ו"נשת - הנשמב יצראה ןחבמה'א הנשמ 'ט קרפ ארתב אבב תכסמל תונווכמ תולאשה
(טאל הלוע םוליצה) ןאכ ץחל הנשמה לש םלוצמ דומע תלבקל

.תולאשה לע ינע ךכ-רחאו רואיבה םע הנשמה תא ידמל

"ןיסבוכה תכרבנ אלו ,םימה תמא אלו ...וריבח לש ורובל ךומס רוב םדא רופחי אל" (1
?וריבח לש הדשב וא ,ולש הדשב ,רובה תא רופחל הצור אוה ןכיה .א__
_________________________________________________________
_________________________________________________________
?וריבח לש ורובל ךומס רובה תא רופחל ול רוסא עודמ .ב__
_________________________________________________________

"דיסב דסו םיחפט השלש וריבח לתוכמ קיחרה ןכ םא אלא" (2
רובה ללח תליחת דע ולש רובה ללח תליחתמ תויהל ךירצש ילמינימה קחרמה והמ .א__
__________________________________________ ?וריבח לש____
!ךירבד יראב ?הז קחרמ תדמול תא הנשמב הלימ וזיאמ .ב__
_________________________________________________________
_________________________________________________________
?וריבח לש ורובל קיזי אלש ידכ תושעל רובה רפוח ךירצש םירבדה ינש םה המ .ג
_____________________________________________________ .1__
____________________________ ?ולא תולועפ יתש תושעל םיכירצ עודמ .2__
_________________________________________________________
_________________________________________________________

"דיסב דסו םיחפט השלש ורבח לש ולתכמ .... לבזה תאו תפגה תא ןיקיחרמ" (3
_________________________ ?וריבח לתוכמ ולא םירבד קיחרהל שי עודמ .א__
יתש יבתכ) ?וריבח לתוכ תא קיזי אלש ידכ תושעל תלוספה לעב ךירצ המ .ב__
____________________________________ (!וינפב תודמועה תויורשפא____
_________________________________________________________
(!תויורשפאה יתש תא יבתכ) ?דייסל וילע המ - "דיסב דסו"__
_________________________________________________________
_________________________________________________________

"םיחפט השלש לתכה ןמ ... השרחמה תאו םיערזה תא ןיקיחרמ" (4
______________________ ?םיחפט השלש לש הקחרה ךירצ לתוכ הזיאב .א__
_____________________________ ?ללכב הקחרה ךירצ אל לתוכ הזיאב____
__________________ ?םיחפט השולשמ תוחפ קיחרהל רשפא לתוכ הזיאבו____

"הפשה ןמ העברא ןהש אילכה ןמ השלש רונתה תאו ... םיחרה תא ןיקיחרמו" (5
____________________________________ ?ולא םירבד ןיקיחרמ הממ .א__
_________________________________________________________
____________________________ ?רונתה תאו םיחרה תא ןיקיחרמ עודמ .ב__
_________________________________________________________
________________________________ ?ךכ ארקנ הז עודמו בכש הז המ .ג__
_________________________________________________________
________________________________ ?ךכ ארקנ הז עודמו בכר הז המ .ד__
_________________________________________________________

!הנשמה לש אשונה אוה המ יבתכ ,תולאשה לע תינעו הנשמה תא תדמלש רחאל (6
_________________________________________________________

תוינרותה תותיכל תולאש תפסות


,ולש הדשב רוב ןועמשל ןיאו ,ןועמש לש הדשל ךומסב רוב רופחל הצור ןבואר (1
________________________ ?קיחרהל ןבואר ךירצש קחרמה והמ__
_________________________________________ !ךירבד יקמנ__

ינשב !'...דיסב דס וא' :ראובמ ארמגב" :דיסב דסו ה"דב "הנשמה רואיב"ב ינייע (2
... תפגה תא ןיקיחרמ'ו 'וריבח לש ורובל ךומס רוב םדא רופחי אל' :הנשמב םיקלחה__
".דיסב דסו םיחפט השולש הקחרה ןיד בתכנ 'וריבח לש ולתכמ__

םתוא ללכ אלו תונוש תואקסיפ יתשל םתוא קליח הנשמה לש אנתה ,ןכ םא ,עודמ__
______________________________________ ?תחא (הקסיפב) אבבב__
________________________________________________________
םינולאשה ןכותל הרזח