א"נשת - הנשמב יצראה ןחבמהארמגה ףדב תואצמתה .א

.ישימח קרפ תוכרב תכסמל תונווכמ תולאשה
(טאל הלוע םוליצה) ןאכ ץחל תכסמה לש םלוצמ דומע תלבקל

__________________________ ?תכסמה םש והמ (1
___________________________ ?קרפה םש והמ (2
______________________ ?דומעהו ףדה 'סמ והמ (3
_____________ ?"רוא הרות" ןייצמ המ (4
_____________ ?"טפשמ ןיע" ןייצמ המ (5
_____________ ?"ס"שה תרוסמ" ןייצמ המ (6

תרזעב הז עטק ןכות תא ןיבהל הסנ .םלוצמה דומעב ףקומה עטקל קר תוסחייתמ תואבה תולאשה
!עטקה תא בטיה תנבהש ינפל תולאשה לע בישת לא !י"שר לש ושוריפ


ארמגבש עטקה קוסיפ .ב

ןמיס (?) הלאש ןמיס (.) הדוקנ (,) קיספ .םילבוקמה קוסיפה ללכ יפל ךינפלש עטקה תא קספ
(!) האירק
ךכיפל םיתמה תייחתכ הלוקשש ךותמ ףסוי בר רמא אמעט יאמ םימשג תורובג ןיריכזמ"
איהש ךותמ ףסוי בר רמא אמעט יאמ םינשה תכרבב הלאשו םיתמה תייחתב ועבק
ךותמ ףסוי בר רמא אמעט יאמ תעדה ןנוחב הלדבה הסנרפ תכרבב הועבק ךכיפל הסנרפ
תכרבב הועבק ךכיפל לוח איהש ךותמ ירמא ןנברו המכח תכרבב הועבק המכח איהש
."לוח


הנשמה ןכות תנבה .ג


"םיתמה תייחתב םימשג תורובג ןיריכזמ" (1
__________________________ ?"םימשג תורובג" ןיריכזמ םילימ וליאב (א
?הנשמה יפל "םימשג תורובג" ןיריכזמ הרשע-הנומש תליפתב הכרב וזיאב (ב
__________________________________________________________

"םינשה תכרבב הלאשו" (2
____________________________________ ?"הלאש" תארקנ השקב וזיא (א
____________________ ?התוא םירמוא הרשע-הנומש תליפתב הכרב וזיאב (ב

רזעילא יבר המצע ינפב תיעיבר הכרב הרמוא רמוא אביקע יבר תעדה ןנוחב הלדבהו" (3
."האדוהב רמוא
________________________________ ?"הלדבה" ארקנ הליפתב עטק הזיא (א
.הליפתב הלדבה םירמוא ןכיה הנשמב וקלחנ םיאנת השולש (ב
.(רזעילא יבר ,אביקע יבר ,אמק אנת) אנת לכ לש ותעד המ בותכ


ארמגה ןכות תנבה .ד


"אמעט יאמ םימשג תורובג ןיריכזמ" (1
(?התלאשב ארמגה תנווכתמ המל) "אמעט יאמ" ארמגה תלאש תא ראב
____________________________________________________

"םיתמה תייחתב הועבק ךכיפל םיתמה תייחתכ הלוקשש ךותמ ףסוי בר רמא" (2
________________________ !ףסוי בר לש ותבושת תא ךנושלב ראב (א
____________________________________________________
?"םיתמה תייחת" ל "םימשג תורובג" ןיב רשקה המ (ב
____________________________________________________

"אמעט יאמ םינשה תכרבב הלאשו" (3
_______________________________________ !ארמגה תלאש תא ראב

"הסנרפ תכרבב הועבק ךכיפל הסנרפ איהש ךותמ ףסוי בר רמא" (4
__________________________ ףסוי בר לש ותבושת תא ךנושלב ראב

"אמעט יאמ תעדה ןנוחב הלדבה" (5
_______________________________________ !ארמגה תלאש תא ראב

"המכח תכרבב הועבק המכח איהש ךותמ ףסוי בר רמא" (6
_____________ ?ףסוי בר ןווכתה הליפת עטק הזיאל ,"המכח איהש ךותמ" (א
_______________________ ?ףסוי בר ןווכתמ הכרב הזיאל ,"המכח תכרב" (ב
________________________ ?המכח תכרבל הז הליפת עטק ןיב רשקה המ (ג

"לוח תכרבב הועבק ךכיפל לוח איהש ךותמ ירמא ןנבר" (7
___________________ ?ןנבר ונווכתה הליפת עטק הזיאל ,"לוח איהש ךותמ" (א
____________________________ ?ןנבר םינווכתמ הכרב וזיאל ,"לוח תכרב" (ב
_________________________________ ?"לוח תכרב" וז הכרב תארקנ עודמ (ג
_______________________ ?"לוח תכרב" ןיבל הז הליפת עטק ןיב רשקה המ (ד

!הנוכנה הבושתה תא ןמס ?ףסוי ברו ןנבר םיקלוח המב (8
__________________________________ ?הלדבה רמול ונקית הכרב וזיאב (א
_________________________________ .הלדבה רמול ונקית המל - םעטב (ב
____________________________ ?תעדה ןנוחב הלדבה ונקית המל - םעטב (ג
_________________________________ .ללכב םיקלוח םניא ףסוי ברו ןנבר (ד


םינולאשה ןכותל הרזח