ט"נשתה - הנשמב יצרא ןחבמ

ט"נשתה ןויסב ב"י

!הרקי הדימלת

.תדמל אל ןיידעש הנשמ ןיבהל ךתלוכי תא קודבל שקבמ הז ןחבמ
!ותוא ישלת - םלוצמ ףד ןחבמל ףרוצמ ,ךכל יא

.תוארוהל םאתהב בישהל ךכ רחאו הנבהב הז ףד אורקל ךילע היהי תולאשה לע בישהל ידכ

בושייבו תוניתמב ,םאתהב יבישהו הלאש לכל תודחוימה תוארוהבו תולאשב בטיה אנ ינייע
!תעדה

תכלל תלדתשמו הרות תדמולה יתד רפס תיב תדימלתל האיכ ,הניחבה רהוט לע אנ ידיפקה
.היכרדב

.דיתעב ךל םינוכנה םינחבמב ןה ,הז ןחבמב ןה ,החלצה ךל םילחאמ ונא

:ףרוצמה ףדה
יתהק ברה שוריפו - 'א הנשמ יעיבר קרפ ,םיחספ תכסמ
.תולאשה לע תונעל ךכ רחאו ןויעב רואיבה םע הנשמה לכ תא דומלל שי
1 הלאש
."תותבש יברעמ חספ ברע רומח" "רואיב"ב בותכ
_______________________________ ?תבש ברעב הכאלמ תושעל רוסא יתמיאמ
_______________________________ ?חספ ברעב הכאלמ תושעל רוסא יתמיאמ
_________________________ ?תבש ברעמ רתוי חספ ברעב םימכח ורימחה עודמ
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
הבושת
2 הלאש
"ןישוע ...םיחספ יברעב הכאלמ תושעל וגהנש םוקמ"
"ןישוע ןיא תושעל אלש וגהנש םוקמ"
?תוצח רחא וא תוצח ינפל :ןישוע ןיא יתמיא ,הכאלמ תושעל אלש וגהנש הלא
_________________________________________________________________
__________________________________________________!ךתבושת יקמנ
_________________________________________________________________
_______________________________________ ?הכאלמ תושעל אלש וגהנ עודמ
_________________________________________________________________
הבושת
3 הלאש
"ןישוע ןיאש םוקמל ןישועש םוקממ ךלוהה"
___________________________ ?םשל אבש םוקמב הכאלמ תושעל ול רתומ םאה
__________________________________________________ !ךתבושת יקמנ
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
הבושת
4 הלאש
"ןישועש םוקמל ןישוע ןיאש םוקממ וא"
___________________________ ?םשל אבש םוקמב הכאלמ תושעל ול רתומ םאה
__________________________________________________ !ךתבושת יקמנ
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
הבושת
5 הלאש
"םשמ אציש םוקמ ירמח וילע ןינתונ"
_____________________________?םשמ אציש םוקמ ירמוח וילע ןינתונ הרקמ הזיאב
_________________________________________________________________
הבושת
6 הלאש
"םשל ךלהש םוקמ ירמוח"
_____________________________ ?םשל ךלהש םוקמ ירמוח וילע ןינתונ הרקמ הזיאב
_________________________________________________________________
הבושת
7 הלאש
("םירומא םירבד המב" םילימהמ) רואיבה לש וירבד ףוסב ינייע - "תקולחמה ינפמ םדא הנשי לאו"
_________________________ ?םשמ אציש םוקמה ירמוח וילע ןינתונ ןיא הרקמ הזיאב
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
הבושת

תוינרות תותכל תולאש תפסות


1 הלאש
"תקולחמה ינפמ םדא הנשי לאו"
__________ ?אפיסל וא אשירל :ייבא יפל וז הקסיפ תסחייתמ הנשמב עטק הזיאל
___________________________________________ !הז יפל עטקה תא יראב
_________________________________________________________________
_____________________ ?רחאה עטקל תסחייתמ וז הקסיפש רמול רשפא יא עודמ
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
הבושת
2 הלאש
:אבר יפל "תקולחמה ינפמ םדא הנשי לאו" הקסיפה תסחייתמ הנשמב עטק הזיאל
___________________________________________________ ?אפיסל וא אשירל
____________________________________________ !הז יפל עטקה תא יראב
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
הבושת
ט"נשתה - הנשמב יצראה ןחבמל ןובושת
1 הבושת
.הלעמלו החנמה ןמ
.הלעמלו םויה תוצחמ
םדאש יוארה ןמ הז ןיאו חספ ןברק תברקהל רשכה ןמזה אוה םויה תוצחמש ינפמ
.חבזמה יבג לע ברק ונברקש ןמזב ותכאלמב קסעתי
האבה הלאשה
2 הבושת
תוצח ינפל
.גהנמב יולת הז ןיאו םוקמ לכב הכאלמ תושעל רוסא תוצח ירחאש ינפמ
יכרצ ראשו הוצמ תצמ ןיכהלו ץמח רועיב תושעל וחכשיו הכאלמב םידורט ויהי אלש ידכ
.רדסה ליל
האבה הלאשה
3 הבושת
.םשל אבש םוקמב הכאלמ תושעל ול רוסא
ידיל אובל לולע םוקמה גהנממ הנשי םאו ,הכאלמ ןישוע ןיא םוקמ ותואבש ינפמ
.תקולחמ
האבה הלאשה
4 הבושת
ונממש םוקמה גהנמכ גהונ אלא םוקמה גהנמכ םשל אב םוקמב הכאלמ תושעל ול רוסא
.אצי
ידיל אוביש ששח ןיא הכאלמ השעי אל םאו ,תקולחמה ינפמ אוה תונשל רוסיאהש ןויכ
תולתל שי יכ ,השוע וניא אוהו הכאלמ ןישוע םלוכש םוקמה גהנממ הנשמש ללגב תקולחמ
.רוסיא ללגב אלו תושעל הכאלמ ול ןיאש ינפמ הכאלמ השוע וניא אוהש רמולו
האבה הלאשה
5 הבושת
.ןישועש םוקמל ןישוע ןיאש םוקממ ךלוהב
האבה הלאשה
6 הבושת
.ןישוע ןיאש םוקמל ןישועש םוקממ ךלוהב
האבה הלאשה
7 הבושת
.ומוקמל רוזחל ותעד ןיאו ,עיגה וילאש שדחהש םוקמב בשייתהל ותעד םא
האבה הלאשה

תוינרות תותיכל תובושת

1 הבושת
םוקממ ךלוהה" אשירל תסחייתמ "תקולחמה ינפמ הנשי לאו" הקסיפה ,ייבא יפל
"ןישוע ןיאש םוקמל ןישועש
אלו וילא אבש םוקמב הכאלמ השעי אל ,ןישוע ןיאש םוקמל ןישועש םוקממ ךלוהה
.תקולחמל םורגל אלש ידכ םוקמה גהנממ הנשי
םוקממ וא" אפיסל תסחייתמ "תקולחמה ינפמ הנשי לאו" הקיספהש רמול רשפא יא
םוקמה ירמוח וילע ןינתונ הז הרקמבש הנשמב רמאנ ירהש ,"ןישועש םוקמל ןישוע ןיאש
.םשל אבש םוקממ הנשי חרכהב כ"א ,םשמ אציש
האבה הלאשה
2 הבושת
.ןישועש םוקמל ןישוע ןיאש םוקממ ךלוהש ימב אפיסל
אבש םוקמה גהנמכ הכאלמ השוע וניא ,ןישועש םוקמל ןישוע ןיאש םוקממ ךלוהש םדא
הכאלמ השוע וניא םאו ,תקולחמה ינפמ אוה םוקמה גהנממ תונשל רוסיאהש ןויכ ,םשל
אלו לטב אוה ןכל תושעל הכאלמ ול ןיאש ורמאיש ינפמ ,תקולחמל ששח ןיא ןישועש םוקמב
.ומצע לע רימחמש ינפמ


            תוכן 
תושבע             תוכן מבחנים ארציים במשנה