ט"משת - הנשמב יצראה ןחבמה'ב הנשמ 'ח קרפ אמוי תכסמל תונווכמ תולאשה
(טאל הלוע םוליצה) ןאכ ץחל הנשמה לש םלוצמ דומע תלבקל

. רואיבה תרזעב הנשמה תא ןויעב דמל ,תולאשה לע הנוע התאש ינפל
.ןלהל אצמנה םייתכלהה םיגשומה ףדב רזעיה .ןכ ינפל תולאשה לע תונעל הסנת לא

.הייתשו הליכא ירועיש לע תדמל ,רואיבה םע ,וז הנשמב

(!ןטקה רועישל לודגה רועישה ןמ רדסה יפל םתוא בותכ) !הליכא ירועיש 3 ןייצ (1
____________ .3 ____________ .2 ____________.1

(!ןטקה רועישל לודגה רועישה ןמ רדסה יפל םתוא בותכ) !הייתש ירועיש 2 ןייצ (2
____________ .2 ____________.1

?םירופיכה םויב הייתשו הליכא רועיש התושה וא לכואה לש ושנוע והמ (1
____________ גגושב ____________דיזמב

?היתש רועישמ תוחפ התושה וא הליכא רועישמ תוחפ לכואה לש וניד המ (2
רוטפו רוסא / בייחו רוסא / רתומ :תונוש תובושת ךינפל
!הלא םירקמל םיאתמה ןידה תא בותכ

__________________________________________ רועישה ןמ תוחפ לכואה

_________________________________________ רועישה ןמ תוחפ התושה

הליכא ירועישמ םינוש שנועב םיבייחמה םירופיכה םויב הייתשו הליכא ירועיש (1
.םירוסיא ראשב שנועב םיבייחמה הייתשו

______________________ ?םירוסיאה ראשב שנועב בייחמה הליכא רועיש והמ

_______________________ ?םירופיכה םויב שנועב בייחמה הליכא רועיש והמ

______________________ ?םירוסיאה ראשב שנועב בייחמה הייתש רועיש והמ

_______________________ ?םירופיכה םויב שנועב בייחמה הייתש רועיש והמ


?םירוסיא ראש לש וא םירופיכה םוי לש - רתוי לודג הליכא ירועישב רועיש הזיא (2
______________________________________________________

?םירוסיא ראש לש וא םירופיכה םוי לש - רתוי לודג הייתש ירועישב רועיש הזיא (3
______________________________________________________

?םירוסיאה רתיב רשאמ םירופיכה םויל םינוש םירועיש םימכח ועבק עודמ (4
______________________________________________________
______________________________________________________

םא אלא ,םירוסיא ראש לכואב ןיבו םירופיכה םויב לכואב ןיב שנועב םיבייחתמ ןיא
.םיוסמ ןמז ךות הייתשה רועיש התש וא הליכא תומכ לכא

____________ ?הליכא יבגל הזה ןמזה ךשמ והמ (1

____________ ?הייתש יבגל הזה ןמזה ךשמ והמ (2

?הייתש לש ןמז ךשמ וא הליכא לש ןמז ךשמ - רתוי לודג םהמ הזיא (3
____________________________________________________
____________________________________________________

?וניד המ ,תחא תבב תוריפ רועיש יצחו םחל רועיש יצח לכאש ימ (1
(!רתוימה תא קחמ) / רתומ / בייחו רוסא / רוטפו רוסא
_______________________________________ !הז ןידל קומינ בותכ
_____________________________________________________

?וניד המ ,תחא תבב םימ רועיש יצח התשו םחל רועיש יצח לכאש ימ (2
(!רתוימה תא קחמ) / רתומ / בייחו רוסא / רוטפו רוסא
___________________________________________ !הז ןידל קומינ בותכ
________________________________________________________

?וניד המ ,תחא תבב םיזופת ץימ רועיש יצחו ןיי רועיש יצח התשש ימ (3
(!רתוימה תא קחמ) / רתומ / בייחו רוסא / רוטפו רוסא
___________________________________________ !הז ןידל קומינ בותכ
________________________________________________________

רואיבבו הנשמב םיעיפומה םייתכלה םיגשומל םירבסה


השעש הריבעה לע שנועב בייח
הציב לדוגב לכוא לש תומכ
תמייוסמ תומכ לוכאל שרדנה ןמז רועיש
(םחל רככ לש תיצחמ =)
(רטיל -1/8כ =) גולה עבר תותשל שרדנה ןמז רועיש
הרמת לדוגב לכוא לש תומכ
תיז לדוגב לכוא לש תומכ
הרותב םישנועה דחא
הליחת הנווכב אטוח
םדא לש ויפ אלמכ הייתש רועיש
םירופכה םויב הייתשו הליכאמ תוענמיה
(רטיל -1/8כ) גולה עבר
הליחת הנווכב אלש אטוחה םדא
לדוג ,תומכ ,הדימ

-בייח
-הציבכ
-סרפ תליכא ידכ

-תיעיבר תייתש ידכ
-תבתוככ
-תיזכ
-תרכ
-דיזמ
-וימגול אלמ
-שפנ יוניע
-תיעיבר
-גגוש
-רועיש
םינולאשה ןכותל הרזח