ן"שת - הנשמב יצראה ןחבמה


'א הנשמ ז"ט קרפ תבש תכסמל תונווכמ תולאשה
(טאל הלוע םוליצה) ןאכ ץחל הנשמה לש םלוצמ דומע תלבקל

רואיבה תרזעב ,הנשמב ףקומה קלחה תא דמל ,תולאשה לע הנוע התאש ינפל


םרואיבו םייוטיבו םילימ .א

:םוקמב הנשמב רמאנ המ
________________________________________ םיבותכ םיאיבנ הרות
_________________________________________________ הפירש
_______________________:(שדוקה ןושלל טרפ) תופשה לכב רוביצב האירק
_________________________________________________ םיכירצ
___________________________________________ םהב לזלזל רוסא
______________________________________ ברה לש ורועיש תתבשה
___________________________________________________ ףסכ

!(הנשמל המדקהה) "הנשמ רואיב"ב ןייע
ותלוכיב שיו ףרשנ ושוכרשכ - קפאתהלו דצה ןמ דומעל םדאל השקש ןוויכ - רמאנ דציכ
__________________________________________________וליצהל
______________________________________________________

הנשמה ןכות תנבה .ב

(!הנשמל המדקהב ןייע) א הנשמ רואיב (1
?םימכח ורסא עודמ .תבשב הצרפש הקילד ךותמ ויצפח תא ליצהל םדאה לע ורסא םימכח (א __
______________________________________________________________
___________________________________ ?ליצהל םימכח וריתה םירבד ולא (ב__
_____________________________________________________ ?עודמ (ג__

________________________________ :ל ללוכ םש אוה "שדוקה-יבתכ" חנומה (א (2
_______________________________ ?הז םשב "שדוקה-יבתכ" םיארקנ עודמ (ב__

"ןהב ןירוק ןיאש" ,"ןהב ןירוקש" (3
_____________ (2) _____________ (1) ?תבשב ןהב ןירוק שדוקה-יבתכמ ולאב (א__
____________________ (2) ____________________ (1 ?ןהב ןירוק יתמיא (ב__
______________________________ ?תבשב םהב ןירוק ןיא שדוקה-יבתכמ ולאב (ג__
________________________________________ ?ןהב ןירוק ןיא תבשב יתמיא (ד__
______________________________________________ ?ןהב ןירוק ןיא עודמ (ה__

"הזינגו וינועט ןושל לכב ןיבותכש פ"עאו" (4
___________________________________________ ?"ןושל לכב" שוריפ המ (א__
(הנוכנה הבושתה תא ףקה) .תבש ינידל רושק אל / תבש ינידל רושק :הז ןיד (ב__

"ןיליפתה םע ןיליפתה קיתו רפסה םע רפסה קית ןיליצמ" (5
__________________________________________ ?"רפסה קית" שוריפ המ (א__
_________________________________________ ?"ןיליפתה קית" שוריפ המ (ב__

תישעמ הלאש .ג

!תולאשה לע הנעו רופיסה תא ארק ."היהש השעמ" רופיס ךינפל

ואבוהש הרות ירפס םיאצמנ םהמ דחאב .םינוש םינסחמ שי תותדה דרשמל
ואבוהש םיידרפס הרות ירפסל ץע-יזגרא םיאצמנ םהמ דחאבו ,הינמורמ
.םינסחמה ינשב הפירש הצרפ תותבשה תחאב .הילטיאמ

.(הנוכנה הבושתה תא ףקה) אל/ןכ ?הרותה ירפס ןסחמב הקילדה תא תובכל רתומ םאה (1

__________________________________________________ !קמנ (2
_________________________________________________________

תא ףקה) אל/ןכ ?הרותה ירפס אלב ץעה-יזגרא תא הפירשה ךותמ ליצהל רתומ םאה (3
.(הנוכנה הבושתה__

______________________ !הנשמהמ ךתעדל החכוה אבה (4
__________________________________________________________
םינולאשה ןכותל הרזח