ד"משת - הנשמב יצראה ןחבמההנשמב תואצמתה .א

'ה הנשמ 'ב קרפ תוכרב תכסמל תונווכמ תולאשה
(טאל הלוע םוליצה) ןאכ ץחל הנשמה לש םלוצמ דומע תלבקל

ףסונ דומע אצמת וירחא .יתהק 'פ לש ורואיב םע הנשמ וב אצמת (1) 'סמ םוליצב ןייע
בישהל ךאובב ןהב רזעיה. יתהק 'פ לש אובמה יפד ךותמ תוחוקלה תומישר תועיפומ ובש
:תואבה תולאשה לע

____________ ?הנשמה הלולכ ובש רדסה םש והמ (1

____________ ?תכסמה םש והמ (2
____________ 'מעב הליחתמ וז תכסמ__
____________ דומעב תרמגנו__

____________ הנשמה הלולכ ובש קרפה לש אלמה םשה והמ (3
____________ דומעב ליחתמ הז קרפ__

הנשמה תססבתמ םהילעש תורוקמב תואצמתה .ב

. (3) רפסמ םוליצב ןייע

____________ ?ולא תוכרב תולולכ הבש הליפתה תארקנ דציכ (1

____________ ?וז הליפתב תולולכ תוכרב המכ (2

____________ ?היינשה הכרבה לש תונושארה םילימה יתש ןהמ (3
____________ ןה תונורחאה םילימה יתשו__

:תואבה תוכרבה תומש תא ןייצ .םש ןתינ הכרב לכל (4
_____________ תיעיברה __________ הנושארה הכרבה__
_____________ תיעישתה _____________ היינשה__
_____________ הרשע-הנומשה _____________ תישילשה__

םרואיבו םייוטיבו םילימ .ג

.רואיבה תרזעב הנשמה תא ארק
:הנשמה ןושלב תארקנ דציכ

_______________________________________ היינשה הכרבה (1

_____________________________________ תיעיברה הכרבה (2

_______________________ "םשגה דירומו חורה בישמ" יוטיבה (3

הנשמה ןכות תנבה .ד

!תפסות לכ יבגל בשהו "הנשמ רואיב" םע הנשמה תא תינש ארק
(!ןושארה ףקומה עטקב ןייע) םשגה דירומו חורה בישמ

_______________________ ?וז תפסות תרמאנ הכרב וזיאב (1

__________________________ ?תרמאנ איה יתמ דע יתממ (2

__________ (ךלש םילימב בותכ) ?תאז הכרבב תרמאנ איה עודמ (3

(!ינשה ףקומה עטקב ןייע) הכרבל רטמו לט ןתו

_______________________ ?וז תפסות תרמאנ הכרב וזיאב (4

_________________________ ?תרמאנ איה יתמ דע יתממ (5

___________ (ךלש םילימב בותכ) ?תאז הכרבב תרמאנ איה עודמ (6
_______________________________________________

.(3) רפסמ םוליצב בוש ןייע

_________ ?םיזנכשאה חסונ יפל םינשה תכרבב ץיקו ףרוח ןיב לדבהה והמ (7
_____________________________________________________
_____________________________________________________

________________________ ?חרזמה תודע חסונ יפל לדבהה והמ (8
___________________________________________________

(!ישילשה ףקומה עטקב ןייע) ונתננוח התא
:יפל תאז תפסות לש המוקמ המ

__________________________________________ אמק אנת (9

_______________________________________ אביקע יבר (10

_______________________________________ רזעילא יבר (11

________________ (ךלש םילימב בותכ) ?אמק אנת לש וקומינ והמ (12
_________________________________________________

_____________________________ ?תאז תפסות תרמאנ יתמ (13

"הרות הנשמ"ב ם"במרה ירבד םע הנשמה ירבד תאוושה .ה

:הליפת תוכלה ,"הרות הנשמ"ב ם"במרה ירבד ךינפל
'ןנוח התא'ב לידבמ הנשה לכ לש בוט-םוי יאצומבו תבש יאצומב" :בי הכלה 'ב קרפ
."סוכה לע לידבמ אוהש יפ לע ףא
וניאו ותליפת םילשמ - 'תעדה ןנוח'ב 'הלדבה' ריכזה אלו העט" :די הכלה 'י קרפ
."רוזחל ךירצ

:םוקמב ם"במרב רמאנ המ (1

_______________________________________ "הלדבה" רמוא
______________________________________ תיעיברה הכרבה

."הלדבה" לש המוקמ יבגל תועד שולש תואבומ הנשמב

____________ ?ם"במרה קסופ העד וזיא יפל (2

?תינש ללפתהל וילע םאה - "הלדבה" רמול חכשו הדימעה תליפת תא םייסש םדא (3
_____________________________________________________ __


םינולאשה ןכותל הרזח