ב"נשת - הנשמב יצראה ןחבמה'א הנשמ 'א קרפ םילקש תכסמל תונווכמ תולאשה
(טאל הלוע םוליצה) ןאכ ץחל הנשמה לש םלוצמ דומע תלבקל

.תולאשה לע ינע ךכ-רחאו רואיבה םע הנשמה תא ידמל

הנשמה ןכות תנבה .א

?לארשימ דחא לכמ הנש ידימ לקשה תיצחמ ובג תונברק ולא רובע (1
______________________________________________

?וזירכה תוזרכה ולא .רדא שדוח שארב וזירכה תוזרכה יתש (2
.ךנושלב בותכ
____________ (ב ____________ (א

___________________________ ?רדאב דחאב םילקשה לע וזירכה עודמ (3
_______________________________________________________

?(רדאב ו"ט) הנשה לש וז הפוקתב השענ תובוחרהו םיכרדה ןוקית עודמ (4
______________________________________________________
______________________________________________________

"םיאלכה לע ףא ןיאצויו" (5
___________________________________________ ?ןיאצוי ויה ימ (א__
________________________________________ ?ואצי הרטמ וזיאל (ב__

םייוטיבו םילימ ירואיב .ב


:םוקמב הנשמב בותכ המ
____________ :המוח תופקומ םירע ____________ :ןיזירכמ
_____ :םימ תואווקמ םיניקתמ ____________ :תורבקה תא םינייצמ

תושר תולאש .ג


_______________________ ?רדאב דחאב םייאלכה לע וזירכה ךתעדל עודמ (1
________________________________________________________
רדא שדוח תא םיכרבמ הבש תבשב םיארוק (עובשה תשרפל טרפ) תפסונ השרפ וזיא (2
__________________________________ ?(רדא ח"ר הב לחש תבשב וא)__

_____________________________________ ?וז השרפ םיארוק עודמ (3


ב"נשת - הנשמב יצראה ןחבמה'א הנשמ 'ד קרפ האפ תכסמל תונווכמ תולאשה
(טאל הלוע םוליצה) ןאכ ץחל הנשמה לש םלוצמ דומע תלבקל

.תולאשה לע ינע ךכ-רחאו רואיבה םע הנשמה תא ידמל

:בותכ הרותב
.טקלת אל ךריצק טקלו ,רצקל ךדש תאפ הלכת אל םכצרא ריצק תא םכרצקבו"
.(י-ט ,ט"י ארקיו) "םתא בזעת רגלו ינעל .טקלת אל ךמרכ טרפו ללועת אל ךמרכו
"םיינעל קלחמו דירומ תיבה לעב לקדבו תילדב .עקרקל רבוחמב תנתינ האפה" (1
!םיבנע לש האפ ןיבל האובת לש האפ ןיב םילדבה ינש יבתכ__
____________________________________________________ .א__
____________________________________________________ .ב__

?האובת לש האפ ןידמ םירמת לש האפ ןיד הנוש עודמ (2
_______________________________________________________
_______________________________________________________

"םיינעל קלחמו" (3
?םמצעב הוחקיש םהינפל התוא חינמ אלו םיינעל ומצעב קלחמ תיבה לעב עודמ

"םיזוגא יקילחב ףא :רמוא ןועמש יבר" (4
!הנשמה ןושלמ יחיכוה ?אמק אנת לש ןידה םע םיכסמ ןועמש יבר םאה .א__
____________________________________________________ __
!םהמ דחא לכ תעד המ יבתכ ?ןועמש יבר םע םיכסמ וניא אמק אנת המב .ב__
_______________________________________________________

"הכלהכ רמאש ןיעמוש הזל - זובל רמוא דחאו קלחל םירמוא העשתו םיעשת וליפא" (5
!יקמנ ?םירמת תאפל וא האובת תאפל סחייתמ הז ןיד םאה .א__
_______________________________________________________
_______________________________________________________
(!ינעו רואיבב ינייע) ?הרותב הבותכ וז הכלה ןכיה "הכלהכ רמאש" __
_______________________________________________________

ימל קלחל רמוא דחאו זובל םירמוא העשתו םיעשת םא לקד תוריפב ןידה היהי המ (6
_______________________________________ !תאז יחיכוה ?ןיעמוש__
_______________________________________________________

!יקמנ ?םיבנע לש האפכ וא האובת לש האפכ הניד סומוחו תיעועש לש האפ םאה (7
_______________________________________________________
םינולאשה ןכותל הרזח