א"סשתה - הנשמב יצרא ןחבמ

א"סשתה ןויסב ז"ט

!הרקי הדימלת


ףד ןחבמל ףרוצמ ןכלו ,תדמל אל ןיידעש הנשמ ןיבהל ךתלוכי תא קודבל שקבמ הז ןחבמ
.םלוצמ
בישהל ךכ רחאו בל תמושתב הז ףד אורקל ךיילע היהי תולאשה לע בישהל ידכ !ותוא ישלת
.תוארוהל םאתהב תולאשה לע

בושייבו תוניתמב ,םאתהב יבישהו הלאש לכל תודחוימה תוארוהבו תולאשב בטיה אנ ינייע
!תעדה

תכלל תלדתשמו הרות תדמולה יתד רפס תיב תדימלתל האיכ ,הניחבה רהוט לע אנ ידיפקה
.היכרדב

.דיתעב ךל םינוכנה םינחבמב ןהו הז ןחבמב ןה ,החלצה ךל םילחאמ ונא

יתהק ברה רואיבו א הנשמ יעיבש קרפ ,תבש תכסמ :ףדה
רואיבל "המדקה"הו רואיבה םע םלוצמה ףדב הנשמה תא דומלל ךילע
.תולאשה לע תונעל ךכ רחאו
1 הלאש
?םיאבה םיבצמה ןמ דחא לכב תבש ללחמה לש ושנוע המ
_________________________________________ :הארתהבו םידעב - דיזמב
______________________________________ :הארתה ילבו םידע ילב - דיזמב
________________________________________________________ :גגושב

2 הלאש
________________ ?דיזמב וא גגושב הכאלמ השועב :הנשמה תקסוע הרקמ הזיאב
___________________________________ :ךתבושתל הנשמה ןמ החכוה יבתכ
_________________________________________________________________

3 הלאש
."תחא תאטח אלא בייח וניא - הברה תותבשב הברה תוכאלמ השעו תבש רקיע חכושה לכ"
___________________________ :"תבש רקיע חכוש" טפשמל רואיב ךנושלב יבתכ
_________________________________________________________________
ראבל ךתוא האיבהש "תבש רקיע חכוש" טפשמב םילימה שולש ןיבמ חתפמה תלימ יהמ
________________________________________ ?א הבושתב תישעש יפכ טפשמה תא
:"תבש רקיע חכוש"ל תואמגוד יתש יבתכ
___________________________ (2 __________________________________ (1
."תחא תאטח אלא בייח וניא"
?תוכאלמ הברה השעש יפ לע ףא ,תחא תאטח קר בייח אוה עודמ
____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

4 הלאש
."תבשו תבש לכ לע בייח ,הברה תותבשב הברה תוכאלמ השעו ,תבש רקיע עדויה"
:"תבש רקיע עדויה" טפשמל רואיב ךנושלב יבתכ
_________________________________________________________________
?תבשב תוכאלמ השע אוה עודמ ,תבש רקיע עדוי אוה םא
_________________________________________________________________
:הז טפשמ ךנושלב יראב ."תבשו תבש לכ לע בייח"
_________________________________________________________________
?הכאלמו הכאלמ לכ לע אלו תבשו תבש לכ לע בייח אוה עודמ
_________________________________________________________________

5 הלאש
."הכאלמו הכאלמ בא לכ לע בייח ,הברה תותבשב הברה תוכאלמ השעו ,תבש אוהש עדויה"
_______________________ ?תבשב תוכאלמ השע עודמ ,תבש םויהש עדוי אוה םא
_________________________________________________________________
_______________ ?תבשו תבש לכ לע אלו הכאלמו הכאלמ בא לכ לע בייח אוה עודמ
_________________________________________________________________


תוינרות תותכל תולאש תפסות

1 הלאש
:הלאה תולאשה לע ינעו ,"תבשו תבש לכ לע בייח" ה"דב ,רואיבב ינייע
_______________________________ ?הז ןיד לע השקמ רואיבהש הישוקה יהמ
_________________________________________________________________
_________________________________________ ?וז הישוק ץרתמ אוה דציכ
_________________________________________________________________

.רואיב םע הנשמה ךשמה תא דומלל שי
2 הלאש
."תחא תאטח אלא בייח וניא תחא הכאלמ ןיעמ הברה תוכאלמ השועה"
______________________ :"תחא הכאלמ ןיעמ הברה תוכאלמ" טפשמל רואיב יבתכ
______________________________________________________________
:"תחא הכאלמ ןיעמ הברה תוכאלמ"ל תואמגוד יתש יאיבה
____________________________ .2 ___________________________ .1


            תוכן 
תושבע             תוכן מבחנים ארציים במשנה