ג"נשת - הנשמב יצראה ןחבמה'ג הנשמ ב"י קרפ תבש תכסמל תונווכמ תולאשה
(טאל הלוע םוליצה) ןאכ ץחל הנשמה לש םלוצמ דומע תלבקל

.תולאשה לע ינע ךכ-רחאו רואיבה םע הנשמה תא ידמל

."בייח ... ,ולאמשמ ןיב ונימיב ןיב ,תויתוא יתש בתוכה" (1

!יקמנ ?וז הביתכ לע בייח םאה - לאמש דיב תבשב בתכו ינימי אוהש ימ .א__
__________________________________________________

?וז הביתכ לע בייח םאה - ולאמש דיב וא ונימי דיב תבשב בתכו ילאמש אוהש ימ .ב__
__________ לאמש דיב ____________ ןימי דיב___
______________________________________________ !יקמנ___
_____________________________________________________

?לאמש ןיב ,ןימיב ןיב תבשב הביתכ לע בייח ימ .ג__
______________________________________________ !יקמנ___
_____________________________________________________

."תומש ינשמ ןיב דחא םשמ ןיב" (2
!"תומש ינש" ,"דחא םש" תומישרה יתשל ןתוא יניימ .תויתוא יפוריצ לש המישר ךינפל__
.ץצ ,ןר ,זז ,רנ ,וו ,יד ,חח ,די__
________________________________________________ :דחא םש __

________________________________________________ :תומש ינש __

הז ןכיה ?וז הביתכ לע תבייח הנח םאה .ןורפעב היינש תואו טעב תחא תוא הבתכ הנח (3
_____________________________________________ ?הנשמב בותכ__

______________ ?וז הביתכ לע תבייח םאה .יניטל בתכב תויתוא יתש הבתכ הנח (4
________________________________________ ?הנשמב בותכ הז ןכיה__

!יסוי יברו אמק אנת לש םהיתועד ךנושלב יבתכ (5
________________________________________________ :רמוא ק"ת__
_______________________________________________ :רמוא יסוי 'ר__

___________________________________ ?הנשמב יבר שדחמש ןידה המ (6
__________________________________________________________

__________ :דיזמב __________ :גגושב ?תבש ללחמה לש ושנוע המ (7

תוינרות תותיכל תופסונ תולאש


."תבשב תורוסא ןכשמב ויהש תוכאלמה לכ" :ל"זח ורמא (1
______________________________ !הנשמהמ הז ללכ יחיכוה .א__
______________________ ?ןכשמב הביתכ תכאלמ התייה ןכיה .ב__

:תיפוס אל 'צ' ב "צר"- ךכ בתכו תיפוס "ץ"ב בתכנה "ץר" תלימ בותכל הצרש ימ (2
?וז הביתכ לע בייח היהי םאה .א__
_____________________________________ !הנשמה ןמ יחיכוה____
______________________________________________________

?תקולחמב יונש אוהש וא םיאנתה לכ לע םכסומ הז הרקמ םאה .ב__
______________________________________________________
_____________________________________ !הנשמה ןמ יחיכוה____
םינולאשה ןכותל הרזח