ז"נשת - הנשמב יצראה ןחבמה. 'א הנשמ 'ט קרפ אעיצמ אבב תכסמל תונווכמ תולאשה
(טאל הלוע םוליצה) ןאכ ץחל הנשמה לש םלוצמ דומע תלבקל

תולאשה לע ינע ךכ-רחאו רואיבה םע הנשמה תא ידמל

."ורבחמ הדש לבקמה" (1
ורבחמ הדש תלבקל תויורשפא שולשמ תחאב תקסוע הנשמה__
______________________ ?ולא תויורשפא שולש ןה המ .א__
!תויורשפאה ןמ תחא לכ יראב .ב__
_____________________________________________ :א תורשפא____
_____________________________________________ :ב תורשפא____
_____________________________________________ :ג תורשפא____
?לוביה הבוג יפל עבקיי םולשתה הבוג תויורשפאה שולשמ תורשפא וזיאב .ג
_________________________________________________________

"רוצקי - רוצקל וגהנש םוקמ" (2
_______________ ?רוצקי אלו רוקעי לבקמהש הדשה לעבל ול חונ הביס וזיאמ .א__
_________________________________________________________
_________________________________________________________
___________________ ?רוצקל אלו רוקעל הדשה לבקמל ול חונ הביס וזיאמ .ב__
_________________________________________________________
_________________________________________________________

"רוקעי - רוקעל"... (וגהנש םוקמ) (3
?רוקעל אלו רוצקי לבקמהש הדשה לעבל ול חונ הביס וזיאמ .א__
_________________________________________________________
?רוקעל אלו רוצקל הדשה לבקמל ול חונ הביס וזיאמו .ב__
_________________________________________________________

"שורחי - וירחא שורחל" (4
____________________________________ !הז טפשמ ךנושלב יראב .א__
________________________________________ ?שורחל וגהנ עודמ .ב__

"הנידמה גהנמכ לכה" (5
______________________ ?אל יתמיאו ?הנידמה גהנמ רחא םיכלוה יתמיא .א__
_________________________________________________________
?וירחא םיכלוה ןיאש הז גהנמ רואיבב הנוכמ דציכ .ב__
_________________________________________________________

:יראב (6
________________________ שק .ב ____________________ ןבת .א __
_______________________ םינק .ד __________________ תורומז .ג __

"םינקו תורומזב םיקלוח ךכ ןייב םיקלוחש םשכ"
___________________________________ ?םינקב םיקלוח םה עודמ .א__
_______________________________ ?םינקב וקלחי אל הרקמ הזיאב .ב__

תוינרותה תותיכל תולאש תפסות

"שקבו ןבתב םיקלוח ךכ האובתב םיקלוחש םשכ" (1
?הנשמה לש אפיסה תרבדמ ,א -1ב תנייצש תויורשפאה שולשמ תורשפא וזיאב .א__
_________________________________________________________
________________________________________ !ךתבושת תא יקמנ .ב__

."ונמע בר אופסמ םג ןבת םג" :םהרבא דבע רזעילאל הרמא הקבר (2
?אל וא בותכה תועמשמ תא םאות רואיבה יפ-לע "ןבת" לש שוריפה םאה .א__
_________________________________________________________
_________________________________________ !ךתבושת תא יקמנ .ב__
_________________________________________________________
םינולאשה ןכותל הרזח