ח"נשת - הנשמב יצראה ןחבמה. 'א הנשמ ג"כ קרפ תבש תכסמל תונווכמ תולאשה
(טאל הלוע םוליצה) ןאכ ץחל הנשמה לש םלוצמ דומע תלבקל

.תולאשה לע ינע ךכ-רחאו רואיבה םע הנשמה תא ידמל

"ינולה ול רמאי אלש דבלבו ןמש ידכו ןיי ידכ וריבחמ םדא לאוש" (1
_______________________________ ?הנשמה תסחייתמ וילאש רוסיאה והמ .א__
______________________________________ ?"ינולה" ול רמול רוסא עודמ .ב__
____ ?"ינולה" ול רמאי םא םימכח וששח (הכאלמ בא) תבשב הרות רוסיא הזיאל .ג__
?האוולה ןושלב ול רמול רוסאו הלאש ןושלב ול רמול רתומ עודמ - י"שר תעד ינפל .ד__

"תורככ התרבחמ השאה ןכו" (2
________________ ?תבשב התרבחמ תורככ תחקל השאל רתומ ןושל וזיאב .א__
_________________ ?תבשב התרבחמ תרככ תחקל השאל רוסא ןושל וזיאב .ב__

"...ונימאמ וניא םאו" (3
__________________________________ !הז טפשמ לש ונכות ךנושלב יראב__
___________________________________________________________

"ולצא ותילט חינמ" (4
____________________________________ ?ימ לצאו ותילט חינמ ימ .א__
________________________ ?ולצא ותילט תא ריאשמ אוה המ ליבשב .ב__
___________________________________________________________
?ולצא ותילט חינמשכ ול רמול רוסא ןונגס הזיא .ג__
___________________________________________________________

"תבש רחאל ןובשח ומע השועו" (5
__________________________________ !הז טפשמ לש ונכות ךנושלב יראב __
___________________________________________________________

"וחספ תא לטונו ולצא ותילט חינמ - תבשב תויהל לחש םילשוריב חספ ברע ןכו" (6
?הנשמה תסחייתמ הילא ,הז הרקמב היעבה המ .א__
___________________________________________________________
?וז היעב רותפל ידכ הנשמה לש אנתה עיצמ המ .ב__
___________________________________________________________
?תרחא ריעב אלו "םילשוריב" בתכ הנשמה לש אנתה עודמ .ג__
___________________________________________________________
___________________________________________________________

:תואבה תולאשה לע ינעו "וחספ תא לטונו" (הקספב) ליחתמה רובידב רואיבב ינייע (7
______________________ ?וז הקסיפב וילע תונעל "רואיב"ה אבש ישוקה המ .א__
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________ ?הז ישוק לע הנוע "רואיב"ה המ .ב__
___________________________________________________________
___________________________________________________________

תוינרותה תותיכל תולאש תפסות


"ינולה ול רמאי אלש דבלבו ... וריבחמ םדא לאוש" (1

ילעב שוריפ יפל) האוולה ןושלב ול רמול רוסאו הלאש ןושלב ול רמול רתומ עודמ .א__
_______________________________________________ ?(תופסותה____
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________ ?י"שר לש ושוריפל םימיכסמ םניא "תופסותה ילעב" עודמ .ב__
___________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________ ?י"שר לש ושוריפ לע "תופסותה ילעב" ושקה ןינמ .ג__
___________________________________________________________

"בוט םוי רחאל ןובשח ומע השועו" (2
הקסיפב וליאו ," תבש רחאל ןובשח ומע השועו" בותכ הנשמב תמדוקה הקסיפב עודמ __
? "תבש רחאל"ןכ םג בותכ אלו , "בוט םוי רחאל"בותכ וז __
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
םינולאשה ןכותל הרזח