א"משת - דומלתב יצראה ןחבמההסנו תורגסמב ףקומה ףדה לש ןותחתה קלחב ןייע .א"ע ,טכ ףד תוכרב תכסממ עטק ךינפל
ויקלח לכ לע וניבהל לכות וירחא תואבה תונווכמה תולאשה תרזעב .יללכה ונכות תא ןיבהל
.ויטרפו
תא רבסה לכ די-לע םושרו עטקב ןייע .עטקה ךותמ םינוש םיחנומ לש םירבסה ןלהל (א
!עטקב םיעיפומ םהש יפכ םימיאתמה םייוטיבה

ארמגב םדוק רכזוה

?הככ םישוע עודמ

ינשה ןידה םגו ןושארה ןידה םג

תרחא רמול יוארה ןמ

אבומה םיאנת ירבדמ הישוקל החיתפ
רחא םוקמב

ןכ םא

רבודמ תומוקמה ינשבש איה הבושתה
םינוש םירקמב

רכזנש

אפוג

______________________

______________________

______________________

______________________


______________________

______________________


______________________


!(עטקב ןויע ירחא) הנעו םלשה (ב

(1) רפסמ עטק

םימשג תורובג ריכזה אלו העט יסא בר רמא םוחנת בר רמא אפוג"
."ותוא םיריזחמ םיתמה תייחתב


!תורסחה םילימה תא וב םלשה .עטקה שוריפ ןלהל
רמא אל תועטבו , _____________תנועב _____________ תליפת ללפתמה םדא
.תינש ללפתהל שרדנ ,_____________
____________________________________ ?תינש ללפתהל םוקמב בותכ המ

(2) רפסמ עטק

."הליפת עמושב הרמואל לוכיש ינפמ ותוא םיריזחמ ןיא םינשה תכרבב הלאש"


_______________________________ ?םדוקה ןידה ןמ הז ןיד הנוש המב
_________________________________________ ?םינוש םינידה המל

(3) רפסמ עטק

."סוכה לע הרמואל לוכיש ינפמ ותוא ןיריזחמ ןיא תעדה ןנוחב הלדבהו"


_____________ ?ינשה ןידל וא ןושארה ןידל המוד הז ןיד םאה
___________________________________________ ?המב

(4) רפסמ עטק

ןיריזחמ םיתמה תייחתב םימשג תורובג ריכזה אלו העט יביתימ"
תעדה ןנוחב הלדבהו .ותוא ןיריזחמ םינשה תכרבב הלאש .ותוא
."סוכה לע הרמואל לוכיש ינפמ ותוא ןיריזחמ ןיא


!הנוכנה הבושתה תא ףקה

.(1) רפסמ עטקבש ןידה ןמ הנוש/המוד הז עטקבש ןושארה ןידה
.(2) רפסמ עטקבש ןידה ןמ הנוש/המוד ינשה ןידה
(3) רפסמ עטקבש ןידה ןמ הנוש/המוד ישילשה ןידה

(5) רפסמ עטק

."רוביצב אה דיחיב אה ,אישק אל"


!הנוכנה הבושתה תא ףקה

שארל רוזחל בייח אל ןינמב/ודבל ללפתמה םדא "רטמו לט ןת"ב תועט לש הרקמב
_________________________________________________ יכ ,הליפתה
לע תרבדמ (היינשה העדה) אתיירבה ולאו ,ןיינמב/ודבל ללפתמה םדא לע רבדמ םוחנת בר
.אתיירבה ןיבל םוחנת בר ןיב הריתס ןיא/שי ןכל .ןיינמב/ודבל ללפתמה

(6) רפסמ עטק

עמושש ינפמ ,הליפת עמושב הרמואל לוכיש ינפמ יאה יכה יא"
".היל יעבימ ,רוביצ חילשמ


ןקתל לוכי ,"רטמו לט ןתו" רמול חכשש ימ :םוחנת בר ירבד תא ונארק (2) רפסמ עטקב
____________________________________ תכרבב הרימא ידי-לע ותועט
ינפמ :םילימב ןידה תא קמנל ךירצ םוחנת בר ,רוביצב הליפתב רבודמהש ,שרפנ םא ךא
__________________________________________________ לוכיש

(7) רפסמ עטק

,הליפת עמוש םדוק רכדאד אה ,אישק אלו ,דיחיב ידיאו ידיא אלא"
".הליפת עמוש רתב רכדאד אה


!הנוכנה הבושתה תא ףקה

.רוביצב/ דיחיב הליפתב רבודמ םהינשבו םינוש םיניד ינש ןאכ שי

עמוש תכרבב המלשה אוה ןוקיתה ,הליפת עמוש ותועטב ללפתמה רכזנ רשאכ - ןושאר ןיד
.םוחנת בר ירבדכ ,הליפתה שארל הרזח / הליפת

עמוש תכרבב המלשה אוה ןוקיתה ,הליפת עמוש ותועטב ללפתמה רכזנ רשאכ - ינש ןיד
.אתיירבה ירבדכ ,הליפתה שארל הרזח / הליפת


.םיעטק העבשל ארמגב ןוידה תא ונקליח (ג

.םיאתמה עטקה רפסמ תא תואבה םילימה דיל ןמס

____(1) ___(2) ___(3)___ םוחנת בר ירבד :המגוד
_____________ ןושאר ץורית
_____________ ינש ץורית
_____________ ןושארה ץוריתה תייחד
_____________ אתיירבה ירבד


םינולאשה ןכותל הרזח