ה"משת - הנשמב יצראה ןחבמההנשמב תואצמתה .א

'ג הנשמ 'א קרפ תוכרב תכסמל תונווכמ תולאשה
(טאל הלוע םוליצה) ןאכ ץחל הנשמה לש םלוצמ דומע תלבקל

ףסונ דומע אצמת וירחא .יתהק 'פ לש ורואיב םע הנשמ וב אצמת (1) 'סמ םוליצב ןייע
:תואבה תולאשה לע בישהל ךאובב ןהב רזעיה. ושוריפל אובמה ךותמ עטק עיפומ ובש

_____________________ ?הנשמה הלולכ ובש רדסה םש והמ (1

________________ ?הז רדסב תולולכה תותכסמה רפסמ והמ (2

__________________ ?הנשמה הלולכ הבש תכסמה םש והמ (3

______________________ ?וז תכסמבש םיקרפה רפסמ והמ (4

____________ ?הנשמה הלולכ ובש קרפה לש אלמה םשה והמ (5

םרואיבו םייוטיב וא םילימ .ב

:םוקמב הנשמב רמאנ המ - "רואיב"בו הנשמב ןייע
_______________________________________ םדצ לע ובכשי
_______________________________________ םידדוש / דדוש
_______________________________________ ידצ לע יתבכש
_________________________________ רומח שנועל יואר התא
_____________________________________ ...ל דוגינב תישע
_____________________________ ןוסא ימצע לע יתאבה טעמכ

תורוקמב תואצמתה .ג

:ם"במרה בתוכ ,ןושאר קרפ עמש-תאירק תוכלה ,"הרות הנשמ" רפסב
,רמאנש ,רקובבו ברעב ,עמש-תאירק םיארוק םוי לכב םיימעפ" :א הכלה
העשבו ,הליל אוה הזו ,ןיבכוש םדא ינב ךרדש העשב - "ךמוקבו ךבכשבו"
."םוי אוה הזו ,ןידמוע םדא ינב ךרדש

."...רמאיו ,עומש םא היהו ,עמש :ןה ולאו ,תוישרפ שלש ?ארוק אוה המו" :ב הכלה
_________________________________ ?עמש-תאירק תוצמ תא םימייקמ ונא דציכ (1

____________________ ה תעשב אורקל ונילעש םידמול ____________ הלימה ןמ (2
___________________ ה תעשב אורקל ונילעש םידמול ____________ הלימה ןמו__

הנשמה ןכות תנבה .ד

תונוש םיליממ הנשמב םידמלנ םינוש םיניד ."רואיב"ב רזעיהו ןויעב הנשמה תא ארק
."עמש" תשרפבש

בותכ רכזומ וניא ןידה םא) !היפל הנשמה יניד תא םכסו ךתרבחמל הלבטה תא קתעה (1
.("רכזומ אל"

ללה תיב יפל ןידה
יאמש תיב יפל ןידה
הלימה
- - ךבכשבו
- - ךמוקבו
- - ךרדב ךתכלבו

?יהמ .הלופכ תועמשמ "ךמוקבו ךבכשבו" םילימל שי יאמש תיב יפל (2
_______________________________ (א__
_______________________________ (ב__

?הז רופיסמ ונדמלל הנשמה הצור המ .ןופרט 'רל ןוסא הרק טעמכש ונל תרפסמ הנשמה (3

הנשמב רמאנה םע ם"במרה ירבד תאוושה .ה

:ם"במרה בתוכ ,ינש קרפ עמש-תאירק תוכלה ,"הרות הנשמ"ב
ןיבכור ןיב ,ןיבכוש ןיב ,ןיכלהמ ןיבו ןידמוע ןיב ,םכרדכ ןירוק םדא לכ" :ב הכלה
,עקרקב תוחוט וינפו לטומ אוהו עמש-תאירק תורקל רוסאו .המהב יבג-לע
."...ודצ-לע בכוש אוהו אוה ארוק לבא הלעמל וינפו ובג-לע ךלשומ וא

אוהו ארוק ראשהו ,ןושאר קוספב דמוע - וילגר לע ךלהמ היהש ימ" :ג הכלה
אוהשכ םימש תוכלמ וילע לבקל רוסא :ם"במרה לע שוריפב אבומ) "...ךלהמ
-עמש" ארקיו ...האריבו המיאב םיימשל ובל ןווכיו דחא םוקמב דומעי אלא ,ךלהמ
,ךלהמ-הצר "...תבהאו" ליחתמשכו "...דובכ םש ךורב"ךכ רחאו ,"...לארשי
(."דמוע-הצר
____________ ?ם"במרה קסופ הנשמב העד וזיא יפל (1

?בצמה והמ ."רואיב"בו הנשמב רכזנ וניאש בצמב האירק ריכזמ ם"במרה (2
_____________________________________________________

(אל וא ןכ ןייצ) :לש בצמב עמש תאירק תרתומה (3
____________ דצה לע הביכש ____________ בגה לע הביכש__
____________ ןטבה לע הביכש__

ןידל הביסה יהמו ?"עמש" לש ןושארה קוספה תאירקל סחייתמה דחוימה ןידה והמ (4
______________________________________________ ?הז דחוימ __


ה"משת - הנשמב יצראה ןחבמההנשמב תואצמתה .א

'ג הנשמ 'ט קרפ םיכספ תכסמל תונווכמ תולאשה
(טאל הלוע םוליצה) ןאכ ץחל הנשמה לש םלוצמ דומע תלבקל

:תואבה תולאשה לע בשהו תוינשמה לש םוליצה ידומע ינשב ןייע

?"הנשמה רואיב" םע םוליצה ףדבש הנשמה הלולכ הבש תכסמה םש והמ (1
___________________________________________________________

_________________________ ?הנשמה הלולכ ובש קרפה לש אלמה םשה והמ (2

רובידה תא קתעהו (ינשה םוליצה ףדב) הרונטרבמ הידבוע ונבר לש ושוריפב ןייע (3
__________ ושוריפ לש תונושארה םילימה שש תאו ____________ ןושארה ליחתמה

םרואיבו םייוטיבו םילימ .ב

:םוקמב הנשמב רמאנ המ .רואיבב רזעיהו הנשמה תא ארק

_________________________________________ תושעל וילע לטומ (1
___________________________________________ םתטיחש תעשב (2
____________________________________ חספב ץמח קיזחהל רוסא (3
:הלימל המיאתמה הרדגהה לש הרפסמ תא לוגיעב ףקה (4

("תבשה תא ןיחודו") החוד .א
רתוי רחואמ ןמזל ונמזמ ריבעמ ,קיתעמ (1)
רפמ ,לטבמ (2)
קלסמ ,קיחרמ (3)

("ילצ ןילכאנו") ילצ .ב
ןמש תרזעב הליכאל ןכוה (1)
םימ תרזעב הליכאל ןכוה (2)
דבלב שא תרזעב הליכאל ןכוה (3)

תורוקמב תואצמתה .ג

:םיאבה תורוקמה תא ארק
:בי קוספ דע ד קוספמ ,'ט קרפ רבדמב (1
העבראב ןושארב חספה תא ושעיו (ה) :חספה תשעל לארשי ינב לא השמ רבדיו" (ד
ינב ושע ןכ השמ תא 'ה הוצ רשא לככ ,יניס רבדמב םיברעה ןיב שדחל םוי רשע
ינפל םויב חספה תשעל ולכי אלו םדא שפנל םיאמט ויה רשא םישנא יהיו (ו) :לארשי
ונחנא וילא המהה םישנאה ורמאיו (ז) :אוהה םויב ןרהא ינפלו השמ וברקיו אוהה
:לארשי ינב ךותב ודעמב 'ה ןברק תא בירקה יתלבל ערגנ המל םדא שפנל םיאמט
:רמאל השמ לא 'ה רבדיו (ט) :םכל 'ה הוצי המ העמשאו ודמע השמ םהילא רמאיו (ח)
וא םכל הקחר ךרדב וא שפנל אמט היהי יכ שיא שיא רמאל לארשי ינב לא רבד (י)
ותא ושעי םיברעה ןיב םוי רשע העבראב ינשה שדחב (אי) :'הל חספ השעיו םכיתרדל
תקח לככ וב ורבשי אל םצעו רקב דע ונממ וריאשי אל (בי) :והלכאי םיררמו תוצמ לע
":ותוא ושעי חספה
(המדקהה ךותמ) ם"במרה לש "הרות הנשמ" רפס (2
חספ ןברק תוכלה
.השעת-אל תווצמ הרשע-םיתשו השע תווצמ עברא :תווצמ הרשע-שש ןללכב שי"
אלש (ג ץמחה לע ותוא חובזל אלש (ב ונמזב חספה תא טוחשל (א:ןטרפ אוה הזו
לילב רורמו הצמ לע חספה רשב לוכאל (ה ינש חספ טוחשל (ד וירומא ןילת
(ז ינשה שדחל רשע השמח לילב רורמו הצמ לע ינש חספ לוכאל (ו רשע-השמח
לכאי אלש (ט הרובחל ץוח חספה רשבמ איצוי אלש (ח לשבמו אנ לכאי אלש
אלש (בי לרע ונממ לכאי אלש (אי ריכשו בשות ונממ לכאי אלש (י רמומ ונממ
(וט רקוב דע ונממ ריאשי אלש (די ינש חספב םצע רובשי אלש (גי םצע וב רובשי
םוי דע רשע העברא תגיגח רשבמ ריאשי אלש (זט רקובל ינש חספמ ריאשי אלש
."ישילש
!"השעת-אל" וא "השע" איה הוצמה םא ,ןייצו ינש חספל תוכיישה תווצמה תא םושר (1

השעת אל וא השע
הוצמה
- -
- -
- -
- -

?"ינש חספ טוחשל" םוקמב הרותב רמאנ המ (2
___________________________________________________ __

הנשמה ןכות תנבה .ד

.ליעל ם"במרה ירבד תא הארו ןויעב הנשמה תא ארק

לש ותמדקהב םירכזומ םניאש ינש חספל םירושקה הנשמבש םינידה תא םושר (1
_______________________________ .חספ ןברוק תוכלהל ם"במרה__

םיקוספב ןייע) ?ותמדקהבש תווצמה תמישרב הלא םיניד ללוכ ם"במרה ןיא המל (2
______________________________________ .(תמדוקה הלאשבש__
______________________________________________________

:"ללכו טרפ" ןיבל "טרפו ללכ" ןיב םיניחבמ ל"זח ןהב תשרדנ הרותהש תודימב

םיטרפ וא דחא טרפ ךכ רחא הפיסומו ,ללוכ יוטיב הליחת תבתוכ הרותה רשאכ - טרפו ללכ
.דבלב םירכזומה םיטרפה לע ודימעהלו ללכה תא םצמצל הרותה תנווכש ירה ,םידחא

,ללוכ יוטיב ךכ רחא הפיסומו ,םיטרפ וא טרפ הליחת תבתוכ הרותה רשאכ - ללכו טרפ
.ןיינעל ךיישה רבד לכ לולכל ללוכה יוטיב

?ינש חספ תשרפב בי-ו אי םיקוספה םימיאתמ הדימ וזיאל (3

ףיסומ ללכהש תווצמה תא ןייצ ."תיבב ומע ץמחו הצמ" תרתוכל "הנשמל רואיב"ב ןייע (4
__________________________________ .קוספב םירמאנה םיטרפה לע__

___________________ ?"רואיב"ה לש ונושלב תווצמ לש וז הצובק תארקנ דציכ (5

________________________________ ?טרפה לע ףיסומ ללכה ןיא הוצמ וזיא (6

_______________________ ?תמדוקה הלאשבש תווצמה ןמ וז הוצמ הנוש המב (7

:בשהו "ותליכאב ללה ןועט וניא ינשהו" :תרתוכל "הנשמה רואיב" תא ןויעב ארק (8
________________________________ ?םש טטוצמה קוספה לש ואשונ והמ (א__
_________________________________________ ?ונממ םידמול ןיד הזיא (ב__
____________________________________________ ?הז ןיד דמלנ דציכ (ג__


ה"משת - הנשמב יצראה ןחבמההנשמב תואצמתה .א

'ז הנשמ 'ב קרפ תבש תכסמל תונווכמ תולאשה
(טאל הלוע םוליצה) ןאכ ץחל הנשמה לש םלוצמ דומע תלבקל

ךותמ ףסונה ףדב רזעיהו ,הנשמה לש םלוצמה ףדב ןייע
:תואבה תולאשה לע בשהו יתהק לש אובמה
____________ ?הנשמה הלולכ ובש רדסה םש והמ (1
_____________ ?תכסמה םש יהמ (2
____________ ?הנשמה הלולכ ובש קרפה לש אלמה םשה והמ (3

הנשמה תססבתמ םהילעש תורוקמב תואצמתה .ב

עטקה תא ארק .'א "הנשמ רואיב" תרתוכה תחת תרגסמב ףקומ עטק שי הנשמל תחתמ
:תואבה תולאשה לע בשהו

?הליפתה יעטק הז עטקב םיארקנ דציכ (1
_____________________________________ "םשגה דירומו חורה בישמ" (א
______________________________________________ "רטמו לט ןתו" (ב

תשקב ןנכותש תוכרב ןנשיו .ותלודגו 'ה חבש ןנכותש תוכרב ןנשי הדימעה תליפתב (2
:םיאבה םיעטקה םיכייש תוכרב לש גוס הזיאל .םינושה ויכרצל ללפתמה
____________________________________ "םשגה דירומו חורה בישמ" (א
_____________________________________________ "רטמו לט ןתו" (ב

םרואיבו םייוטיבו םילימ .ג

:םוקמב הנשמב רמאנ המ .יתהק לש ושוריפ תרזעב הנשמה תא ארק
____________________________________________ תוכוס
_______________________________________ תרצע ינימש
_________________________________________ ןמז הזיאמ
_______________________________ םשג דירוהל 'המ שקבל

הנשמה ןכות תנבה .ד

:תואבה תולאשה לע בשה רואיבבו הנשמב ןויעה ירחא

__________________________________ ?הנשמה אשונ והמ (1

"םשגה דירומו חורה בישמ" רמול םיליחתמ !םלשה (2
____________ םוימ רזעילא יבר יפל__
____________ םוימ עשוהי יבר יפל__

דבלב תחא העדל םימיאתמה שי ,תועדה יתשל םימיאתמה שי םיאבה םיטפשמה ןיב (3
דצב םושרו ךתרבחמל האבה הלבטה תא קתעה .תחא העדל אל ףא םימיאתמ םניאש שיו
.תחא אל ףא / עשוהי יבר / רזעילא יבר / תועדה יתש :םילימה תא טפשמ לכ לש לאמש

_ הכוסב תבשלמ ונתוא ענמי םשגש ןמזב םשג שקבל ןיא
_ הכוסב תבשלמ ונתוא עונמל לוכי םשגש ןמזב "םימשג תורובג" רמול ןיא
_ השקב םניא "םשגה דירומו חורה בישמ" םילימה
_ תינש ללפתהל בייח וניא ץיקה ימיב "םשגה דירומו חורה בישמ" רמואה
_ תינש ללפתהל בייח וניא ץיקה ימיב ףרוח לש םינשה תכרב רמואה
_ םימשג תדיריל תורושק תוכוסה גח לש תונוש תווצמ
_ הללק ןמיס םה תוכוסה גח ימיב םימשג
_ םשג דריש םיצור ןיא ןיידע ,"םימה לע םינודינ" םהב םימיב
_ "םימשג תורובג" הליפתב םירמוא ,"םימה לע םינודינ" םהבש םימיב םג

?"םשגה דירומו ..." תרימאל ךיראתב גחה לש ןושארה בוט םוי תא רזעילא יבר עבוק עודמ (4

הליפת תוכלהב ם"במרה ירבד םע הנשמה ירבד תאוושה .ה

תומיבו ,'םשגה דירומ' - היינש הכרבב רמוא םימשגה תומי לכ" :ו"ט הכלה ,'ב קרפ
בוט-םוי לש ןיפסומה תליפתמ - ?'םשגה דירומ' רמוא יתמיאמ .'לטה דירומ' - המחה
ןיפסומה תליפתמו .חספ לש ןושארה בוט םוי לש תירחש תליפת דע גח לש ןורחאה
."לטה דירומ" רמוא חספ לש ןושארה בוט-םוי לש
____________ ?ם"במרה קסופ הנשמבש העד וזיא יפל (1

.הנשמב רכזנ אלש ףסונ ןידו ,הנשמבש ןידל םיטרפ ינש ףיסומ ם"במרה (2
!םתוא םושר__
_____________________________:הנשמבש ןידל םיטרפ__
______________________________________:ףסונ ןיד__
םינולאשה ןכותל הרזח