ב"משת - הנשמב יצראה ןחבמההנשמב תואצמתה .א

'ז הנשמ 'ב קרפ תבש תכסמל תונווכמ תולאשה
(טאל הלוע םוליצה) ןאכ ץחל הנשמה לש םלוצמ דומע תלבקל

_____________ קרפה רפסמ _____________ :תכסמה םש תא ןייצ
_____________ הנשמה רפסמ
________________________________ הנשמה ירדס תשש תומש תא םושר
_____________ ?המל _____________ ?ונלש תכסמה הלולכ רדס הזיאב

"הרות הנשמ" רפסמ וטקלנ תורוקמה .ונתנשמב תועיפומה תוכלהל םינוש תורוקמ ךינפל
.הרואיבו הנשמה תא ארק כ"חאו הלא תורוקמ הליחת ארק .ם"במרהל
:א הכלה 'ד קרפ ,תבש תוכלה
(וכותב שיש ריסה תא) םהב (םידדצה לכמ ףטעו הסיכ =) ןמט םאש םירבד שי" .א
... שאה ןיעכ ולושיבב (יוסיכה ידי-לע) ןיפיסומו ,םמחתמ (לישבתה =) אוה ,לישבתה
,לישבתה םהב ןמט םאש םירבד שיו .(םוח =) לבה ףיסומה רבד םיארקנ ולא םירבדו
ותוא ןיענומ אלא ,לושיב ול ןיפיסומ םניאו ,דבלב ותומימחב (לישבתה) ראשיי
."לבה ףיסומ וניאש רבד ןיארקנ ולא םירבדו ... ןנטציהלמ
:ד הכלה 'ה קרפ ,תבש תוכלה
ןמזה אוה םיינוניב םיבכוכ השולש וארייש דע (שמשה =) המחה עקשתשמ" .ב
וב ןינדו ,הלילה ןמ קפסו םויה ןמ קפס אוהו ,םוקמ לכב תושמשה-ןיב ארקנה
ולא םיבכוכ השולש ואריישמו ... .וב ןיקילדמ ןיא ךכיפלו ,םוקמ לכב רימחהל
."יאדו הליל הז ירה - םיינוניבה
:ד הכלה ג"כ קרפ ,תבש תוכלה
הז ינפמו ...שיטפב הכמ םושמ (הרותה ןמ) וילע בייח - הכאלמ רמג אוהש רבד לכ" .ג
."בייח - ןקתיש רבד הזיאב ילכ ןקתמה (ךכ םושמו)
:ח הכלה ג"כ קרפ ,תבש תוכלה
רתומ אמט םדא לבא ;ילכ ןקתמכ אוהש ינפמ ,תבשב ןיאמט םילכ ליבטהל רוסא" .ד
."(םח םויב םוחה תא גיפמ =) רקימכ הארנש ינפמ ,(ומצע תא) לובטל
:ט הכלה ג"כ קרפ ,תבש תוכלה
רבד ןקתמכ הארנש ינפמ תבשב תורשעמו תומורת (םישירפמ =) ןיהיבגמ ןיא" .ה
."ןקותמ היה אלש
ו ,ב תוכלה 'א קרפ ,ןיבוריע תוכלה
ןירוידב הקולח הב שיש דיחיה-תושרב לטלטל םינכשל רוסא - םירפוס ירבדמ ..." .ו
םלוכ םינכשה לכ וברעיש דע (תפתושמ רצחל חותפ אוהו רייד לכל יטרפ תיב =)
."(בושיי ,ריע =) הנידמה דחאו ... רצח דחא ,תבש ברעמ (תורצח יבוריע)

רמולכ ,תבש ברעמ ןיחינמש דחא לכאמב וברעתיש אוה ?הזה בוריעה אוה המו ..."
=) קלוח ונממ דחא לכ ןיאו ,ונלוכל (ךייש) דחא לכואו ,(םיפתוש =) ןיברועמ ונלוכש
ראשנש הז םוקמב הוש ונלוכ דיש םשכ אלא ;וריבחמ (ו)תושר (תתל ברסמ ,ענומ
=) זחאיש םוקמ לכב הווש ונלוכ דע ךכ ,(ףתושמה ןוזמה תא ונמש ובש) ונלוכל
ואובי אל הזה השעמבו .תחא תושר ונלוכ ירהו ,ומצעל דחא לכ (לש תושרב היהיש
."םיברה תושרל דיחיה-תושרמ סינכהלו איצוהל רתומש תומדלו תועטל
:ג ,ב-א תוכלה 'ו קרפ ,ןיבוריע תוכלה
ץוח לבא ;המא םייפלא דע אלא ריעל ץוח םדא אצי אלש - םירפוס ירבדמ ..." .ז
.ריעה שרגמ אוה המא םייפלאש ,רוסא - המא םייפלאל

(םיוסמ םוקמב) תודועס יתש ןוזמ חינהו תבש ברעב (ריעה =) הנידמה ןמ אציש ימ
םש ותתיבש עבקו (ריעה ןמ המא םייפלאמ תוחפ =) םוחתה ךותב הנידמה ןמ קוחר
,(תבשב אצמיי םש ולאכ בשחיי ןוזמה תא חינה ובש םוקמהש ובלב טילחה =)
ולאכ ותוא בושחנ - (ריעבש) ותיבב ןלו (תבשה תסינכ ינפל) הנידמל רזחש יפ-לע-ףא
ארקנה אוה הזו - תודועסה יתש (לש ןוזמה תא) וב חינהש םוקמב (אצמנ) תבש
.ןימוחת יבוריע

ןוזמה תא חינה ובש םוקמה ןמ =) ובוריע םוקממ תכלל ול רתומ =) ךלהל ול שיו
.(דצ =) חור לכל המא םייפלא (תבשב) רחמל

אצמנ - חרזמ חורל הנידמבש ותיבמ המא ףלא קוחירב ובוריע תא חינהש ירה ?דציכ
ןמ תומא ףלא תשולש קחרתי =) ,חרזמל המא םייפלא ובוריע םוקממ רחמל ךלהמ
דע בוריעה ןמש ףלא ,ברעמל המא םייפלא ובוריע םוקממ ךלהמו ,(חרזמ ןוויכב ריעה
_____ ףוס דע אלא הנידמב ךלהמ וניאו ,הנידמה ךותב ותיבמ המא ףלאו ,ותיב
."תומא


םרואיבו םייוטיב וא םילימ .ב

"םיבכוכה תאצ"ו "המחה תעיקש" ,"תורנ תקלדה" ינמז םיטרפמה תוחול ונידיב שי םויה
.הנשה תונוע לכב

הכישח קפס"ו "הכישחל ךומס" ,"הכישח םע" םינמזה םירכזנ "הנשמ רואיב"בו הנשמב
."הכישח הניא קפס

,16:40 - העיקש ,16:00 - תורנ תקלדה :אבה עדימה םושר "תודלות" תשרפ תבשל חולב
.17:15 - םיבכוכה-תאצ

!חולבש עדימה יפ-לע האבה הלבטה תא םלשה

_____________ העשה :הכישחל ךומס _____________ העשה :הכישח םע
____________ העש דע _____________ העשמ :הכישח הניא קפס הכישח קפס

ליחתמה רוביד) "הנשמ רואיב"ב ךיתובושתב תרזענ םהבש תומוקמה תא רשפאה לככ טטצ
!(ינולפ רוקמ) ם"במרב וא ,(ינולפ
_________________________________ :ליחתמה רוביד "הנשמ רואיב"ב יתרזענ
_____________ :רפסמ רוקמ ,ם"במרב

גוס הזיאל .ןיברעמ הלימה העיפומ הנשמה ףוסב .םתברע הלימה העיפומ הנשמה תלחתהב
:הרמואב הנשמה תנווכתמ "בוריע" לש
_____________________________________________________ "םתברע"
_____________________________________________________ "ןיברעמ"
______________________________ :ה"ד ,"הנשמ רואיב"ב הלא יתובושתב יתרזענ
_____________ :רפסמ רוקמ ,ם"במרב
.אשונה ותואל תורושק "יאמד"ו "יאדו" םילימה
___________________________________________________ ?אשונה והמ
_______________________________________ ?"יאמד"ו "יאדו" ןיב לדבהה והמ
____________________________________________________________
?תבש יניד יבגל הז לדבהמ עבונ המ
_________________________________ :ה"ד ,"הנשמ רואיב"ב יתובושתב יתרזענ
_____________ :רפסמ רוקמ ,ם"במרב
?"ןימחה תא ןינמוט"ו םילימה שוריפ המ
_____________ :ה"ד ,"הנשמ רואיב"ב יתרזענ
._____________ :רפסמ רוקמ ,ם"במרב


הנשמה ןכות תנבה .ג

תא ןייצ .שרדנכ הנאלמו ךתרבחמל הלבטה תא קתעה .תבשב תורוסא תואבה תולועפה
!תרכזומ הניא - בותכ ,תרכזומ הניא הביסה םא !רוסיאה תביס תרכזומ ובש םוקמה

-ב תרכזומ רוסיאה תביס
ם"במרה
רפסמ רוקמ
,הנשמ רואיב
ליחתמה רוביד
הרוסא עודמ
תבשב הלועפה
ענמנה לושכמה
הלועפה ידי לע
הלועפה

- - - - רנ תקלדה
- - - - תורשעמ תשרפה
- - - - יבוריע תיישע
תורצח
- - - - יבוריע תיישע
ןימוחת
- - - - םילכ תלבטה
- - - - ןימח תנמטה

תורוסאה ןהמ שיו תבש ברע לש תושמשה-ןיב תורתומה ןהמ שי ,ליעל תומושרה תולועפה
.ךתרבחמל הלבטה תא קתעה .וז העשב

!תרתומ המל ,בותכ ,תרתומ הלועפה םאו ,המיאתמה תצבשמב X ןמס

תושמשה ןיב תרתומ הלועפהש הביסה
תרתומ
הרוסא
הלועפה
- - - רנה תקלדה
- - - תורשעמ תשרפה
(יאדו)
- - - תורשעמ תשרפה
(יאמד)
- - - יבוריע תיישע
תורצח
- - - יבוריע תיישע
ןימוחת
- - - םילכ תלבטה
- - - ןימח תנמטה


וילע תססבתמ הנשמבש הנושארה הכלההש "םיבותכ"ה ןמ קוספ .ד

:קוספה אבומ "הנשמ רואיב"ב
."אטחת אלו (ךתיב) ךונ תדקפו ךלהא םולש יכ תעדיו"
הלבטה תא קתעה .תבש ברעב ותיב ךותב רמול םדא לעש םירבדה םתוא לע זמרמ הז קוספ
!שרדנכ הנאלמו ךתרבחמל

,הלא םילימב זמרנ דציכ
?רמול ךירצ המ
זמר שי ןהב םילימה

:רמול םדא ךירצ

- - םתרשע
- - םתברע
- - רנה תא וקילדה

?תומדוקה תורימאה יתשמ ("רנה תא וקילדה") תישילשה הרימאה הנוש המב
____________________________________________________________
_________________________________ ?"הנשמ רואיב"ב הז יוניש שרפתמ דציכ
____________________________________________________________

"ךורע ןחלוש"ה ירבד םע הנשמה ירבד תאוושה .ה

:בותכ (תבש תוכלה) ב הכלה ,סר ןמיס ,םייח-חרוא "ךורע ןחלוש"ב
,םתרשע - הכר ןושלב ותיב ישנאל לאשי ,הכישחל ךומס היהישכ"
."רנה תא וקילדה - םהל רמאיו ?הלח םתשרפה ,םתברע
?הנשמב רמאנש רבדה תא - תורחא םילימב -"ךורע ןחלוש"ב רמאנ םיטרפ וליאב
_________________________________________________________

_______________________ ?הנשמה ירבד לע "ךורע ןחלוש"ה ףיסומ םיטרפ וליא
__________________________________________________________


ב"משת - הנשמב יצראה ןחבמההנשמב תואצמתה .א

'ה הנשמ 'ט קרפו 'א הנשמ 'ו קרפ ריזנ תכסמל תונווכמ תולאשה
(טאל םילוע םימוליצה) ןאכ ץחל הנשמה לש םימלוצמה םידומעה תלבקל

.שרדנכ האבה הלבטה תא אלמ

הנשמה 'סמ
קרפה 'סמ
המשש תכסממ
- - - 1 םוליצ
- - - 2 םוליצ


םרואיבו םייוטיב וא םילימ .ב

:םוקמב הנשמב בותכ המ .תוינשמב תועיפומה םילימל םירבסה לש המישר ךינפל

ףא
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
םג
םדא-ןב
תרופסת
(רעת) חוליג-ןיכס
תמב העיגנ
דחפ
םיגוס


םהילע תססבתמ 1 םוליצבש 'א הנשמש הרותה ןמ םיקוספ .ג

!ך"נת רפסב רזעיה !בשהו "הנשמ רואיב"ו עטקה תא ארק
_____________ ?ריזנה יניד תא אצמת הרותה ישמוח תשמחמ רפס הזיאב
_____________ ?עובשה תושרפמ השרפ הזיאב _____________ ?קרפ הזיאב
רבדמה קוספה תא ןייצ ,ו-א םיקוספב ןייע ,ך"נתב ריזנה ינידל רוקמה תא תאצמש ירחא
!קוספה ןושל תא קתעהו הלא םירוסיאמ דחא לכ לע
__________________________________: קוספה ןושל _____ קוספ :האמוט
__________________________________: קוספה ןושל _____ קוספ :תחלגת
______________________________: קוספה ןושל _____ קוספ :ןפגה ןמ אצויה


םהילע תססבתמ 2 םוליצבש 'ה הנשמש םיאיבנה ןמ םיקוספה .ד

."(ושאר לע הלעי אל) הרומו" הלימה העיפומ םהבש םיקוספ יקלח ינש הריכזמ הנשמה
.רואיבב םתומילשב םיאבומ םיקוספה

- (1) קוספ
ןמ רענה היהי םיהול-א ריזנ יכ ושאר לע הלעי אל הרומו ןב תדליו הרה ךנה יכ"
."ןטבה
- (2) קוספ
ויתתנו ,םישנא ערז ךתמאל התתנו ... ינתרכזו ךתמא ינעב הארת האר םא ..."
."ושאר לע הלעי אל הרומו וייח ימי לכ 'הל
!הלא םיקוספ לש םרוקמ תא הלבטב ןייצ

?ימ לש ושאר לע
קוספה
קרפה
ך"נתב רפסה
- - - - (1) קוספ
- - - - (2) קוספ

.םישוריפ ינש שי (2) קוספבש "הרומ" הלימל
הל םינתינש םירבסהה תא םג קתעהו רואיבה ןמ תאז הלימ לש הישוריפ ינש תא קתעה
.(ב הלאשב

___________________________ אוה ורבסה__________________ בותכ רואיבב
___________________________ אוה ורבסה__________________ בותכ רואיבב


הנשמה ןכות תנבה .ה

!םלשהו הרואיבו הנשמה תא תינש ארק
.םיריזנ ויה ____________ םגו ____________ םגש רבוס ____________ יבר
____________ וליאו ,ריזנ היה ____________ קרש רבוס____________ יבר
.ריזנ היה אל

.תועד יתש הנשמב תואבומ לאומש לע רמאנל רשקב
.םדו רשבמ דחפ לאומש ____________ יבר ירבדל
.םדו רשבמ דחפ אל לאומש ____________ יבר ירבדל
___________________ !םדו רשבמ דחפ לאומשש תוזמורה םילימה תא קתעה
____________ ?הז קוספ לע ותעד תא ססבמה אנתה והימ
!הנוכנ יתלבה הבושתה תא קחמ
רשבמ דחפ לאומשש העדה תא םילבקמ םא .לאומש לש ותוריזנ רבדב תועד יתש וניאר
לש הז שוריפ יפל .דחפ / רעת איה וילא רשקב האבה "הרומ" הלימה שוריפ ירה ,םדו
.ריזנ היה אל / היה לאומשש רורב "הרומ" הלימה
____________ לצא םג תרמאנה "הרומ" הלימה תאוושה לע ססבתמ הז רבסה
?תווש םילימ לש האוושה םיארוק דציכ ____________לצא םגו
________________________________________________________

ם"במרה ירבד םע הנשמה ירבד תאוושה .ו

____________ הלימב םיליחתמ וירבד .ם"במרה ירבד םיאבומ "הנשמ רואיב"ב
____________ הלימב םימייתסמו
.יסוי יברו יארוהנ יבר לש םהיתועד ואבוה הנשמב
____________ יברכ ?ם"במרה קסופ ימכ


תושר תולאש .ז

אלו תומילש םילימב רוקמה תא בותכ ?ם"במרה ירבד תא "הנשמ רואיב" חקל ןיאמ (1
!תובית-ישארב _

?"יתמרה לאומשכ ינירה" רמואה םדא לש וניד ,ם"במרה לש ותערכה יפל ,המ (2
____________________________________________________ __
____________________________________________________ __
_________________ ?תועמשמה התוא ם"במרה יפל ,םיפסונ םייוטיב וליאל __
_______________________________________________ ?המל __


םינולאשה ןכותל הרזח