ג"נשת - דומלתב יצראה ןחבמהארמגה ףדב תואצמתה .א

.רשע םינש קרפ תבש תכסמל תונווכמ תולאשה
(טאל הלוע םוליצה) ןאכ ץחל תכסמה לש םלוצמ דומע תלבקל

:לש םמוקמ תא אצמת תרתוכ וזיאל תחתמ
_____________ ך"נתב קוספ (1
_____________ םיקסופה ירפסב הכלה קספ (2
_____________ דומלתב תוליבקמ (3

םיעטק ןכות תא ןיבהל הסנ .םלוצמה דומעב םיפקומה םיעטקל קר תוסחייתמ תואבה תולאשה
.י"שר לש ושוריפ תרזעב ולא


הנשמה ןכות תנבה .ב

"תומש יתשמ ןיב דחא םשמ ןיב" (1
_____________________________ ?דחא םשמ שוריפ המ .א
___________________________ ?תומש יתשמ שוריפ המ .ב
___________ !דחא םשמ תויתוא יתשל תואמגוד יתש בותכ .ג
__________________________________________________
__________ !תומש יתשמ תויתוא יתשל תואמגוד יתש בותכ .ד
_________________________________________________

תויתואב םג רוסיאהש וא תוירבע תויתוא אקווד תויהל תוכירצ הלא תויתוא יתש םאה (2
__________________________________________________ ?תויזעול
______________________________________ !הנשמה ןמ ךתבושת חכוה


ארמגה ןכות תנבה .ג

"ךכב הביתכ ךרד ןיא אה ...בייחיל ןימיא אמלשב" (1
?ולאמשב בתוכה וא ונימיב בתוכה לע - ארמגה השקמ הנשמב םילימ וליא לע .א
________________________________________________________
_____________________________ ?אישוקה תא ארמגה תקמנמ דציכ .ב
_________________________________________________________

"ונש די רטיאב הימרי יבר רמא" (2
_____________________________ ?ארמגה תיישוק תא הימרי יבר ץרתמ דציכ .א
תכאלמ לע בייח היהי םאה ולאמש דיב תבשב תויתוא יתש בתכ ינמי םדא םא ,הז יפל .ב
__________________________________________________ ?אל וא "בתוכ"
____________________________________________________ !קמנ

."בייחיל אל ןימיא ...הידיד לאמש יוהתו" (3
_____________________________ !הימרי יבר לע ארמגה תיישוק תא ראב .א
________________________________________________________
_________________________ ?הימרי יבר לע ארמגה תיישוקל קומינה והמ .ב
________________________________________________________
?ולאמשב בתוכהמ וא ונימיב בתוכהמ ?הימרי יבר לע השק הנשמב עטק הזיאמ .ג

."וידי יתשב טלושב ייבא רמא אלא" (4
_____________________________ ?ארמגה תיישוק תא ייבא ץרתמ דציכ .א
_______________________________________________________
____________________________________________ !הז ץורית קמנ .ב
________ ?רוטפ וא בייח - ולאמשב תויתוא יתש בתכש ינימי ,ייבא יפל .ג
______________________________________________________ !קמנ
!קמנ ?רוטפ וא בייח - ונימיב תויתוא יתש בתכש ילאמש ,ייבא יפל .ד
______________________________________________________
_____________________________ ?ארמגה ןמ תאז קיידמ התא דציכ .ה
_______________________________________________________


תוינרות תותיכל תופסונ תולאש


?וז הביתכ לע בייח היהי םאה .תויתוא יתש תבשב בתכו ויפב טע קיזחה ןבואר (1
______________________________________ !ארמגה ןמ ךתבושת חכוה

."בייח ולאמשב ןיב ונימיב ןיב בתכו הוושב וידי יתשב טלושהו" :ם"במרה בתכ (2
___________________ ?ארמגבו הנשמב בותכש המ לע ם"במרה ףיסוה המ .א
__________________________________________________________
_____________________________ ?וז תפסות ם"במרה ףיסוה עודמ קמנ .ב
_________________________________________________________


םינולאשה ןכותל הרזח