ב"נשת - דומלתב יצראה ןחבמהארמגה ףדב תואצמתה .א

.ינש קרפ הכוס תכסמל תונווכמ תולאשה
(טאל הלוע םוליצה) ןאכ ץחל תכסמה לש םלוצמ דומע תלבקל

:לש םמוקמ תא אצמת תרתוכ וזיאל תחתמ
_____________ ך"נתב קוספ (1
_____________ םיקסופה ירפסב הכלהה קספ (2
_____________ דומלתב תוליבקמ (3

ולא םיעטק ןיבהל הסנ .םלוצמה ארמגה ףדב םיפקומה םיעטקל קר תוסחייתמ תואבה תולאשה
.י"שר לש ושוריפ תרזעב


הנשמה ןכות תנבה .ב

?תוכוסה גח ךשמב הכוסב לוכאל םדא בייח תודועס המכ
_____________ םימכח יפל (1
_____________ רזעילא יבר יפל (2


ארמגה ןכות תנבה .ג

_____________ הז ןיד רזעילא יבר דמול הנממ הלימה תא בותכ (1

________________ ?וז הליממ ןידה תא רזעילא יבר דמול דציכ (2

"ורודת ןיעכ ובשת" (3
__________________ רזעילא יבר לש ותעד יפל הז יוטיב רבסה (א
_____________________ םימכח לש םתעד יפל הז יוטיב רבסה (ב

_____ ?וניד תא רזעילא יבר דמל ונממ קוספה תא םימכח םיראבמ דציכ (4
____________________________________________________

:םיאבה םינידה תא םידמול דציכו ןינמ (5
_______________________ תושר - םימיה תעבש לכב הצמ תליכא (א
____________________________________ ?הז דומיל ארקנ דציכ (ב
__________________________ הבוח - ןושארה הלילב הצמ תליכא (ג

."דבלב גח לש ןושאר ט"וי ילילמ ץוח הבצק רבדל ןיא םירמוא םימכחו" (6
__________________________ ?הז ןיד םימכח םידמול ןינמ (א
______________________________ ?הז דומיל ארקנ דציכ (ב


:קוסיפה יללכ יפ-לע אבה עטקה תא קספ .ד

תחא הכוס ףא הלילב תחאו םויב תחא הריד המ ורודת ןיעכ ובשת רזעילא יברד ט"מ"
יא ימנ הכוס ףא ליכא אל יעב יא ליכא יעב יא הריד המ הרידכ ןנברו הלילב תחאו םויב
ןועמש 'ר םושמ ןנחוי ר"א ימנ ןושאר בוט םוי יליל 'יפא יכה יא ליכא אל יעב יא ליכא יעב
ןושארה הליל ןלהל המ תוצמה גחב רשע השמח רמאנו רשע השמח ןאכ רמאנ קדצוהי ןב
רמא ןלנמ םתהו תושר ךליאו ןאכמ הבוח ןושארה הליל ןאכ ףא תושר ךליאו ןאכמ הבוח
:"הבוח ועבק בותכה תוצמ ולכאת ברעב ארק


:הלא םילימ ראב .ה

_____________ "יעב"
_____________ "םתה"
_____________ "ןלנמ"


םינולאשה ןכותל הרזח