו;
ח, יח - שעד;
ט, יא - תשעג;
י, כג - קעח, רכא;
יא, א - תיב, תרפ;
יג, יד - שמה;
טו, ג - תקמט; לד - תקמט;
יז, יג - תרה;
כ, א - תקיז, תשכט;
כה - קנה;

ישעיה
א, ג - שא; ד - תקכט; ט - תפ; י - תפ; טו - תריב, תשע; יט - שא;
ג, י - תרד, תתפט, תתרטו; יד - ריח;
ה, ז - תתרלה; יח - קסט; כ - תקעב, תרסה;
ו, ג - לה; ח - טו;
ח, ו - תרצד; טז - רפח;
ט, ד - קנה; טז - תתריד;
יא, ב - קנט;
יד, כב - רמד; כג - תתשמו, תתשנג; כט - קצו;
כ, ב - קצג;
כב, כד - כ;
כד, כא - תקל; כג - שסז, תקעט;
כה, ח - שסח;
כו, ב - יח; י - קסו, תשצ; טו - תרטו; כ - רסא;
כז, ה - רכד; יא - תתרלה;
כח, ח - נ, שצג; י - נג; יב - שצג, תקיא;
כט, יב - תשפה; יג - מו, תשפה; יד - מו, תשפה; כא - ז, מ, תמ; כב - י, תקא;
ל, יח - שמו; כו - תתשע;
לב, ו - שלא;
לג, ו - קנט; ז - רכד, תתשלה; טו - ט, יט, שכא, תצה; יז - ט, תריד;
לד, יז - תעח;
לח, טז - תקמח;
לט, ד - תרלד;
מ, ב - קסד, קצו; ה - רלג; יג - תקל;
מא, ד - תקמט; ח - שמו;
מב, יד - קפב; כא - רצ; כד - רצ;
מג, א - רמד; ג - תסג; יח - שסט; כב - יח, שטו; כז - תשנח;
מד, כו - ריב, רכד;
מה, יח - תעח;
מו, ד - תקכז;
מח, יט - תתשמא;
נ, ו - קצג; י - תקכט;
נא, יט - תמו;
נב, א - רפ; ז - כ; יג - נה, תתקס;
נג, י - תצה; יב - תקכח, תשמז;
נה, ו - כא; ז - כז; י - תקיז;
נו, ה - שסז; יב - תקלה;
נז, א - שנו, תקלה; ג - תקלה;
נח, ד - תריז; ז - נו, תקל, תתרלו; ט - תתרנח; י - נו; יג - קי, תתנז, תתסג; יד - תשעג;
נט, ב - לה; כא - קנו, רמג, תקנז;
ס, א - י, טז; ב - קסו; ז - תתרנז; יז - תרנד; יט - קסו; כא - קסה;
סא, ה - תתרנז; ח - שצז; ט - רכא, רס; יא - שכא;
סב, ד - תעח;
סג, ט - נח, תשנג;
סה, ח - תתנ; יד - תריד; טו - רמד; יח - תתריד; כ - שסח;
סו, כב - רמד; כג - רמא; כד - רמא, תתשנח;

ירמיה
א, ה - שנא; י - תמו; יא - תמא; יב - תמב;
ב, ה - תקכט; ו - תק; ח - תשנז, תשנח, תשפה; י - יח; יג - תמו, תקכט; ל - תעח; לה - תקצג;
ג, יב - יא; יח - שצב; כב - כ;
ד, ה - שצב;
ה, א - שצב; ה - תקכט;
ו, טו - טז, תמג;
ז, ד - תשנה; יא - רט;
ח, א - תריא;
י, טו - מז;
יב, ב - קנא, תשע;
יג, א - תשעג; ב - תשעג; יא - תשעג; כז - רמח;
יד, ב - רמח; ג - רמח; ח - רמח; י - רמח; יב - רל;
טו, יז - שצג, תשע;
יז, י - קסב;
יח, כג - תרנא, תשמז, תתקלח;
כ, יד - קמג, תט, רלב;
כב, י - קצ; ל - תמו, תשסג;
כג, י - קנח, שטו; כד - לה; כח - תמא;
כו, כד - תקמח;
כט, יב - רנז;
ל, יא - תקצט;
לא, ט - כ; יב - קסח; יד - תתשמח; יז - מב; יט - תתקמט;
לב, ט - שצה;
לג, לט - שכא;
לט - קנה;
מא, ט - מה;
מח, י - קכד;
מט, יא - תתרב;
נא, ט - תתריט;

יחזקאל
ד, יד - טו;
ה, א - קצג;
ו, ט-י - תרה;
ז, יא - תתקלח; כה - תנט;
ח, ג - קעח; ה - קעח;
ט, ב - תתצא; ד - תמו;
יג, כא - תרפ; נא - תיא;
יד, יח - רסד; יט - קסד, רסד; כ - קסד, רסד;
טז, ב - תקעב; ח - שפט[3]; ט - שפט, תתשכב; סג - מ;
יח, כ - שעד; כד - לז, שנג; ל - רב; לא - רב;
כ, י - קפה; כה - רכ;
כא, יט - תמו;
כב, יח - תקיא;
כד, ו-ח - תמט;
כח, ג - קצד;
לב, כז - תריא;
לג, ג ועוד - קנג; ט - ה; יב - כ, תרו; טו - תריג;
לו, יז - שצד; יח - שצד; כה - שצד;
לח, כג - יח;
מ, א - רנח; ד - יז;
מא, כב - קב;
מג, ב - ב;
מד, ל - קנה;
מה, יב - תעח;

הושע
ב, יח - תכז;
ד, ו - תקסה; יא - כח, תריד; יז - קפח;
ה, ז - קסז;
ז, ד - קעב, קעג; ו - קעב, קעג; ז - קעב, קעג;
ח, יד - תתרלט;
ט, יא - תקסה; יב - תקסה; יד - רכד;
י, יב - שכא, שכו, תתרנו;
יא, י - ב;
יב, יא - תמא; יג - שפו;
יג, יא - תקמט;
יד, ב - ס; ג - קנח, תקצג; ד - כ; ה - א;
יט, ד - קעח;

יואל
ב, יב - תרטז; יד - תרטז, תתפח;
ד, כא - תריג;

עמוס
ב, ט - תתשס; יג - קסט;
ג, ו - תשמח, תשנא;
ד, יב - תתכא;
ה, ד - קסז;
ו, ו - תשיד;
ז, יז - תתשנט;

יונה
א, ז - תרעט; יב - תרעט;

מיכה
ב, יג - תתעט;
ג, ג-ד - תריב;
ו, ח - ח;
ז, ו - קפה; ח - נה; יח - תרז;

נחום
א, ט - קמג, תט;

חבקוק
ג, יא - תסג;

צפניה
ב, א - ה;
ג, יג - מז, רנא, שיא, שפח, תרמז; יד - רנא;

זכריה
א, ג - תרה; טו - תשפה;
ג, ב - רלה, רלו;
ז, יג - תריב;
ח, ה - קסח; י - תשנא; טז - שיא;
ט, יז - תריד;
י, ב - תמא; ג - תשנח, תשפה;
יב, ד - מד;

מלאכי
א, ו - תתפה, תתרנז, תתרנז;
ב, ג - נ; ה - תתפה; ו - תתרס; ט - תשנח, תשפה; יב - שעד;
ג, ו - קמג, תט; ז - תרה; ט - קמג, תט; י - קמד; טז - נט, קסב, תקל, תרח, תתקנט; יז - תקל, תרח; יח - רפט, תקכט; יט - תה; כ - קנח; כב - תה; כד - תה;

תהלים
א, א - תריד; ב - שיד, תתקמט;
ב, יא - סח, קנח;
ג, ב - שג; ה - תשסח;
ד, ז - תקמח; ח - שמב;
ה, ה - קנג;
ז, יז - תרלג;
ח, ב - תתרנז; ד - יד;
ט, ה - תיא[2]; ו - קלו; ח - תיא; יז - תיא;
י, ג - תשעב;
יב, ד - לד, תרה; ז - קנז, תקמו, תתקצב; ט - תתשל;
יד, ה - תתקכא;
טו, ג - תקמד; ד - טו, צא, שמה, שסא, תקפז;
טז, ז - תמא; ח - לה;
יז, טו - שכא[2];
יח, כב - טו; כד - טו;
יט, ז - תקסה; ח - תקכז, תתקצה; ט - סח, תט; י - לז, שנד, תקמו, תתקצב;
כ, ב - תקכז; ו - תקכז;
כה, א - תמו; ג - שסה; ח - ז; יב - תעז; יד - תעב, תקל, תתעו, תתקסו;
כו, ד - תשע; ו - נח;
כז, יא - תתריז;
כט - תקס; ב - יח; ה - תתשס;
לא, יז - תקמח; כ - ט, תרד, תרח;
לב, א - כ; ו - קלה;
לג, א - רנא; יט - תנג;
לד, יא - תקל; יב - קנח[2]; יד - לח; טו - תתקנד; כ - תתקכא;
לה, י - נז, קנה; יג - תשנג;
לו, ז - שנו; י - תקמח;
לז, ד - תשעג; ח - תקסג; יח - קסה; כא - שיח; כה - רצג, תתרב;
מ, יח - תקכז;
מא, ב - שכז, שלב, שסא, תקעט, תתרד, תתרלד; ג - שסא; ד - שסא;
מב, ג - יד;
מג, ג - תקמח;
מד, ב - תקמח; כא - רכא; כג - מ, קנה;
מה, יד - תקעח;
מט, ו - לא; ח - קסט; יא - תתרג; יג - קסט, תתשלו; טו - קמה, קסט, שסח;
נ, ג - קב; כ - ו;
נא, ה - כא[2], תרכא; ו - רכד[2]; יב - יח, קס, תקמו; יט - ס;
נה, יט - תרז;
נח, ב - תתשו; ד - תתשלז; יא - תרז;
סא, ו - תשנז;
סב, יג - קכג;
סה, ג - תתשנז;
סז, ב - תעח, תקמח;
סח, ד - שסד; יג - תתרנז; יד - תתשנא;
סט, ח - מ;
עא, ט - תקכז, תשטז; יט - שנו;
עב, ה - קנח; טו - רמא;
עג, י - תתשנז; טו - תתקלז;
עו, ד - תסג;
עח, כה - תריד; לו - תריב; מח-מט - תסג; נ - תסג;
פ, ד - תקמח; ח - תקמח; כ - תקמח;
פד, ג - קנה;
פה, ב - תעח; יב - רכד; יד - רנז;
פו, יא - קס;
פט, ז - תקמח; כ - טז; לג - כ; לז - שמו; מח - תשצה; נב - תתפג;
צא, א - שג; ח - תתרב;
צב, א - רעא, שנה, שנו, תט; ו - קכג;
צד, יב - רלו;
צז, יא - שכא;
ק, ב - סח;
קא, ז - מד, רנ;
קג, א - נז, תתיח, תתיט, תתכ, תתכא, תתפה;
קד, ד - תקל; יד - תתקנג; יח - תקפט; לא - תתקלו, תתרכ; לב - תתשמט;
קו, ד - תרז; ה - תרז; לב - תשמז;
קט, יא - תקל; יב - שלב, תקל, תתרכז; יד - רסד, תריא; לא - תקמה;
קיא, ו - קנט; י - יז, קנו[2], שסא, תרג[2];
קיב, א - סב, קנח, שיד, תקנו, תקנז; ג - סה; ט - סא;
קיג, ב - יח;
קטו, יז - תשכח;
קיח, טו - רנא; יח - רלו;
קיט, לח - תשצה; נד - קמז; נט - תתרה; ס - תתעח; סו - קסא; סח - קסא; צז - רצא; קו - תכ, תתרנט, תתשי; קיא - תשנז; קכו - ר, שלח, תקמו, תתקנה; קלה - תקמח; קמב - שנו; קס - רנח;
קכ, ג - לד;
קכה, ג - תכט, תרפד, תשו;
קלג, א - שמג;
קלד, ב - נח, תתנג;
קלה, יח - קצא;
קלט, ה - תק; טז - רנח[2]; יז - קסה; יח - קסה;
קמא, ב - שטו;
קמב, ח - תקנב;
קמד, ח - תיז, תרצז, תתריז;
קמה, יז - יא; כ - תתריג;
קמז, יא - תרמח; יט - תיא; כ - תיא;
קמח, ז - תעה; יב - קסח; יג - תעה;
קמט, ד - תרמח; ה - שסז, תקס;
קנ, ו - תשכח;

משלי
א, ה - תתקפד; ו - תמא; ז - קנה, קנז, קנט, תקעז; ח - תקעז, תתקסט, תתקע; כט - קנז; לא - תרה;
ב, ה - קנז; ז - תתעו; טז - תריט; יז - שפט;
ג, ד - תקכו, תקנא; ה - שמט, תרעב, תתלג, תתריג, תתשיד; ו - נ, קלז, תלב; ז - קנח, תקמא, תקנד, תתרכד; ט - קכט, רעה, תקעט, תתקכג; יא - רנו, רסא, תשסו; טז - תשס; כט - שפט; לד - נג;
ד, ז - שד; כג - תתרז; כה - תתקצג; כו - נב;
ה, טז - תקל; יז - תתקמ; כ - תריט; כב - תרמו;
ו, יג - תתרנח; טז - קנג, קנט; כ - תתקע; כד - תריט, תתר; כה - תתר; כט - תריג;
ז, ה - תריט;
ח, יג - קנח; יז - תקעז; ל - רצא;
ט, א - קנט[2]; ח - תתקסה; י - קנח, קנט; יב - ז;
י, ב - תריא; ז - ג, קלו, תשצ; טז - תתרב; יט - לד; כה - תקלד; כז - קנח;
יא, ד - שכא, תנב, תריא, תתשעא; ח - תרט; י - תרז; יז - תתרמ; כז - תרלג; לא - תרז;
יב, י - תרסז, תרסט; כא - קנה; כה - תרכז; כז - תתרעט;
יג, יג - קנח; כ - יט; כג - ריג, שיז; כה - נ, תקסט; כו - תרז;
יד, ב - קנח; ו - תתקפד; י - תרכז; יב - תרו; טז - קנח; כג - תקא; כו - קנח; כז - קנח[2]; לב - תקסט, תתרב;
טו, טז - קנח, תתסב; יז - תתסג; כו - קנז; כז - שטז, תתקלח; לג - קנח, קנט;
טז, ה - נה; ו - קנח; י - יח; לב - ז, מח;
יז, א - תתסג; ה - קעז, תפ[2], תקל, תרז, תשכז; ז - לח; יג - קפה; כו - סז;
יח, ה - תרו; כג - קנח;
יט, ב - תקט; ה - תריג; יד - קלה, רעה, שפג; כ - תשיז, תשיח; כג - קנח;
כ, ז - תצה, תתרב; ח - רנח, תיא; כב - תתרפ; כו - רנח; כח - רנח;
כא, א - כט, קעג, שכ, תמא; יד - תתרמח; טז - תתקלח; כג - תטז, תעט, תתקלז; כז - רכו, תתריד; כט - תקעב;
כב, ד - קנח; ו - י, שח; י - קפט; טז - תתרמא; יז - תתקעז; כח - קיד, תרז; כט - תקצ;
כג, א - תתקמ, תתקסב, תתקסח; ב - מט, תתקסב; ה - תרמו; ו - שטז; ט - א, רצד; טו - תתקמט; יז - קנח, קסה, תקמו; כ - תריד; כג - תתקכט;
כד, יז - קעז, תקל; כא - קנח; כט - תתרפ;
כה, ו - תשנט; ח - תשנט; י - מד, תריג; יג - תתקעט; יד - תתקעט; טז - רצב; יז - תריד, תתקצא; כ - ח, תתריד; כא - קלד, תתרכז; כב - קלד;
כו, ד - רצו; ה - רצו, תקעב; יא - תרכא; יז - עג;
כז, ב - טו, שכח, תקכב; יא - תתקמט; יד - תתרמח; כג - תתשד;
כח, ב - קעט; ט - רצד, תריב; י - תריג; יג - כ; יד - קסא; יז - תרפג; כא - נו;
ל, ו - תתפד, תתרטז; ח - תרמז;
לא, ח - תתשכז; יד - שט; טו - שט; יח - שט; כח - תקכב; ל - קנח; לא - תקכב;

איוב
א, א - שנג, תרה; ה - תקעז; ו - תיא, תרה; ח - תקמט; ט - קסד, שכב; יב - תרלו; כא - תתשמה;
ב, א - תיא; ג - תרה; ו - תרה;
ג, א - קמג, רלב, תט; ה - רעא; ו - רעא, תט, תתשמז; ז - רעא, תתשמז; ח - רעא; ט - תתשמז; י - רלב; כ - תתלט;
ד, יא - נג, תקל; יח - קסא, תקל;
ה, ז - תסג; יב - קמה;
ו, יח - כח;
ט, ה - תקלד; ו - תקלד;
י, ג - תק; י - תתרכב;
יא, יד - תתקפח;
יג, טו - צד;
יד, כב - תרז;
טו, טו - קסא;
טז, ד - תשנג; יח - תמט;
יז, ט - קל;
יח, יז - רמד; יט - רמד;
יט, כד - רפג;
כ, י - תקל; יז - קסו;
כא, ג - תתקעו; לג - תנא;
כב, ט - תקמד; כב - תקכז; כג - תתקפח; כה - תקכז; כו - תשעג; כז - תקכז; כח - מז, תקמב;
כה, ב - תקל;
כז, יז - נז;
כח, כח - קנט; כט - תקצב;
כט, ח - תקעח; יז - תתרכד;
ל, ד - תתקמד;
לא, א - ט, קעח; ד - קסב; כ - רמא; כא - תקמד; לא - תרנ;
לג, כז - מד; כח - קסו; כט - תסא;
לה, יא - מז;
לו, ג - תתריט; יט - קנח, תתשנח;
לז, כג - תקסז;
לח, ח - תתשמא; טו - מט;
מא, יד - תתשל;
מב, ח - שס; י - שס, תשנג;

שיר השירים
פסוקים שונים - קי;
א, ב - רנה, רעד; ג - קנה; ד - מז, תתרנח;
ב, ד - יח, תתשנב; ה - יד; יד - תשסח; טז - לח;
ד, א - תריד; יב - תסא; טו - תסא;
ה, ז - ב; יב - ב;
ז, ב - רסא; ז - תשעג; יד - שכא;
ח, א - תפח; ו - קעג;

רות
ב, י - תריט;
ד, יז - רמה;

איכה
א, כא - תרז;
ג, לח - לג; לט - לג, קפג; מא - יח;
ד, כ - קיג, תרז;

קהלת
א, ד - תקלד; ה - תקלד; ח - לד; ט - תקלד; טו - קסז, תשיח; יח - תשטז;
ב, ב - שצג; יד - תתפח; טז - תקב; יז - תשטז;
ג, ב - רלד; ז - לט, תקסג, תשפב; יא - תתשלז; יד - נב, תקפט, תריז; טז - ריג; יז - תתרע; יט - תקנג, תקעז, תשטז; כא - שנד;
ד, ב - תשמז; ג - תשמז; ו - סא, שטו; ט - תקנז; יב - קנו; יז - נז, תתטז, תתכב;
ה, ב - לד, תמד; ד - תג, תתרנט; ה - קנג, רכח, תקכ; ו - תמד, תתקמט; טו - תקס;
ו, יא - תתרלח;
ז, ב - רסא, תשכב; ח - שעג , תקכ, תתקנא; ט - פב, קמה; יב - רכ; יג - תשיח; יד - תרז, תשטו; טו - תתקנה; טז - קכו, שיח, תסה, תתלא, תתריג; יח - קד, תקכט, תתקלט; כ - תתרמ; כא - סז;
ט, ד - תעז; ה - תשכז; ז - תקט; ח - כו; יז - לד;
י, ח - קמח; טו - קנח; טז - תשפה;
יא, ו - שעו; ט - מד, תפט; י - עב, תרנב;
יב, א - ז, כ, קנה; ב - כ; יב - קנג, שפ, תקצח; יג - יג, לב מו, תתרטו; יד - מד, קעז, תפט, תקל;

אסתר
ב, יד - תתשמח;
ד, טז - קסז;
ה, ט - מה;

דניאל
ג, יח - שא;
ד, כ - תתשסט; כא - תתשסט; כד - קצו; כט - תתשנא, תתשס; לב - תתשנו; לד - תתרנז;
ה, כז - רח, תרנד;
ו, יא - יח; כג - קסד, רסד, תקמט;
ז, ט - נז, תריד, תשלג; י - רנח, תיא, תרה; כו - תיא;
ט, טו - תרא;
י, יג - תתרנז; יז - תתרנז;
יב, א - קצג, תתרנז; ו - תקל;

עזרא
ג, יב - קנח;
ח, כה - שצו;
י, ב - תרמב;

נחמיה
ב, ב - תתריד; כ - רעט;
ה, ח - תתקכו;

דברי הימים א
טו, טז - קנח;
טז, י - יח; כב - תתשמ; כז - שצג; לא - שצג;
כא, טז - תרה; יז - רלו; ל - תרה;
כג, יז - נג;
כה - רעה;
כט, יד - תכא;

דברי הימים ב
ב, ד - רעה;
ט, כט - תתרטז;
י, טו - תמא;
יג, כב - תתרטז;
יח, יח - תיא;
כ, לז - ריג;
כא, טו - תקמח;
כה, ט - רעה;
לא, ח - תתרכ;
לב, לא - קס;
לג, ט - רב; טו - רב; טז - רב;

ספרים חיצוניים
בן סירא
ט, ו - ט, יט;
יא, לו - תתר;