א"נשת - הנשמב יצראה ןחבמה'ח הנשמ 'א קרפ הציב תכסמל תונווכמ תולאשה
(טאל הלוע םוליצה) ןאכ ץחל הנשמה לש םלוצמ דומע תלבקל

. רואיבה תרזעב הנשמה תא בטיה ידמל ,תולאשה לע הנוע תאש ינפל
!ןלהלש םירואיבב םג ירזעיה

.וזמ וז םיברועמה תלוספו לכוא דירפה -תבשב ררוב תכאלמ
.תוינטקה תחפשמל םיכיישה םינוש םיחמצ לש תוריפל ללוכ םש - תינטק
.רתויב םיפופצו םינטק םיבקנ לעב חמק יופינל ילכ - הפנ
.רתוי םילודג היבקנש אלא הפנל המוד ילכ - הרבכ

_______________________ !הנשמה תקסוע וב אשונה אוה המ ךנושלב יבתכ (1

בוט םויב לכוא תרירב םיריתמ יאמש תיב . "לכואו לכא ררוב :םירמוא יאמש תיב" (2
?ולא םיאנת ינש םה המ .םיאנת ינשב __
________________________________________________ (א __
________________________________________________ (ב __

"הרבכב אלו ... וכרדכ ררוב :םירמוא ללה תיב" (3
_________ ?םהמע םימיכסמ וא יאמש תיב לע םיקלוח ללה תיב םאה (א __
_______________________________ ?"וכרדכ ררוב" שוריפ המ (ב __
_______________ ?יאמש תיב םע ללה תיב םימיכסמ יאנת הזיא יבגל (ג __
_________________ ?יאמש תיב לע םיקלוח ללה תיב יאנת הזיא יבגל (ד __

:תלוספ ךותמ לכוא רורבל םדי-לע רשפאש םינוש םילכ ךינפל (4
ןונק ,הלבט ,יוחמת ,הרבכ ,הפנ__
!םהלש ןידה יפ-לע תוצובק יתשל םתוא יניימ (א __
_________________________________ :'א הצובק ____
_________________________________ :'ב הצובק ____
____________________ ?ללה תיב םירסוא םילכ תצובק וזיאב (ב __
__________________________ ?ולא םילכב םירסוא עודמ (ג __

:תואבה תולאשה לע ינעו "הרבכב אלו הפנב" ליחתמה רובידב רואיבב ינייע (5
?םיקלוח םניא םה הרקמ הזיאבו יאמש תיב לע ללה תיב םיקלוח הרקמ הזיאב (א __
______________________________________________ ____
ט"ויב הרירב ריתהל ידכ םייקתהל ךירצש ,ארמגה ירבד יפל ,ףסונה יאנתה והמ (ב __
___________________________________ ?ללה תיב יפל ____
ירבד יפ-לע ללה תיב יפל רורבל שי דציכ ,לכואה לע הבורמ תלוספ לש הרקמב (ג __
?ארמגה ____
?רואיבב אבומה ארמגה רבסה יפ-לע ללה תיבל הז הרקמב שודיחה והמ (ד __
______________________________________________ ____

"הלושו חידמ ףא רמוא לאילמג ןבר" (6
____________ ?"הלוש" ____________ ?"חידמ" שוריפ המ (א __
_______________________________ ?לקמ וא רימחמ לאילמג ןבר םאה (ב __
____________________________________ !ךתבושת תא יחיכוהו יקמנ (ג __
םינולאשה ןכותל הרזח