ד"נשת - דומלתב יצראה ןחבמה.ינימש קרפ אעיצמ אבב תכסמל תונווכמ תולאשה
(טאל הלוע םוליצה) ןאכ ץחל תכסמה לש םלוצמ דומע תלבקל

ןכותה תא ןיבהל הסנ .םלוצמה דומעב םיפקומה םיעטקל קר תוסחייתמ תואבה תולאשה
.י"שר לש ושוריפ תרזעב


הנשמה ןכות תנבה .א


"תיב ול דימעהל בייח לפנו וריבחל תיב ריכשמה" (1

:םוקמב תרחא הלימ בותכ (א
_____________ :דימעהל _____________ :לפנו

_____________________ !דבלב הרקמה תא טטצ (ב
_______________________________ !ותוא ראב

________________________ !דבלב ןידה תא טטצ (ג
_______________________________ !ותוא ראב

"תיב ול דימעהל בייח" (2
_____________ ?ימל _____________ ?דימעי ימ

"ןטק ונשעי אל לודג לודג ונשעי אל ןטק היה" (3
_____________ ?לודג תיבל דגנתמ ימ
_____________ ?לודג תיבל דגנתמ אוה עודמ

!םהינש תמכסהב אלא םתוא עצבל ןתינ אלש הנשמב םייונישה לכ תא הנמ (4

__________________ .ד
__________________ .ה
__________________ .ו
__________________.א
__________________ .ב
__________________ .ג


ארמגה ןכות תנבה .ב


"ימד יכיה" (1
__________________________________ !ךנושלב ראב

"היל לזא ,לפנ ,הז תיב היל רמאד יא" (2

?הנשמה לש הרקמה תא דימעהל ארמגה הסנמ ןפוא הזיאב (א
________________________________________

________________ ?הז ןויסינ ארמגה החוד דציכ (ב

"לודג ונשעי אל יאמא ,ןטק ;םיינש ונשעי אל יאמא ,דחא ,םתס תיב היל רמאד יא" (3

?הנשמה לש הרקמה תא דימעהל ארמגה הסנמ ןפוא הזיאב (א
_________________________________________

_________________ ?הז ןויסינ ארמגה החוד דציכ (ב
_________________________________________

"ךכו ךכ וכרא תדימ ,ךל ריכשמ ינאש תיב היל רמאד שיקל שיר רמא" (4

___________________ !שיקל שיר לש ותבושת תא ראב (א
__________________________________________

ןטק ,םינש ונשעי אל יאמא דחא" ליעלד ארמגה תיישוק שיקל שיר לע השק אל עודמ (ב
_______________________________ ?"לודג ונשעי אל יאמא

"ארמימל יאמ ,יכה יא" (5
_________________ ?שיקל שיר לש ותבושת תא ארמגה החוד דציכ

."ךל ריכשמ ינא הזכ תיב היל רמאד שיקל שיר רמא ןיבר אתא יכ אלא" (6
____________________________ !וז הבושת ראב
________________________________________

."ארמימל יאמ יתכאו" (7
_______________________ !ארמגה תלאש תא ראב
_________________________________________

יאקד ,הזכ יאמ ,אמיתד והמ .(רהנה תפש =) ארהנד אדוגא יאקד ,אכירצ אל" (8
."ל"מק ,ארהנד אדוגא
________________________ !הז יפל הנשמבש שודיחה תא ראב
_______________________________________________


תוינרות תותיכל תופסונ תולאש

.תוריכשה ימי ךות לפנ תיבהו ןועמשל תיב ריכשה ןבואר

?ארמגה תייגוסמ הלועה יפ-לע םיאבה םירקמה ןמ דחא לכב ןידה המ (1
!דחא לכב קומינהו ןידה המו ארמגב ורכזוהש תוריכשה ינפוא 4 תא םכס

__________________________________ :א תוריכש ןפוא (א
_________________________________________ :ןידה
_______________________________________ :קומינה

__________________________________ :ב תוריכש ןפוא (ב
_________________________________________ :ןידה
_______________________________________ :קומינה

__________________________________ :ג תוריכש ןפוא (ג
_________________________________________ :ןידה
________________________________________ :קומינה

____________________________________ :ד תוריכש ןפוא (ד
__________________________________________ :ןידה
________________________________________ :קומינה

__________________________ ?ד הרקמב הנשמה לש שודיחה המ (2


םינולאשה ןכותל הרזח