ח"נשת - דומלתב יצראה ןחבמהארמגה ףדב תואצמתה .א

.יעיבש קרפ אעיצמ אבב תכסמל תונווכמ תולאשה
(טאל הלוע םוליצה) ןאכ ץחל תכסמה לש םלוצמ דומע תלבקל

:לש םמוקמ תא אצמת תרתוכ וזיאל תחתמ
_____________ :הכלהה ירפסב הכלהה (1
_____________ :דומלתב תוליבקמ (2

ןכות תא ןיבהל הסנ .םלוצמה דומעב םיפקומה םיעטקל קר תוסחייתמ תואבה תולאשה
!עטקה תא בטיה תנבהש ינפל תולאשה לע בישת לא .י"שר לש ושוריפ תרזעב הלא םיעטק


הנשמה ןכות תנבה .ב


!םהיתומש תא בותכ ."ןה םירמוש העברא" (1
_____________ (ב
_____________(ד
_____________ (א
_____________ (ג

"לכה לע עבשנ םנח רמוש" (2

__________________________________ ?עבשנ אוה המ .א

____________ ?רוטפ וא בייח אוה םאה עבשנ אוהש רחאל .ב

!רוטפ וא בייח תוצבשמה ןמ תחא לכב בותכ .ךתרבחמל הלבטה תא קתעה (3

הדיבא
הבינג
סנוא
העישפ
- - - - םניח רמוש
- - - - לאוש
- - - - רכש רמוש
- - - - רכוש


ארמגה ןכות תנבה .ג


."...םירמוש העברא אנת ןאמ" (1

______________________________ !ארמגה תלאש תא ראב .א

__________________________ ?וז הלאש לע ארמגה התנע המ .ב

"ןירמוש העברא היל תילד אכיא ימ ןמחנ ברל אבר היל רמא" (2

________________________ !ןמחנ ברל אבר לש ההימתה תא ראב
__________________________________________________

"...איה ריאמ 'ר ,רכש אשונכ רכוש אנת ןאמ ךל אנימאק יכה היל רמא" (3

______________________ ?ולש ההימתל אברל ןמחנ בר הנע המ .א
___________________________________________________

"...היל ןניעמש אכפיא ריאמ 'ר אהו" .ב
_________________________________ !ארמגה תלאש תא ראב
___________________________________________________
___________________________________________________

____________________________ ?וז הלאש לע ארמגה התנע המ .ג
___________________________________________________
___________________________________________________


תוינרות תותיכל תופסונ תולאש .ד


המ לע ."ןחכשא םירמוש ינימ העברא ךחרכ לע :בתכ "אכיא ימ" ליחתמה רובידב י"שר (1
.ךירבד תא ראב ?אבר לש ההימתה תא י"שר ססבמ

."...והנינ השולש יכה יא" (2

_______________________________________ !ארמגה תלאש תא ראב .א

___________________________________ ?וז הלאש לע ארמגה הנוע המ .ב

?וז הסריג קמנל לכותה ."יכה יא" םילימה הב תובותכ אלש ארמגב תרחא הסריג הנשי .ג
___________________________________________________

_______________________ ?"יכה יא" םילימה תא םיסרוג אל עודמ
___________________________________________________
___________________________________________________


םינולאשה ןכותל הרזח