ז"משת - הנשמב יצראה ןחבמההנשמב תואצמתה .א

'א הנשמ 'א קרפ הגיגח תכסמל תונווכמ תולאשה
(טאל הלוע םוליצה) ןאכ ץחל הנשמה לש םלוצמ דומע תלבקל

____________ קרפה 'סמ ____________ תכסמה םש תא אצמ
____________ הנשמה 'סמ

הנשמה תססובמ הילעש הווצמה רוקמ .ב

ירפסמ תא ןייצו "לגרל היילע"ל םיסחייתמה םיקוספה תא אצמו םירבד שמוחב ז"ט קרפ חתפ
____________ 'ספ דעו ____________ 'ספמ םיקוספה
____________ ?וז הוצמ םימייקמ יתמ
םיארקנ םה הנשמה ןושלבו ____________ ?"לגרל הילע" םילימה תא קוספה הנכמ דציכ
הנשמה ןושלבו ____________ קוספה ןושלב :אוה םיכלוה וילאש םוקמה ____________
____________

םרואיבו םייוטיבו םילימ .ג

:םוקמב הנשמב בותכ המ .הנשמב תועיפומה םילימל םירבסה לש המישר ךינפל

םיררחושמ םניאש םידבע
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
םינענכ םידבע
ותעדב יופש וניאש ימ
שדקמה-תיב דמע וילעש םוקמ
עמוש וניאש ימ
רוויע
ולגרב םומ ללגב עלוצ

םהילע תססבתמ הנשמהש הרותה ןמ םיקוספ .ד


:הנשמב רמאנל רוקמ םישמשמה םיקוספ ךינפל
:"הנשב יל גוחת םילגר שלש"
:"רחבי רשא םוקמב ךיהל-א 'ה ינפ תא ךרוכז לכ הארי הנשב םימעפ שולש"
:"רחבי רשא םוקמב ךיהל-א 'ה ינפ תא תוארל לארשי לכ אובב"
:"... ועמשי ןעמל ... ףטהו םישנהו םישנאה םעה-תא להקה"
"הנשמה רואיב"בו "הייאר" תווצמב םיבייח םניאש םישנאה יגוס לש המישר הנשמב
םיקומינ לע - קלחו ,הלא םיקוספב םילימ לע ססובמ קלח .םהמ דחא לכל קומינה רבסומ
.םירחא
!הלבטה תא אלמו "הנשמה רואיב" תרזעב קומינה תא אצמ

רחא קומינ
עודמ ,קומינה תא בותכ)
ןוגכ ,רוטפ הז םדא
("תווצמה לכמ רוטפ"
הניאש קוספב הלימה
הז םדאל המיאתמ


רוטפ ימ_ "םילגר"
וילגרב תולעל לוכי וניאש ימ
_ _ שרח
_ _ הטוש
_ _ ןטק
_ _ השא
_ _ ררחושמ וניאש דבע
_ _ רגיח
_ _ אמוס
_ _ הלוח
_ _ ןקז

הנשמה ןכות תנבה .ה

תחא הנש ןב היה לאפר - הנהו ."לגרל היילע" תווצמ דליה לע הלח ובש ליגב הנד הנשמה
תכלל לגוסמ היה רשאכ - יצחו הנש ןב ,ויפתכ לע ותוא ביכרהל לודגה ויחא ליחתה רשאכ
וזיאב .ודוד תרזעב םירהב תולעל ליחתה רשאכ - יצחו םייתנש ןבו ,ויבא תרזעב הצוחה
?הוצמה הלח לאפר לש ורופיסבש תופוקתה שולשמ
____________ ןב היהשכ יאמש תיב תעדל ____________ ןב היהשכ ,ללה תיב תעדל
____________ ?הרמוחה תאטבתמ המב ____________ ?הרימחמ תועדה יתשמ וזיא
?ויבא לע וא לאפר לע ,הוצמה הלח ימ לע
______________________________________________________________

ם"במרה ירבד םע הנשמה ירבד תאוושה .ו

:ג הכלה 'ב קרפ ,הגיגח תוכלה ,"הרות הנשמ" רפסב ם"במרה ירבד הלא
בייח ויבא - תיבה רהל םילשורימ תולעלו ויבא לש ודיב זוחאל לוכיש ןטק לכ"
."'ךרוכז-לכ הארי' רמאנש ,תווצמב וכנחל ידכ וב תוארהלו ותולעהל
רבודמ אופא עודמ .הוצמ-רבל ,הרשע-שולש ליגל עיגמשמ תווצמב דלי בייח ללכ ךרדב
?רתוי הברה ךומנ ליג לע הנשמב
_______________________________________________________
______________ לש ותווצמ אלא דליה לש ותווצמ תאז ןיא םיכומנה םיליגבש אצוי
___________________________ תעדכ ?ם"במרה קסופ הנשמב העד וזיאכ
םינולאשה ןכותל הרזח