ה"נשת - הנשמב יצראה ןחבמה'ז הנשמ 'ב קרפ תבש תכסמל תונווכמ תולאשה
(טאל הלוע םוליצה) ןאכ ץחל הנשמה לש םלוצמ דומע תלבקל

.תולאשה לע ינע ךכ-רחאו רואיבה םע הנשמה תא ידמל

"תבשב םילעופ םדא רוכשי אל" (1
תבש םויב / לוח םויב ?הדובעה תא םילעופה ועצבי יתמיא .א__
.(רתוימה תא יקחמ) ___
__________________ ?תבשב םילעופ םדא רוכשי אל עודמ .ב__
_________________________ ?הז רוסיא םימכח ודמל ןינמ .ג__

"םילעופ ול רוכשל וריבחל םדא רמאי אלו" (2
?וז הקסיפמ ארמגה תבושת פ"ע דמלנה יללכה ןידה והמ .א__
_________________________________________
?קוספה ןמ הז ןיד םימכח ודמל ךתעדל דציכ .ב__

הנשמה ךשמהל המדקה

.ריעה ףוסמ המא םייפלא אוהש תבש םוחתל רבעמ תבשב תאצל םדאל רוסא"
אלא ,גנועו דוביכ םהב שיש םישעמ ידי לע קר אל תבשה תא דבכל םדא בייח
.לוח גהנמ םהב שיש םירבדמ ענמיהל םג בייח
לכויש ידכ תבש םוחת ףוסב תבש םויב ןיתמהל םדאל ןיא ,ולא םירבד ללכב
"תמדקומ העשב עיגהל ידכ וצפח זוחמ רבעל תבש יאצומב םדקתהל

"תוריפ איבהלו םילעופ רוכשל םוחתה לע ןיכישחמ ןיא" (3
_______________ !"םוחתה לע ןיכישחמ ןיא" הקסיפה שוריפ ךנושלב יראב .א__
________________________ ?םוחתה לע ןיכישחמ ןיא םירבד גוס הזיאל .ב__
________________________________________________________
:ןתוא יראב .הז ןידל תואמגוד יתש הבתכ הנשמה .ג__
__________________________________________________ .1____
__________________________________________________ .2____

"תוריפ איבמו רומשל אוה ךישחמ לבא" (4
_________________________________________ ?וז הקספ יראב .א___
?םוחתה לע ךישחהל רתומ םירבד גוס הזיאל .ב___
__________________________________________________________

"וילע ךישחהל ינא יאשר ותרימאב יאכז ינאש לכ" - לואש אבא רמא ללכ (5
________________________________ !"ותרימאב יאכז ינאש לכ" יראב .א__
אבא ףיסוהל אב המ וז העד יפל .אמק אנת לע קלוח וניא לואש אבאש םירמוא שי .ב__
____________________________________________ ?ק"ת לע לואש____

תוינרותה תותיכל תולאש תפסות


?םהיניב תקולחמה המ וז העד יפל .אמק אנת לע קלוח לואש אבאש םירמוא שי (1
________________________________________________ :אמק אנת__
_________________________________________________________
________________________________________________ :לואש אבא__
_________________________________________________________

(!רואיבב ינייע) "םילעופ ול רוכשל ורבחל םדא רמאי אלו" (2
______________________ !עודמ יריבסה .תרתוימ וז הקסיפש תרמוא ארמגה .א__
___________________________________________________________
_________________________ ?תרתוימ אל וז הקסיפש ,ארמגה תבושת יהמ .ב__
___________________________________________________________
___________________________________________________________
םינולאשה ןכותל הרזח