ד"נשת - הנשמב יצראה ןחבמה'ז הנשמ 'ו קרפ תועובש תכסמל תונווכמ תולאשה
(טאל הלוע םוליצה) ןאכ ץחל הנשמה לש םלוצמ דומע תלבקל

.תולאשה לע ינע ךכ-רחאו רואיבה םע הנשמה תא ידמל

__________________________ ?הנשמה לש ןושארה הרקמב הוולמה ןעוט המ (1

__________________________________________ ?ותמועל הוולה ןעוט המ (2

__________________________________ ?הוולמה ירבדל העיבתה םוכס והמ (3

___________________________________ ?הוולה ירבדל העיבתה םוכס והמ (4

______________________________________ ?העובשהמ הוולה רוטפ עודמ (5

_______________________________ ?הנשמב ינשה הרקמב הוולמה ןעוט המ (6

__________________________________________ ?ותמועל הוולה ןעוט המ (7

___________________________________ ?עבותה ירבדל העיבתה םוכס והמ (8

___________________________________ ?עבתנה ירבדל העיבתה םוכס והמ (9

_________________________ ?בייח המו _____________?בייח ימ - "בייח" (10

?בייח אוה ונינפלש ינשה הרקמב עודמו רוטפ אוה ןושארה הרקמב עודמ (11
____________________________________________________________

םג ראובמ ארמגב" םילימהמ לחה "בייח" ליחתמה רובידב "הנשמה רואיב"ב ינייע (12
."...עבשיהל בייח הוולמה__
_____________________________ ?עבשיהל הוולמה לעש העובשה ןכות והמ (א__
_____________________________________ ?וז העובש עבשיהל וילע עודמ (ב__

________________________________ ?הנשמה תלאש תא יראב ?"עבשנ ימו" (13
_____________________________________________________________

."ןודקפה תא הלה איצויו הז עבשי אמש ,ולצא ןודקיפהש ימ" (14
________________________________________ הנשמה תבושת תא יראב (א__
_____________________________________________ ?ךכל קומינה והמ (ב__

__________________________ ?תרחא הלימב הנשמב "ןודקיפ"ה הנוכמ דציכ (15

תוינרותה תותיכל תופסונ תולאש

רובע בייח הוולמה םאה .םימויאב הוולמה ןמ ןוכשמה תא וחקל םישומח םידדוש (1
__________________________________________________ ?ןוכשמה__

____________________________________________ !ךתבושת תא יקמנ (2

שרדנ םירקמ וליאב םיעבוקה םיירקיע םיניד ןלהל םיאבומ ,הנשמה תנבה לע לקהל ידכ
.עבשהל םדא
:לכה רפוכ
םעטה .העובשמ רוטפ אוה הרותה ןמ ,ולוכ תא רפוכו םייוסמ םוכס לע עבתנש ימ
,לכה רופכל ץמוא ול היה םאו ."ובוח לעב ינפב וינפ זיעמ םדא ןיא הקזח" :אוה
העובש ל"זח ועבק ,הנשמה תמיתח ירחא תורוד המכ) .תמא רבוד אוהש הארנכ
.("תסיה תעובש" תארקנה ,"לכה רפוכ"ל םג

:תצקמב הדומ
העובש עבשהל בייח ,םוכסה ןמ קלחב קר הדוהו םייוסמ םוכס לע ותוא ועבתש ימ
ודמלו "הז אוה יכ רמאי רשא" :רמאנש .דבלב הז םוכס בייח אוהש הרותה ןמ
.בוחה תצקמב הדוהש הנווכהש ןאכמ םימכח

:ותושרב וניאש העובש
םלשל טילחמ אוה םא ףא ,בנג תנעט ןעוטו אוהש-לכ ץפח ולצא ודיקפהש רמוש
ותוא םיבייחמ ,די הב חלש אלשו הב עשפ אלש םירמושה תעובש עבשהל אלו
םלשל ףידעמו הב ןתנ ויניע אמש ןיששוח ונאש ינפמ ,"ותושרב הניאש" העובשב
.הז ץפחב תוכזלו
םינולאשה ןכותל הרזח