ה"נשת - דומלתב יצראה ןחבמהארמגה ףדב תואצמתה .א

.יעישת קרפ אעיצמ אבב תכסמל תונווכמ תולאשה
(טאל הלוע םוליצה) ןאכ ץחל תכסמה לש םלוצמ דומע תלבקל

:לש םמוקמ תא אצמת תרתוכ וזיאל תחתמ
_____________ ך"נתב קוספ (1
_____________ הכלהה ירפסב הכלהה (2
_____________ דומלתב תוליבקמ (3

!םיאבה תורוקמה תא ארק - םיפקומה םיעטקב ןויע ינפל
;(גי ,ט"י ארקיו) "רקב דע ךתא רכש תלעפ ןילת אל..." (1

;(וט ,ד"כ םירבד) "...שמשה וילע אובת אלו ורכש ןתת ומויב" (2

.(גנ ,ה"כ ארקיו) "...ומע היהי הנשב הנש ריכשכ" (3

אוה .ךדיב יל שיש ירכש יל ןת - ול רמא ?דציכ ריכשה :ןילטונו ןיעבשנ ולאו" (4
(קיסעמה) ;"לטונו עבשנ אוה .יתלטנ אל :רמוא (לעופה) הלהו יתתנ :רמוא
.(א ,'ז קרפ תועובש תכסמב הנשמ)

.(ארמגב תוימרא םילימ םוגרת) ךפיהה רומא - "אכפיא אמיאו" (5
תרזעב םנכות תא ןיבהל הסנ . םלוצמה דומעב םיפקומה םיעטקל קר תוסחייתמ תואבה תולאשה
.עטקה תא בטיה תנבהש ינפל תולאשה לע בישת לא .י"שר לש ושוריפ


הנשמה ןכות תנבה .ב


."הלילה לכ הבוג םוי ריכש" (1

!ןידה תאו הרקמה תא הז עטקמ טטצ .א
_________________________ הרקמה
_________________________ ןידה
_________________________ !הז ןיד ךנושלב ראב

?ןה המ .הנשמבש הז ןידל תויתכלה תואצות יתש ןייצמ י"שר .ב
____________________________________________ .1
____________________________________________ .2

."םויה לכ הבוג הליל ריכש" (2

!ןידה תאו הרקמה תא הז עטקמ טטצ .א
________________________________________ הרקמה
__________________________________________ ןידה
______________________________ !הז ןיד ךנושלב ראב

?ןה המ .הנשמבש הז ןידל תויתכלה תואצות יתש ןייצמ י"שר .ב
_____________________________________________ .1
_____________________________________________ .2

:הנשמב םיאבומה םיגשומה ראב (3

___________________________________ תועש ריכש .א

____________________________________ תבש ריכש .ב

____________________________________ עובש ריכש .ג


ארמגה ןכות תנבה .ג

ריכשל ןינמו 'רקוב דע ךתא ריכש תלועפ ןילת אל' ל"ת .הלילה לכ הבוגש םוי ריכשל ןינמ :ר"ת"
."'ורכש ןתת ומויב' רמאנש - םויה לכ הבוגש הליל

ו ,ה ,ד ,ג ,ב ,א :תולאשה לע הנעו אתיירבב בטיה ןייע (1

."הלילה לכ הבוג םוי ריכש" - הנשמה ןיד תא אתיירבה תדמול ונממש הרותב רוקמה והמ .א
________________________________________________

____________________________________ !הז רוקמ ראב .ב

"םויה לכ הבוג הליל ריכש" הנשמה ןיד תא אתיירבה תדמול ונממש הרותב רוקמה והמ .ג
_________________________________________________
_____________________________________ !הז רוקמ ראב .ד

________________________ ?םוי ריכשל סחייתמש ואלה והמ .ה

________________________ ?הליל ריכשל סחייתמש ואלה והמ .ו

(אנא ךופיא) "אכפיא אמיאו" (2

ףקה) ?ותרוכשמ תא םוי ריכש אוהש לעופל םלשל קיסעמה בייח יתמ :ארמגה תלאש יפל (א
.ןכמ רחאלש הלילה ףוסב / ותדובע םוי ףוסב (!הנוכנה הבושתה תא

?ותרוכשמ תא הליל ריכש אוהש לעופל םלשל קיסעמה בייח יתמ (ב
ןכמ רחאלש םויה ףוסב / ותדובע ליל ףוסב (!הנוכנה הבושתה תא ףקה)

________________ ?(ב-ו (א הלאשב ךתבושת תא תרחב המ ךמס לע (ג
____________________________________________________

:ארמגה תלאש יפל (ד
.שמשה וילע אבת אל / ןילת אל (הנוכנה הבושתה תא ףקה) :קוספהמ םוי ריכש דמלנ
.שמשה וילע אבת אל / ןילת אל :קוספהמ הליל ריכש דמלנ

לעופה לש ורכש תא םלשל תיבה לעב לש ותושרל דמועה ןמזה םאה :ארמגה תלאש יפל (ה
רתוי ןטק וא / רתוי לודג

_______________________________________ !ךתבושת תא קמנ (ו
____________________________________________________


תואבה תולאשה לע הנעו י"שרב ןייע .ד


."ףוסבל אלא תמלתשמ הניא תוריכש" .3
םוי תא םייס לעופהש רחאל אלא לעופה לש ורכש תא םלשל בייחתמ תיבה לעב ןיא - שוריפ
.הליל ריכש אוה םא ותדובע ליל תא םייס לעופהש רחאל וא ,םוי ריכש אוה םא ותדובע
!"אכפיא אמיאו" ארמגה תלאש לע הנוע הז ללכ דציכ ראב
____________________________________________________
____________________________________________________

:ןתוא ןייצ .השעת אל תווצמ יתשו תחא השע תוצמ לע תדמל הז עטקב (4

_______________________________________ השע תוצמ .א

:השעת אל תווצמ .ב
_______________________________________ (1
_______________________________________ (2


תוינרות תותיכל תופסונ תולאש .ה

:הנעו "ףוסבל אלא תמלתשמ הניא תוריכש" :ה"בדב י"שרב ןייע
__________________________ ?דציכו ?תאז םידמול קוספ הזיאמ
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________


םינולאשה ןכותל הרזח