ן"שת - דומלתב יצראה ןחבמהארמגה ףדב תואצמתה .א

.ינשו ןושאר קרפ ןירדהנס תכסמל תונווכמ תולאשה
(טאל הלוע םוליצה) ןאכ ץחל תכסמה לש םימלוצמ םידומע תלבקל

_________________________________________ ?תכסמה םש והמ (1
______________________________ ?הז ףדב ליחתמה קרפה םש והמ (2
_____________________________________ ?םדוקה קרפה םש והמ (3

"ח"בה תוהגה" ,"רוא הרות" ,"ס"שה תרוסמ" ,"טפשמה ןיע" תורתוכה תועיפומ הז ףדב
."לאננח ונבר"ו
:לש םמוקמ תא אצמת תרתוכ וזיא תחת ןייצ
_____________ ך"נתב קוספ (4
_____________ הכלה ירפסב הכלהה (5
_____________ דומלתב תוליבקמ (6


ארמגבש עטקה קוסיפ .ב

,(?) הלאש ןמיס ,(.) הדוקנ ,(,) קיספ :םילבוקמה קוסיפה יללכ יפל ךינפלש עטקה תא קספ
.(!?) ההימת (!) האירק ןמיס
התא יאש םימעפו םלעתמ התאש םימעפ תמלעתהו אינתהו דיעמ :ותוא ןידיעמו דיעמ"
ולש הכאלמ התיהש וא ודובכ יפל הניאו ןקז תורבקה תיבב אוהו ןהכ דציכ אה םלעתמ
ןינד אלו ןד אל ןנתהו ךלמל דיעמ ףסוי בר רמא תמלעתהו רמאנ ךכל וריבח לשמ הבורמ
אלא אוה טוידה ךלמ ןב ךלמ ןבל דיעמ אריז ר"א אלא ותוא ןידיעמ אלו דיעמ אל ותוא
."ךלמה ינפב דיעמ


היגוסה ןכות תנבה .ג

"םלעתמ התא יאש םימעפו םלעתמ התאש םימעפ תמלעתהו אינתהו"
םבישת בשה םהמ תמלעתהו םיחדנ ויש תא וא ךיחא רוש תא הארת אל" :בותכ הרותב
:ךיחאל
."םלעתהל לכות אל התאצמו ונממ דבאת רשא ךיחא תדיבא לכל השעת ןכו ...

_______________________________ ?וז אתיירב לש אשונה אוה המ (1

__________ ?"םלעתמ התאש םימעפ" םימכח ודמל קוספב הלימ הזיאמ (2

_______ ?"םלעתמ התא יאש םימעפו" םימכח ודמל קוספב םילימ ולאמ (3

םימעפ"ל תואמגוד םה הלא םירקמ השולש םאה .םירקמ השולש האיבמ אתיירבה (4
(!ןוכנה תא לוגיעב ןמס) ?"םלעתמ התא יאש םימעפ"ל תואמגוד וא "םלעתמ התאש

?דחא לכ לש וקומינו אתיירבב םינידה השולש םה המ (5
___________________________________________ ןידה (א
__________________________________________ קומינה
___________________________________________ ןידה (ב
__________________________________________ קומינה
___________________________________________ ןידה (ג
__________________________________________ קומינה

יפל הניאו ,ןקז" הנעטב "הדבא תבשה" תוצממ ומצע תא רוטפל לוכי םדא לכ םאה (א (6
אל/ןכ ?"ודובכ
____________________________________________ !קמנ (ב
_______________________ !י"שר ירבדמ ךירבדל החכוה אבה (ג

_______________ !"וריבח לשמ הבורמ ולש הכאלמ התיה" יוטיבה תא רבסה (7
________________________________________________________
________________________________________________ !המגוד ןת

?ארמגב וז אתיירב האבוה םינידה השולשמ ןיד הזיא ללגב (8
_________________________________________________________

__________________________ !"דיעמ" ארמגה תיישוק תא התע ראב (9
________________________________________________________

"ךלמל דיעמ ףסוי בר רמא אלא" (10
_______________________________ !ףסוי בר לש וצורית תא ראב
______________________________________________________

"...ותוא ןינד אלו ןד אל ןנתהו" (11
_________________________________ ?וז הנשממ השק ימ לע

"ךלמ-ןבל דיעמ ,אריז 'ר רמא אלא" (12
_____________________________ !אריז 'ר לש וצורית תא ראב
__________________________________________________

"אוה טוידה ךלמ-ןב" (13
_______________________________ !ארמגה תהימת תא ראב

."ג"הכל אתוליז אכיאד אתכודל ןיישוק רדהו" :בתכ "אוה טוידה ךלמ ןב" ה"דב י"שר (14
:י"שרב תוימראה םילימה תא םגרת
_____________:רדהו
_____________:אתכודל
_____________:אתוליז
_____________:ןיישוק
_____________:אכיאד

."ךלמה ינפב דיעמ אלא" (15
___________________________________ !ארמגה תנקסמ תא ראב
______________________________________________________

?ףסוי בר לש וצורית יפל ,הז טפשמב ךלמה לש ודיקפת המ (16
______________________________________________________

?ארמגב ןורחאה ץוריתה יפל ,הז טפשמב ךלמה לש ודיקפת המ (17
_____________________________________________________


םינולאשה ןכותל הרזח