ו"נשת - דומלתב יצראה ןחבמהארמגה ףדב תואצמתה .א

.יעיבר קרפ ארתב אבב תכסמל תונווכמ תולאשה
(טאל הלוע םוליצה) ןאכ ץחל תכסמה לש םלוצמ דומע תלבקל

:לש םמוקמ תא אצמת תרתוכ וזיאל תחתמ
________________________________ ך"נתב קוספ (1
________________________ הכלהה ירפסב הכלהה (2
____________________________ דומלתב תוליבקמ (3

ושוריפ תרזעב םניבהל הסנ .םלוצמה דומעב םיפקומה םיעטקל קר תוסחייתמ תואבה תולאשה
.י"שר לש


הנשמה ןכות תנבה .ב


."םיריכה ... תלדה תא רכמ תיבה תא רכומה" (1

!תיבה םע םירוכמה הנשמב םיאבומה םירבדה לכ תא הנמ .א
_____________________________________________
_____________________________________________

!תיבה םע םירוכמ םניאש הנשמב םיאבומה םירבדה לכ תא הנמ .ב
_____________________________________________
_____________________________________________

תיבה םע םירוכמ םירבד ולא םיעבוק ונא ויפ-לע ,י"שר בתכש ללכה תא טטצ .א (2
!תיבה םע םירוכמ םניא םירבד ולאו
_____________________________________________
_____________________________________________

_____________________________ !הז ללכ ךנושלב ראב .ב

."םתס - תיבה תא רכומה" :הנשמה תליחתב בתכ י"שר (3

________________________________ ?"םתס" שוריפ המ .א

?"םתס תיבה תא רכומה" לש דוגינה איה הנשמב הקסיפ וזיא .ב
_____________________________________________
_____________________________________________ארמגה ןכות תנבה .ג

.עקרקל רבוחמ וניאש תורמל םיוסמ עובק שימשת ועמשמ ארמגב "עובק" שוריפה :גשומ רואיב

."םרכה ישימשת רכמ םרכה תא רכמ רמא אה ריאמ 'ר יאד ,ריאמ 'רכ אלד ןיתינתמ אמיל" (1

!"םרכה ישימשת רכמ םרכה תא רכמ" אתיירבה תא ךנושלב ראב .א
_____________________________________________
_____________________________________________

!"םרכה ישימשת"ל י"שרמ המגוד בותכ .ב
_____________________________________________

?י"שר יפל ריאמ 'ר לש ותטישל םאות וניא ונתנשמב הרקמ הזיא .ג
_____________________________________________
_____________________________________________

!ריאמ 'ר לש ותטיש תא תמאות הניא ותנשמ עודמ ראב .ד
_____________________________________________
_____________________________________________

."עיבק אל אכה עיבק םתה ריאמ 'ר אמית וליפא" (2

_____________ ?"אכה" הנווכה המלו_____________ "םתה" הנווכה המל .א

_____________________________ "עיבק םתה" :י"שר יפל ראב .ב
________________________________________ "עיבק אל אכה"

____________ ?ריאמ 'ר לש ותטיש תא תמאות ונתנשמ הז יפל דציכ .ג
_____________________________________________


תוינרות תותיכל תופסונ תולאש .ד

:הנשמב הלאש (1
תיארנ אל עודמ ."אריהנ אלו ... סרג הנשמה רדסבו" :בתכ "ןניסרג יכה" ה"דב הנשמב י"שר
?וז הסריג ול
.וז הסריג בשייל הסנמ אוה םהב י"שרב םילימה תא טטצ ?הבשייל הסנמ אוה דציכ

:ארמגב הלאש (2
.ךירבד רבסה ?מ"רכ הניא ונתנשמש חיכוהל ןתינ הנשמב םדוק הרקמ הזיאמ

:תושר תלאש (3
?ריאמ יברכ הניא ונתנשמש םדוקה עטקהמ חיכוה אל י"שר ,ךתעדל ,עודמ


םינולאשה ןכותל הרזח