ס"שתה - הנשמב יצרא ןחבמ

ס"שתה ןויסב ב"י

!הרקי הדימלת

ףד ןחבמל ףרוצמ ןכלו ,תדמל אל ןיידעש הנשמ ןיבהל ךתלוכי תא קודבל שקבמ הז ןחבמ
.םלוצמ
בישהל ךכ רחאו בל תמושתב הז ףד אורקל ךיילע היהי תולאשה לע בישהל ידכ !ותוא ישלת
.תוארוהל םאתהב תולאשה לע

בושייבו תוניתמב ,םאתהב יבישהו הלאש לכל תודחוימה תוארוהבו תולאשב בטיה אנ ינייע
!תעדה

תכלל תלדתשמו הרות תדמולה יתד רפס תיב תדימלתל האיכ ,הניחבה רהוט לע אנ ידיפקה
.היכרדב

.דיתעב ךל םינוכנה םינחבמב ןהו הז ןחבמב ןה ,החלצה ךל םילחאמ ונא

יתהק ברה שוריפו 'ו הנשמ 'ב קרפ הכוס לש םולצת ףרוצמ
"דבלב גח לש ןושאר בוט םוי" דעו הנשמה תליחתמ - ףקומה עטקה
הז עטקל יתהק ברה שוריפו
.תולאשה לע תונעל ךכ רחאו ,ןויעב רואיבה םע הנשמהמ ףקומה עטקה תא דומלל שי

1 הלאש
."הכוסב לוכאל םדא בייח תודועס הרשע עברא :רמוא רזעילא 'ר"
________________ ?רזעילא 'ר יפל ,םוי לכ הכוסב לוכאל םדא בייח תודועס המכ
_________________________________ ?תוכוסה גח תא םיגגוח ונא םימי המכ
____________________ ?תוכוסה גח ימי לכב לוכאל םיבייח לוכה ךס תודועס המכ
__________________________ ?תודועסה ןיינמ תא רזעילא 'ר דמול קוספ הזיאמ
_______________________________________ ?הז קוספמ תאז דמול אוה ךיא
_________________________________________________________________
הבושת
2 הלאש
."הבצק רבדל ןיא :םירמוא םימכחו"
_______________________________________ .ךנושלב םימכח ירבד תא יראב
_____________________________________________________________
לילמ ץוח) םימכח יפל תוכוסה גח ימי לכב לוכאל םדא בייח תודועס המכ ,ךרבסה יפל
__________________________________________________ ?(ןושאר בוט םוי
___________________________________ ?הז ןיד םידמול םימכח קוספ הזיאמ
__________________________________ ?הז קוספמ תאז םידמול םימכח ךיא
הבושת
3 הלאש
."דבלב גח לש ןושאר בוט םוי ילילמ ץוח"
?םימכח יפל גחה ימי ראשמ גחה לש ןושארה בוט םוי ליל הנוש ןיד הזיאב
_________________________________________________________________
?תוכוס לש ןושארה בוט םוי ליל לש דחוימה ןידה לע םידמול רחא גח הזיאמ
_________________________________________________________________
?הז דומיל ארקנ דציכו ,הז דומילל תורוקמה םה המ
___________________________________________ :א רוקמ
___________________________________________ :ב רוקמ
______________________________________ :ארקנ הז דומיל
לש דחוימה ןידה לע םידמול ונא ונממש רחאה גחלו תוכוסה גח לילל ףתושמה ןידה והמ
______________________________________________________ ?תוכוסה גח ליל
הבושת
4 הלאש
_______________________ ?רדסה לילב הצמ תליכא תבוחל הרותב רוקמה והמ
לע קלוח רזעילא 'ר תוכוסה גח לש ןושארה בוט םוי ליל לש הזה דחוימה ןידב םאה
____________________ ?אל וא םימכח
_____________________________________________________________ :יקמנ
הבושת

תוינרות תותכל תולאש תפסות

רואיבה םע הנשמה ךשמה תא דומלל שי
1 הלאש
."ןורחאה בוט םוי ילילב םילשי ,ןושארה בוט םוי יליל לכא אלש ימ :רזעילא 'ר רמא דועו"
___________________________________ ?"ןושאר בוט םוי ליל"ב הנווכה המל
__________________________________ ?"ןורחאה בוט םוי ליל"ב הנווכה המלו
הבושת
2 הלאש
.םישודיח ינש ובו ןיד שי רזעילא 'ר ירבדב
______________________________________________________ ?ןידה והמ
?םישודיחה ינש םה המ
________________________________________________________________ (1
________________________________________________________________ (2
?הז ןיינעב םימכח תעד המ
_____________________________________________
______________________ .רזעילא 'ר לע םיקלוח םימכח עודמ יבתכו שוריפב ינייע
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
הבושת

ס"שתה - הנשמב יצראה ןחבמל ןובושת
1 הבושת
.םויב תחאו הלילב תחא - תודועס 2
.םימי 7
.תודועס 14
."םימי תעבש ובשת תוכוסב" קוספהמ
םג ךכ ,םויב תודועס 2 לכוא ותיבב וירוגמ םוקמב םדאש םשכו ,ורודת ןיעכ ובשת
.םדא לש וירודמ ןיעכ ושוריפש ובשת רמאנ הילעש הכוסב
האבה הלאשה
2 הבושת
לכאי אלש אוה ןורקיעה .הכוסב לוכאל בייח אוה תודועס המכ םדאה לע הלבגמ ןיא
.הכוסל ץוחמ
.הדועס ףא לוכאל בייח וניא
."םימי תעבש ובשת תוכוסב" קוספהמ
ןיא ךכ ,ותיבב לוכאל בייח םדאש עובק תודועס רפסמ ןיאש םשכו - "ורודת ןיעכ ובשת"
.ותכוסב לוכאל בייחש עובק תודועס רפסמ
האבה הלאשה
3 הבושת
.םימיה ראשב ןכ אלש הכוסב לוכאל םיבייח ןושארה הלילב ,םימכח יפל
.חספה גחמ
השמחבו" קוספהו "תוכוסה גח הזה שדוחל םוי רשע השמחב" קוספה םה תורוקמה
"תוצמה גח הזה שדוחל םוי רשע
."הוש הריזג" ארקנ דומילה
.גחה לש ןושארה הלילב לוכאל הוצמ םהינשבש
.תפ תיזכ - תוכוסבו ,הצמ תיזכ - חספב
האבה הלאשה
4 הבושת
."תוצמ ולכאת ברעב" קוספה אוה רוקמה
גח לילב תפ תיזכ לוכאל הוצמ ותעדל םגו .םימכח לע הז ןידב קלוח אל רזעילא 'ר
,ןושארה הלילה יבגל אלו גחה ימי ראש יבגל התיה םהיניב תקולחמה - קומינה .תוכוסה
.הוש הריזגמ ע"כל דמלנה
האבה הלאשה

תודוקנ 25 - תוינרות תותכל תפסות

1 הבושת
תוכוסה גח לש ןושארה הלילל הנווכה - "ןושארה בוט םוי ליל"
.תרצע ינימש לילל הנווכה - "ןורחאה בוט םוי ליל"
האבה הלאשה
2 הבושת
לוכי ,תוכוסה גח לש ןושארה הלילב תפ תיזכ תליכא תוצמ םייק אלש ימש אוה ןידה
.ןורחאה גחה אוהש תרצע ינימש לש ןושארה הלילב תפסונ תפ תיזכ לכאיש ידי לע תאז ןקתל
:םה םישודיחה ינש
.ןושארה הלילה לש תפ תליכא תוצמל ןימולשת שיש (1
הכוסב םילכוא אל תרצע ינימשב ירהש - הכוסל ץוחמ התוא לכואש יפ לע ףא וז הדועסש (2
.הוצמה ימולשת הזב םייקמ -
.ןושארה בוט םוי ליל לש הכוסב הליכא תוצמל ןימולשת ןיאש םירבוס םימכח
םוי ליל לש הכוסב הליכא תוצמ תא םילשהלו ןקתל םדא לוכיש ןכתיי אל - אוה קומינה
תרצע ינימש אוהש - ןורחאה בוט םוי לילב לכואש ימ ירהש ,ןורחאה בוט םוי לילב ןושאר בוט
.הוצמה ימולשת וז הליכאב םייקיש ןכ םא ןכתיי ךיאו ;ףיסות לב לע רבוע ,הכוסב -


            תוכן 
תושבע             תוכן מבחנים ארציים במשנה