ז"נשת - דומלתב יצראה ןחבמהארמגה ףדב תואצמתה .א

.ישיש קרפ אעיצמ אבב תכסמל תונווכמ תולאשה
(טאל הלוע םוליצה) ןאכ ץחל תכסמה לש םלוצמ דומע תלבקל

:לש םמוקמ תא אצמת תרתוכ וזיאל תחתמ
_____________ ך"נתב קוספ (1
_____________ הכלהה ירפסב הכלהה (2
_____________ דומלתב תוליבקמ (3

ושוריפ תרזעב םניבהל הסנ . םלוצמה דומעב םיפקומה םיעטקל קר תוסחייתמ תואבה תולאשה
.י"שר לש


הנשמה ןכות תנבה .ב


"ריאמ 'רכ אלד ןיתינתמ אמיל" (1

!אתיירבבש ריאמ 'ר לש ותטישל תמאות הניא ונתנשמ עודמ ראב
_________________________________________________
_________________________________________________

יזוזא קפימלו לעימל יעב אלד הירגאא היל שיפתד האנה איההב ריאמ 'ר אמית וליפא אלא" (2
"רכש רמוש הילע יוה

:תוימרא םילימ רואיב
(ורכש תא לבקיש דע) ורכש רובע - הירגאא / (ץפחב) וב קיזחמ - היל שיפתד
תאצלו - קפימלו / סנכהל - לעימל / ךרטצי אלש - יעב אלד
(ול עיגמה ףסכה תא לבקל ידכ) ףסכה ליבשב - יזוזא

_____________________ !ךנושלב ,שגדומה טפשמה תא ראב .א
_________________________________________________

___________ ?ריאמ 'ר תעד תא תמאות ונתנשמ ,הז יפל דציכ .ב
_________________________________________________


ארמגה ןכות תנבה .ג


הדוהי 'רו םנח רמושכ רמוא ריאמ 'ר םלשמ דציכ רכוש אינתד ריאמ 'רכ אלד ןיתינתמ אמיל" (1
"רכש רמושכ רמוא
_____________ ?םנח רמושכ וניד - רכוש ,ריאמ יבר יפל עודמ .א
_________________________________________________

___________ ?רכש רמושכ וניד - רכוש ,הדוהי יבר יפל עודמ .ב
_________________________________________________

."רכושל ימד ןמואו"-"...םנח רמושכ רמוא ריאמ 'ר" ליחתמה רובידב י"שר בתכ (2

____________________________ ?רכושל ןמוא המוד המב .א
_________________________________________________

______________ ?רכושל המוד ןמואש רמול ךירצ י"שר עודמ .ב
_________________________________________________

"ריאמ 'רכ אלד ןיתינתמ אמיל" (3

!אתיירבבש ריאמ 'ר לש ותטישל תמאות הניא ונתנשמ עודמ ראב
_________________________________________________
_________________________________________________

יזוזא קפימלו לעימל יעב אלד הירגאא היל שיפתד האנה איההב ריאמ 'ר אמית וליפא אלא" (4
"רכש רמוש הילע יוה

:תוימרא םילימ רואיב
(ורכש תא לבקיש דע) ורכש רובע - הירגאא / (ץפחב) וב קיזחמ - היל שיפתד
תאצלו - קפימלו / סנכהל - לעימל / ךרטצי אלש - יעב אלד
(ול עיגמה ףסכה תא לבקל ידכ) ףסכה ליבשב - יזוזא

_______________________ !ךנושלב שגדומה טפשמה ראב .א
_________________________________________________

___________ ?ריאמ 'ר תעד תא תמאות ונתנשמ ,הז יפל דציכ .ב
_________________________________________________


תוינרות תותיכל תופסונ תולאש .ד

:תואבה תולאשה לע הנעו "םלשמ דציכ" : ה"בדב י"שרב ןייע (1

_______________ ?הילע תונעל אב י"שרש הלאשה יהמ .א

______________________ ?וז הלאש לע הנוע י"שר המ .ב
_________________________________________________

!דבלב רוטפ וא בייח תוצבשמה ךותב בותכ :תוארוהה יפל הלבטה תא אלמ (2
יפל רוטפ וא בייח םאה .הדיבאו הבינג ןיינעל םיאבה םירמושה ןמ דחא לכ לש וניד המ
?ארמגה תנקסמל הדוהי 'ר יפלו ריאמ 'ר

ןמוא
רכוש
לאוש
רכש רמוש
םניח רמוש
- - - - - :ריאמ 'ר
- - - - - :הדוהי 'ר

םינולאשה ןכותל הרזח