ג"משת - הנשמב יצראה ןחבמההנשמב תואצמתה .א

ג -ו ב םיקרפ תוכרב תכסמל תונווכמ תולאשה
(טאל םילוע םימוליצה) ןאכ ץחל תוינשמה לש םימלוצמ םידומע תלבקל

____________ םיקרפה 'סמ____________ תכסממ תוינשמ תועיפומ 1 םוליצב
____________ ו ____________ לש םהישוריפ םע

טטצל םיליגר דציכ םושרו 1 םוליצב וז הנשמ אצמ ,הנשמה תא ארקו 2 םוליצב ןייע
____________ קרפ ____________ תכסמ !תאז הנשמ (תוהזל)
____________ הנשמ

םישנ" :תרתוכה לש רבסה שי "הנשמה רואיב"ב !ןושארה ףקומה עטקב 2 םוליצב ןייע
לכ יבגל םיאבה םיטרפה תא אלמו ותוא ארק ."עמש תאירקמ םירוטפ - םינטקו םידבעו
.אשונ
םילימב םייתסמ רואיבה
םילימב ליחתמ רואיבה
אשונה
תורוטפ םישנ...
...תווצמש יפל
תורוטפ םישנ
- - םידבע
- - םינטק

םרואיבו םייוטיב וא םילימ .ב

:םוקמב הנשמב בותכ המ

______________________________________________ תווצמ םייקל םיווצמ (1
___________________________________________ תווצמ םייקל םיווצמ םניא (2
___________________________________________ "הוצמ-רב" םניאש םידלי (3
____________________________________ "עמש תאירק" לש תוישרפה ןה המ (4
__________________________________ ?ןתוא אורקל םיבייח םויב םימעפ המכ (5
________________________________________ ?קוספהמ תאז םיקיידמ דציכ (6


תורוקמ דומע .ג

םתחתמש תולאשה לע בשהו ןויעב םתוא ארק .םינוש תורוקמ השולש ךינפל
:'א קרפ ,עמש-תאירק תוכלה ,ם"במרה .א
ךבכשבו" רמאנש ,רקובבו ברעב ,עמש-תאירק םיארוק םוי לכב םיימעפ" :א הכלה
םדא-ינב ךרדש העשבו ;הליל - והזו ,ןיבכוש םדא-ינב ךרדש העשב - "ךמוקבו
."םוי - והזו ,ןידמוע
."רמאיו ,עומש םא היהו ,עמש :ןה ולאו ,תוישרפ שולש ?ארוק אוה המו" :ב הכלה

:ג הנשמו ב הנשמ ,'א קרפ ,ןישודיק תכסמל יתהק סחניפ לש ושוריפ ךותמ .ב
והורכמש וא (תרחא הסנרפ ול ןיא יכ =) וקחד תמחמ ומצע רכומה":ירבע דבע
."ותבינג תא םלשל הממ ולצא ואצמ אלו בנגש ינפמ ןיד-תיב
דבע' וב בותכש םח ןב ןענכ םש לע ,'ינענכ דבע' ארקנ ידוהי וניאש דבע":ינענכ דבע
."רורחש רטש ול ןתונ ונודא ןכ םא אלא תוריחל אצוי וניא .'ויחאל היהי םידבע

:ןטק ינידו תווצמל םינב ךוניח ,ב"ל קרפ,(הנושאר 'דהמ) "התכלהכ תבש תרימש" .ג
,ברעו רקוב ידמ עמש-תאירק אורקל דליה תא ךנחל איה הוצמש יפ-לע-ףא" :וכ ףיעס
תונושארה תועשה שולש ךותב רמולכ ,הנמזב אקוד הנארקי ןטקהש בויחה ןיא ירה
."םויה לש

?וז הוצמ םימייקמ םינמז וליאבו ?עמש תאירק לש תוישרפה ןה המ (1

?ןישודיק תכסמ תליחתב הנשמה תרבדמ דבע לש גוס הזיאב (2

הווצמ :םוקמב םש בותכ המ .ןושארה ףקומה עטקה תא ארקו "הנשמה רואיב"ב ןייע (3
?הנשה לש םימיוסמ םימיל וא םויה לש תומיוסמ תועשל רושק המויקש__

הנשמה ןכות תנבה .ד

תווצמב םינטקו םישנ תבוחל םיקומינה תא ןיבהל לדתשהו תינש הנשמה תא ארק
.תורחא תווצממ ןרוטפו תומיוסמ

_______________ ?ןמייקל תובייח םישנ ןיא - הנשמב תורכזומה תווצמ וליא (1

____________________________________ ?תורוטפ ןה ללכ הזיא יפל (2

____________________ ?תמשרש תווצמה ןמ תחא לכ לע הז ללכ לח עודמ (3
________________________________________________ (א
________________________________________________ (ב
____________ ?"הכוס"ו "רפוש" תווצמב תובייח םישנ םאה (4
________________________________________ :ךתבושת תא קמנ__

______________ ?"הליפתב ןיבייחו" םילימב הנשמה תנווכתמ "הליפת" וזיאל (5

?"הליפת" תוצמל םידחוימה םינמזה םה המ (6
___________________________________________________

________________________ ?"הליפת" תוצמב םישנ תובייח עודמ ,ןכ םא (7
______________________________________________________

.םינטקב םג תרבדמ הנשמה

?םייקל םישרדנ םה הנשמב תורכזומה ןמ תווצמ וליא (8
______________________________________________________
___________________________________________________ ?עודמ

?ןיליפתו עמש-תאירק תווצמ תא םייקל םינטקה ןמ םישרוד ןיא עודמ (9
_______________________________________________ :עמש תאירק
_______________________________________________________
___________________________________________________ :ןיליפת

הכלה רפס םע הנשמה ירבד תאוושה .ה

!"התכלהכ תבש תרימש" ירבד תא ארקו תורוקמה דומעב ןייע (11

______________________ ?הז עטקב רבודמ הנשמב תרכזומה הוצמ וזיאב (12

____________________ ?תאז הוצמ םויקב ןטקה בייח ןיא המבו בייח המב (13
_________________________________________________________

__________________ ?עמש תאירקמ םירוטפ םינטקש הרמואב הנשמה תנווכ יהמ
________________________________________________________
________________________________________________________


ג"משת - הנשמב יצראה ןחבמההנשמב תואצמתה .א

'ד קרפ הנשה שאר תכסמל תונווכמ תולאשה
(טאל הלוע םוליצה) ןאכ ץחל הנשמה לש םלוצמ דומע תלבקל

םע _____________ קרפ ____________ תכסממ תוינשמ תועיפומ 1 םוליצב
_____________ ו _____________ לש םהישוריפ
טטצל םיליגר דציכ םושרו 1 םוליצב תאז הנשמ אצמ !הנשמה תא ארקו 2 םוליצב ןייע
_____________ הנשמ _____________ קרפ !תאז הנשמ (תוהזל)
.תאז הנשמל שוריפה ןמ קתעהו ןימי דצב 1 םוליצב ןייע
__________________________________ אוה ןושארה ליחתמה רוביד
______________________________ ןה שוריפה לש תונושארה םילימה

הנשמה ןכות תנבה .ב

רפושה יניד לכל ףתושמ המ ."הנשמה רואיב" לש תונושארה תורושה שולש תא ארק
____________________________________________ ?הנשמב םיאבומה
.ךלש םילימב דחא לכ רבסהו הנשמה יניד תא קתעה

ךלש םילימב ןידה רבסה
הנשמה ןושלב ןידה
- - (1
- - (2
- - (3
- - (4
- - (5
- - (6
- - (7

םרואיבו םייוטיבו םילימ .ג

:םוקמב הנשמב רמאנ המ

_______________________________________ הרותה ןמ רוסיא
___________________ בוט-םויב וא תבשב ונממ תאצל רוסאש רוזאה
_______________________________ הינאב וא הניפסב םיגילפמ
_______________________________ םינבאה תמירע תא םיקלסמ
____________________________________ םימכח ירבדמ רוסיא

דומעב רזעיה) "הנשמ רואיב"ב ישילשה ףקומה עטקל תוסחייתמ תואבה תולאשה
(!תורוקמה

____________________ בוט-םויבו תבשב רתומ םהב שומישהש םילכ לש גוס
___________________________________ תכתמ וא ץע וב רסנל רישכמ
________________________________ םיבשעו האובת וב רוצקל רישכמ
__________________________________ףושפש ידי-לע קירבהלו תוקנל
___________________ שומישל לקלוקמ ילכ ןוקית וא ילכ לש ותנכה תמלשה
_________________ ליגרה ןמ הנוש ןפואב בוט-םויב וא תבשב הכאלמ תיישע


הנשמה יניד תנבה .ד

קתעה .תורוקמה דומעב וא "הנשמה רואיב"ב קומינ אבומ הנשמב רכזומה רוסיא לכל
.םתרזעב שרדנכ הנאלמו ךתרבחמל הלבטה

וקומינ
רוסיאה םש
ןידה
תא וססיב םימכח
:קוספה לע רוסיאה
"...ומוקממ שיא אצי לא"
תבש םוחת


וילע ןיריבעמ ןיא
םוחתה תא


X
- וילע ןיחקפמ ןיא
לגה תא
- - ןליאב םילוע אל

- - המהב יבג לע ןיבכור אל

- - םימה ינפ לע ןיטש אל

- - רבדב ותוא ןיכתוח ןיא
"תובש" םושמ אוהש

X
- רבדב ותוא ןיכתוח ןיא
"השעת אל" םושמ אוהש

"הרות הנשמ"ב ם"במרה ירבד םע הנשמה ירבד תאוושה .ה

ןושלב רמאנ דציכ .רפוש תוכלהב ם"במרה ירבד תא ארקו ןלהל תורוקמה דומעב ןייע
__________________ ?ורבסה והמו ____________ ?"רמוחו לק" ם"במרה
:תובש - א הכלה א"כ קרפ תבש תוכלה ,ם"במרה
םהש ינפמ םירוסא םירבד םהמ .'תובש' םושמ םימכח ורסאש םה הברה םירבדו ..."
."הליקס רוסיא םהמ אובי אמש הריזג ,םירוסא םירבד - םהמו ,תוכאלמל םימוד

:ילכ ןוקית - ד הכלה ג"כ קרפ
הז ינפמו ... 'שיטפב הכמ' םושמ (הרותה ןמ) וילע בייח ,הכאלמ רמג אוהש רבד לכ"
."בייח - ןקתיש רבד הזיאב ילכ ןקתמה (ךכ םושמו =)

:ב-א תוכלה ה"כ קרפ
לוחב וב השענש רבד תבשב וב תושעל רתומש ילכה אוהו ,רתיהל ותכאלמש ילכ שי"
."םהב אצויכו םיזוגא וב עוצפל סנרוקו ,רשב וב ךותחל ןיכסו ... וב תותשל סוכ ןוגכ

,וב השענש רבד תבשב וב תושעל רוסאש ילכה אוהו ,רוסיאל ותכאלמש ילכ שיו "
."תבשב ןוחטלו שותכל רוסאש ... םיחירו (םישבי םירבד שותכל ילכ =) תשתכמ ןוגכ

:תבש םוחת - א הכלה ז"כ קרפ
הנתנ אלו .ריעה םוחת אוה הז םוקמ .'יעיבשה םויב ומוקממ שיא אצי לא' :רמאנ ..."
םייפלא דע אלא ריעל ץוח םדא אצי אלש :םירפוס ירבדמו ... הז םוחתל רועיש הרות
."ריעה שרגמ אוה המא םייפלאש ,רוסא - המא םייפלאל ץוח לבא ;המא

:ד הכלה 'א קרפ ,רפוש תוכלה ,ם"במרה
םושמ אוהש רבדב וליפאו ,בוט-םוי תא וילע ןיללחמ ןיא - הנשה שאר לש רפוש"
וניא - אוה אלא רפוש ול ןיאו רהנה רבעמ וא ןליאה שארב רפושה היה ?דציכ .תובש
ותוא ןיכתוח ןיאש רמול ךירצ ןיאו ;ואיבהל ידכ םימה ינפ לע טש וניאו ןליאב הלוע
"השע" בוט-םויו ,"השע" הווצמ רפוש תעיקתש ינפמ ... הכאלמ וב ןישוע וא
."...השעו השעת-אל החוד השע ןיאו - "השעת-אל"ו

:"ךורע ןחלוש רוציק"ב תבש ינידל ןמדלפ דוד ברה תמדקה יפל
השוע םא ,(בוט-םויב וא) תבשב הכאלמ לע (הרותה ןמ) בייח םדא :'די-רחאלכ'"
ידי-לע לק אשמ איצוהש ןוגכ ,יוניש ידי-לע התוא השע םאו .ליגרהמ יוניש ילב התוא
ירה ,ןימי דיב בותכל ליגר אוהו לאמש דיב בתכש וא ,ושאר לע ואיצוהש לשמל ,יוניש
ןמ אל ךא ,ןנברדמ הרוסא םנמא איהו ,'די-רחאלכ' תישענש הכאלמ ארקנ הז
."הרותה


ג"משת - הנשמב יצראה ןחבמההנשמב תואצמתה .א

'ב קרפ תוכרב תכסמל תונווכמ תולאשה
(טאל הלוע םוליצה) ןאכ ץחל הנשמה לש םלוצמ דומע תלבקל

____________ קרפ ____________ תכסממ תוינשמ תועיפומ 1 םוליצב
____________ ו ____________ לש םהישוריפ םע

טטצל םיליגר דציכ םושרו 1 םוליצב וז הנשמ אצמ ,הנשמה תא ארקו 2 םוליצב ןייע
____________ הנשמ ____________ קרפ ,וז הנשמ (תוהזל)


הנשמה ןכות תנבה .ב

ט-ח תוכלה 'ב קרפו ב-א הכלה 'א קרפ עמש תאירק תוכלה ,ם"במרה - ךינפלש רוקמב ןייע
:תואבה תולאשה לע בשהו
'א קרפ
."רקובבו ברעב :עמש-תאירק תא םיארוק םוי לכב םיימעפ" :א הכלה

.רמאיו ,עמש םא היהו ,עמש :ןה ולאו ,תוישרפ שולש ?ארוק אוה המו" :ב הכלה
אוהש ודומלתו ותבהאו םשה-דוחי הב שיש ינפמ 'עמש' תשרפ תורקל ןימידקמו
לכ ראש לע יוויצ הב שיש 'עמש םא היהו' - הירחאו .וב יולת לכהש לודגה רקיעה
."תווצמה לכ תריכז יוויצ הב שי איה םגש ,תיציצ תשרפ ךכ-רחאו .תווצמה

'ב קרפ
ךירצו .אצי - ונזאל עימשה אל םאו ;ארוק אוהשכ ונזאל עימשהל ךירצו ..." :ח הכלה
."אצי - קדקד אל םאו .היתויתואב קדקדל

ףוס ןהמ תחאש ,תומודה תויתוא יתש לכ ןיב ... חוור ןתיל ךירצ ךכיפל ..." :ט הכלה
'לכב' ארוק 'ךבבל-לכב' :ןוגכ ,הל הכומסה הבית תליחת תרחאהו (הלימ =) הבית
ףנכה' ,'הרהמ םתדבאו' ןכו .'ךבבל' ארוקו רזוחו ,(תצק ןיתממו קיספמ =) ההושו
'ליתפ
."'ורכזת' לש ןייז תואה (קוידב אטבל =) ראבל ךירצו
!"הכלה" לכל תרתוכ ןת
____________________________________________________ :א הכלה
____________________________________________________ :ב הכלה
!"הנשמ רואיב" תרזעב התוא ןיבהל לדתשהו הנשמה תא ארק

!דבלב םיאשונה תא קתעה .םיאשונ העבראב תרבדמ הנשמה
.ויפמ איצוהש המ עמש אלו שחלב עמש-תאירק ארק (1
________________________________________________________ (2
________________________________________________________ (3
________________________________________________________ (4
!תונוש תועד שי םהבש םיאשונה תא ןייצ
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________ ?"תקולחמ" ןיא םיאשונ וליאב
_________________________________________________________


םרואיבו םייוטיבו םילימ .ג

:םוקמב הנשמב בותכ המ (1

________________________________________ רחואמה תא םידקה
_______________________ תונקיידב םילימהו תויתואה תא אטיב אל
_____________________________________ יוארכ הוצמה תא םייק
____________________________________________ לוקב ארק אל

"הנשמ רואיב"ל תוסחייתמ תואבה תולאשה (2
!ןושארה ףקומה עטקה תא ארק
:םוקמב "הנשמ רואיב"ב בותכ המ

__________________ (םש ילב ורכזוה וירבד) הנשמבש ןושארה אנתה
________________________ שרדנה ןמ הנוש ןפואב השע רבכש ירחא

!ישילשה ףקומה עטקה תא ארק (3
:םוקמב "הנשמ רואיב"ב בותכ המ

__________ הרותב תובותכ ןהש יפכ וז רחא וז םילימה תא אורקל שי
_____________________________________________________
_________ הנושארה השרפה תא ארקש ינפל היינשה השרפה תא ארק
_____________________________________________________


ןהילע תוססובמ הנשמב תוכלהש "עמש" תשרפב םילימ .ד

!3 -ו1 םיפקומה םיעטקל בל םיש

?"עמש" הלימל םישוריפה ינש םה המ (1
_________________________________________________ .א
_________________________________________________ .ב

______________________ ?"ויהו" הלימה ןמ םידמול ונחנא המ (2
____________________________________________________

:האבה הלאשה לע בשהו ךתרבחמל הלבטה תא קתעה
?תאז םידמול ןינמו ,םיאבה םירקמב גוהנל שי דציכ

?םידמול ןינמ
?גוהנל שי דציכ
הרקמה
- - רחואמה קוספה תא םידקה
םדוקה קוספל
- - השרפה תא םידקה
תמדוקה השרפל תרחואמה

ם"במרה ירבד םע הנשמה ירבד תאוושה .ה

:םלשהו ם"במרה ירבדב תורוקמב ןייע (1
קסופ ינשה אשונה יבגלו ____________ תעדכ ם"במרה קסופ הנשמבש ןושארה אשונב
____________ תעדכ ם"במרה

______________________________ ?הנשמב רמאנה לע ם"במרה ףיסומ המ (2

שיש (העבהב =) היגהב םיקויד יא לש תומגוד איבמ אוה םש ם"במרב 'ט הכלה ארק (3
ףקומה עטקב "הנשמ רואיב"ב תורכזנ ןניאש ם"במרה איבמ תומגוד ולא .םהמ ענמהל
?ינשה
________________________________________________________ .א
________________________________________________________ .ב
________________________________________________________ .ג
________________________________________________________ .ד


םינולאשה ןכותל הרזח