ו"משת - הנשמב יצראה ןחבמהםרואיבו םייוטיבו םילימ .א

'ז הנשמ 'ב קרפ תבש תכסמל תונווכמ תולאשה
(טאל הלוע םוליצה) ןאכ ץחל הנשמה לש םלוצמ דומע תלבקל

:םוקמב הנשמב רמאנ המ ,הנעו רואיבה תרזעב העיפומה הנשמה תא ארק
____________ אוהש לכ שומיש ____________ קוספב רמאנ ןכל
____________ בושחל היה רשפא ____________ ...מ ץוח
____________ יוארכ טחשנ אלש וא תמש םייח לעב

הנשמה ןכות תנבה .ב

תמייק .ףועו היח ,המהב :ןוגכ ,םינוש םייח ילעב יגוסב רבודמ הכלהב םינוש תומוקמב (1
.האמט המהב ןיבו הרוהט המהב ןיב הנחבה__
הליחת התוא קיתעתש ירחא ,האבה הלבטב םייח ילעב לש גוס לכמ תואמגוד יתש םושר__
.ךתרבחמל__

רוהט ףוע
הרוהט היח
האמט המהב
הרוהט המהב
_ _ _ _
_ _ _ _

."ומא בלחב ידג לשבת אל" :קוספהמ םידמלנה םיניד ראבל האב הנשמה (2
:לושיב רסוא קוספה .הנוכנה הבושתה ינפל X ןמס __
.המא לש בלחב דבלב זע _______
.תרחא זע לכ לש בלחב דבלב זע _______
.ומא לש בלחב "ידג" הרותה ןושלב ארקנש םייח-לעב לכ _______
דחא לש בלחב "ידג" הרותה ןושלב ארקנש םייח-לעב לכ _______
.ידג הרותה ןושלב םיארקנש םייחה-ילעבמ _______

תועדה יתשל .הרותה ןמ "בלחב רשב" רוסיאה לש ופקיהל סחיב תקולחמ הנשי ונתנשמב (3
.____________ גוסמ בלחלו __________ גוסמ רשבל ןווכתמ "...לשבת אל" :קוספה__

____________ גוסמ בלחב __________ גוסמ רשב לושיב םג ילילגה יסוי יבר תעדל (4
אוה דציכ רבסהו ,ותעד תא יסוי יבר ססבמ ובש קוספה ןושל תא קתעה .הרותה ןמ רוסא__
:שרוד__
___________________________________________________ :קוספה ןושל__
_________________________________________________ :שרוד אוה דציכ__

?ותעד תא אביקע יבר ססבמ המ לע .ילילגה יסוי יבר לע קלוח אביקע יבר (5
___________________________________________________ :קוספה ןושל__
_________________________________________________ :שרוד אוה דציכ__

תא קחמ) רתומ/רוסא אוה יכ ,םירובס םיאנתה ינש ,בלחב לשבתנש ףוע רשב יבגל (6
:ותעד תא אנת לכ ססבמ המ לע .(רתוימה__
__________________________________________ :קוספה ןושל - אביקע יבר__
___________________________________________________ :שרוד אוה__
___________________________________________ :קוספה ןושל - יסוי יבר__
___________________________________________________ :שרוד אוה__

,_______________ ארקנה רוסיאה לע רבוע ,בלחב לשבתנש למג רשב לכואה ידוהי (7
____________________________________ ארקנה רוסיאה לע רבוע וניא ךא__
______________________________________ ?הז ןיד אביקע יבר דמול דציכ__
___________________________________ ?הז ןיד ילילגה יסוי יבר דמול דציכ__

.ךתבושת תא קמנ ?בלחו למג רשב לש וז תבורעת רוכמל רתומה (8
__________________________________________

:םירוסא תולכאמ תוכלהב ם"במרה ירבד םע הנשמה ירבד תאוושה .ג

רוסא וניא ,המהב בלחב ןיב ,היח בלחב ןיב ,ףועו היח רשב" :'ד הכלה 'ט קרפ
ירבדמ הליכאב רוסאו .האנהב רתומו ולשבל רתומ ךכיפל - הרותה ןמ הליכאב
המהב ולכאיו הרות לש בלחב רשב רוסיא ידיל ואוביו םעה ועשפי אלש ידכ םירפוס
,שממ ומא בלחב ידג אלא ,בותכה עמשמ ןיא ירהש ,הרוהט המהב בלחב הרוהט
."בלחב רשב לכ ורסא ךכיפל
___________________________________ ?ם"במרה קסופ הנשמב העד וזיא יפל (1

_____________________ ?רואיבב אבומ ךא הנשמב רמאנ אלש ם"במרה ףיסומ המ (2

_______________________________ ?רואיבב םג רמאנ אלש ם"במרה ףיסומ המ (3
םינולאשה ןכותל הרזח