ח"משת - הנשמב יצראה ןחבמהםרואיבו םייוטיבו םילימ .א

'ח הנשמ 'ו קרפ תוכרב תכסמל תונווכמ תולאשה
(טאל הלוע םוליצה) ןאכ ץחל הנשמה לש םלוצמ דומע תלבקל

:םוקמב הנשמב רמאנ המ

_________________________________________םילשובמ תוקרי (1
___________________________________________ ןוזמה תכרב (2
___________________________ דבלב תוקרימ תבכרומ ותדועס לכשכ (3
__________ ?אביקע יברו לאילמג ןבר ירבדב תורכזנה "תוכרבה שולש" ןהמ (4
______________ (ךלש חוסינב בותכ) ?"שולש ןיעמ תחא הכרב" שוריפ המ (5
_____________________________________________________

הנשמה ןכות תנבה .ב

?הנשמה ןיד לח םיפסונ תוריפ וליא לע .תוריפ לש תואמגוד ןה םינומירו םיבנע ,םינאת (1
___________________________________________________ __
ךתרבחמל הלבטה קתעה ?הנשמב העד לכ יפל םיאבה םילכאמה ירחא םיכרבמ הכרב וזיא (2
.("תושפנ ארוב" וא "שולש ןיעמ" ,"ןוזמה תכרב") המיאתמה הכרבה תא תצבשמ לכב םושרו __

ירחא םיכרבמ
לש המלש הדועס
םילשובמ תוקרי
תיזכ ירחא םיכרבמ
םינימה תעבשמ
(םחלמ ץוח)
ירחא םיכרבמ
םחל תיזכ

העדה לעב


_ _ _ לאילמג ןבר
_ _ _ םימכח
_ _ _ אביקע יבר

?הפורת עולבל ידכ םיתושש םימ לע םיבייח םאה (3
__________________________ ?הנשמה ירבדמ הז ןיד דמלנ דציכ__

הנשמב תועדה תוססבתמ םהילעש םיקוספה .ג

:'ח קרפ ,םירבד רפס
."... ןומרו הנאתו ןפגו הרועשו הטח ץרא" :ח קוספ
."... םחל הב לכאת תנסמב אל רשא ץרא" :ט קוספ
."... 'ה תא תכרבו תעבשו תלכאו" :י קוספ
דציכו רבסה לכ דיל העדה לעב לש ומש תא בותכ .ךתרבחמל האבה הלבטה תא קתעה
:םיקוספה תא שרוד אוה

_ העדה לעב
םיקוספל תוסחייתמ ןניא "...תכרבו תעבשו תלכאו" םילימה .1
___________________________________ ןכל ,םימדוקה
_
,דבלב ט קוספל תוסחייתמ "...תכרבו תעבשו תלכאו" םילימה .2
__________________________________________ ןכל
_
םיקוספה ינשל תוסחייתמ "...תכרבו תעבשו תלכאו" םילימה .3
____________________________________ ןכל ,םימדוקה
_

םיקסופה ירבד םע הנשמה ירבד תאוושה .ד

!הנעו הלא םיעטק ארק
ןומרו הנאתו ,ןפג םהש םינימה תשמח לע" :א ףיעס ח"ר ןמיס ,"ךורע ןחלוש"
."שלש ןיעמ תחא הכרב םהירחאל ךרבמ הרמתו תיזו
אל ךרבמ וניא ואל םא ךרב םא קפתסנ םא תוכרבה לכ" :ג ףיעס ,ט"ר ןמיס
."הרות לש איהש ינפמ ןוזמה תכרבמ ץוח ףוסב אלו הליחתב
____________ :תעדכ ?"ךורע ןחלוש"ה לעב קסופ הנשמב העד וזיאכ (1

ןמ איה "שלש ןיעמ תחא הכרב" ךרבל הבוחה םאה - "ךורע ןחלוש"ה לעב לש ותעד יפל (2
____________ ?(םימכח תנקת) ןנברדמ וא הרותה

!הנעו "ךורע ןחלוש"ב םדוקה ףיעסה לע "הרורב הנשמ"ה ירבד תא ארק
...אלוקל ןנברד אקיפסו םירפוס ירבדמ ןהש םושמ - תוכרבה לכ" :"הרורב הנשמ"
הנהו ... הרותה ןמ בייוחמ אוה זאד העיבש ידכ לכאש אוהו - ןוזמה תכרבמ ץוח
שלש ןיעמ הכרבד ... ם"במרהכ םתסש עמשמ ("ךורע ןחלוש"ה לעב =) רבחמה
ןירבוסש םינושאר הברה שי תמאב לבא - ןנברדמ אוה םינימה תעבש לע ןיכרבמש
העיבש ידכ לכאש ימד םינורחאה ובתכ ןכ-לעו (הרותה ןמ =) אתיירואדמ אוהש
ותואמ דוע לכאי - וירחא ךרב םא ול קפתסנו םינימה תעבש לש לישבת וא תוריפמ
."...ולש קפסה םג הז ידי-לע איצויו וירחא ךרביו תיזכ רועיש ןימ
:היתושירד תא אלמו ךתרבחמל הלבטה תא קתעה (3
:ךכ גהני םינימה תעבשמ תוריפ וא םחל ירחא ךרב םא חכשש ימ__

העיבש ידכ לכא
םירחא םיקסופ יפל
"ךורע ןחלוש"ה לעב יפל
_ _ םחל
_ _ םינימה תעבשמ תוריפ

דציכ - הנורחא הכרב ךרב םא חכשו (העיבש ידכ =) םיבנע לש הלודג תומכ לכאש םדא (4
______________________________ ?קפס ידימ תאצל הצור םא גוהנל וילע__
____________________________________________________ !קמנ__
םינולאשה ןכותל הרזח