ב"משת - דומלתב יצראה ןחבמהארמגה ףדב תואצמתה .א

ןושאר קרפ ןישודיק תכסמל תונווכמ תולאשה
(טאל הלוע םוליצה) ןאכ ץחל תכסמה לש םימלוצמ םידומע תלבקל

_____________ קרפה םש _____________ תכסמה םש והמ
_____________ קרפה רפסמו
__________ (2) םוליצ לש __________ (1) םוליצ לש דומעהו ףדה רפסמ והמ

םג "ץוח" הלימה תא אצמת ,י"שר ירבדו ארמגה ירבד ףוסב ןושארה םוליצב ןייעת םא
.י"שר ירבד לש הנורחאה הרושל תחתמ םגו ארמגה ירבד לש הנורחאה הרושל תחתמ

__________________________________ ?תפסונ םעפ תאז הלימ העיפומ ןכיה
________________________________________________________ ?המל

לע .תאז הנשמל ארמגה ירבד לש ןושארה קלחה תאו הנשמה תא ללוכ ףקומה עטקה
.י"שר שוריפ שי ארמגבשו הנשמבש תומיוסמ םילמ
ןושארה (ןהילע ושוריפ תא ךימסמ י"שרש םילימה) "ליחתמה רוביד"ה תא קתעה
!ארמגבש ןושארה "ה"ד"ה תאו הנשמבש
________________________________ :הנשמבש ןושארה "ליחתמה רובידה"
________________________________ :ארמגבש ןושארה "ליחתמה רובידה"

הרות" ,"ס"שה תרוסמ" ,"טפשמ ןיע" תורתוכה תועיפומ םג םימלוצמה םידומעה לע
."ח"בה תוהגה" "רוא

.דומלתב רחא םוקמב תועיפומ "שדחה ףא רמוא א"ר" םילימה
______________________________ ?הז םוקמ אוצמל ידכ רזעית תרתוכ וזיאב
_____________ ףדה _____________ תכסמב םיעיפומ א"ר ירבד
_____________ דומעה
_____________ ?הכלהה קספ תא אוצמל ידכ רזעית תרתוכ וזיאב

.תושירדל םאתהב תואלבטה תא אלמ

- הכלהה רפס םש
-
רפסב םוקמה
אלמה םשה
ספדנש יפכ
הנשמב הכלהה
- - .1
הלרע
םג הרוסא)
(ץראל ץוחב

- - .2
- - .3
- - .4


םרואיבו תובית-ישאר .ב

חנעפל לדתשה ,ףקומה עטקב הלא תובית-ישאר אצמ .תובית-ישאר לש המישר ךינפל
!הלבטל תחתמש המישרב רזעיה !הלבטה תא אלמו רשקהה יפל םתוא

רבסהה
חונעיפ
תובית ישאר
הנשמב רכזומה אנת
רזעילא יבר
א"ר
- - 'וגו
- - ק"ת
- - מ"הנמ
- - ר"תד
- - ל"ת
X - ל"חב

(ונימכח ונשש ,האלה ןכו ,רמא ךכ ,בותכה ןמ רבדה תא דמל ,הלא םירבד ןינמ)

עטקב ןייע .עטקב םיעיפומה םייוטיבו םילימ לש םירבסהו םישוריפ תללוכה הלבט ךינפל
!רבסהה וא ילולימה שוריפה תרזעב יוטיבה/הלימה תא אצמו

רבסהה
ילולימה שוריפה
יוטיבה /הלימה
הרותב בותכש
בותכש
ביתכד
ןידה תא ביחרה
ללכ
-
...ש הנווכה םא
רמול םא
-
X םא
-
ונממ איצוהו ןידה תא םצמיצ
םימיוסמ םירקמ
םצמיצ

-
םינווכתמ המל
המ
-
קיסהל ידכ רבדב קמעה
הנקסמה תא ונממ
X
-


הרותב רוקמהו הנשמבש ללכה ןיב רשקה .ג


.עטקב םיאבומה םירבד רפס ךותמ םיקוספ ךינפל
יהל-א 'ה ןתנ רשא ץראב תושעל ןורמשת רשא םיטפשמהו םיקחה הלא"
."המדאה-לע םייח םתא-רשא םימיה-לכ ,התשרל ךל ךיתובא

."...םיוגה םש-ודבע רשא תומקמה-לכ-תא ןודבאת דבא"

!הלבטל תחתמש המישרב רזעיה !י"שר שוריפבו עטקב ןויע ירחא הלבטה תא םלשה

רבסהה
ארמגב תאבומה הרדגהה
קוספב םילימה
קר תירשפא ןתנבהש תווצמ
לבוקמה רבסהה דומיל י"ע
תושרדמה הלא

םיקחה הלא :המגוד

- - םיטפשמהו
- - ןורמשת רשא
- - תושעל
- X ץראב
- X םתא רשא םימיה לכ
המדאה לע םייח
- X תא ןודבאת דבא
תומוקמה לכ
םג ,ונל ןבומ ןמעטש וריבחל םדא ןיב תווצמ ,ץראל-ץוחב םג םייקל ונילעש הוצמ לש המגוד ,תווצמה םויק)
.(דבלב לארשי-ץראב ,םויק ידיל איבמה תווצמה דומיל ,ץראל-ץוחב


ארמגה ןכות תנבה .ד

!ליעל רבסומה קוספה לש םינוש םיקלח ןיב הריתס אצמ
______ םילימה/הלימה ןיבל _____________ םילימה/הלימה ןיב הריתס תמייק
___________________________________________________________
_____________________________________________ :אוה הריתסה אשונ
_________________ םילימב ליחתמ הריתסה ןורתפ .תאז הריתס תרתופ ארמגה
______________________________________________ םילימב םייתסמו
!הריתסה ןורתפ תא ךלשמ םילימב רבסה
___________________________________________________________
___________________________________________________________
?חיכוהל הרז-הדובע לש ןיינעה אב המ
___________________________________________________________
___________________________________________________________


"הרות הנשמ"ב ם"במרה ירבד םע ארמגה ירבד תאוושה .ה


:הכ הכלה 'ד קרפ ,לבויו הטימש תוכלה ,"הרות הנשמ" רפסב ם"במרה ירבד הלא

.'וגו "ץראה לא ואובת יכ רמאנש ,דבלב לארשי-ץראב אלא תגהונ תיעיבש ןיא"

!ארמגב ןוידה תישארב ןייע ?םינוש םה המבו ,ארמגה ירבד םע ם"במרה ירבד םיהז המב
__________________________________________________ :הזב םיהז םה
_________________________________________________ :הזב םינוש םהב"משת - דומלתב יצראה ןחבמה
ארמגה ףדב תואצמתה .א

יעיבש קרפ תוכרב תכסמל תונווכמ תולאשה
(טאל הלוע םוליצה) ןאכ ץחל תכסמה לש םלוצמ דומע תלבקל

?הלא םידומע וחקלנ ןינמ
_____________ קרפה םש _____________ תכסמה םש והמ
_____________ קרפה רפסמ
_____________דומעה _____________ ףדה

.ארמגה העיפומ (2) םוליצבו הנשמה העיפומ (1) םוליצב
_____________________________ ןה הנשמה לש תונושארה םילימה שולש
("ארמג" הלימה דבלמ) ןה ארמגה לש תונושארה םילימה שולשו
__________________________________________________________
ושוריפ אוהו _____________ תויתואב בותכ (1) םוליצ לש לאמש דצב עיפומה שוריפה
_____________ לש
.ונימי לש תירבעב בותכה שוריפה עיפומ (2) םוליצ לש לאמש דצבו (1) םוליצ לש ןימי דצב
.שוריפבו ארמגב ,הנשמב ,םיפקומה םיעטקה תא ארק


םרואיבו םייוטיבו םילימ .ב

ךינפל .ןהמ תחא לכב שיש תושירדה תא אלמו ךתרבחמל תואבה תואלבטה תא קתעה
.םרשקהו םייוטיבו הלימ לש םיילולימ םישוריפ תללוכה הלבט
.םרשקהו םיילולימה םישוריפה תרזעב םייוטיבהו םילימה תא אוצמל ךילע

רשקהה
ילולימה שוריפה
יוטיבה/הלימה
דחיב ולכאש םישנא השולש
דחיב
תחאכ
הז קוספמ - ןאכמ
ןאכמ
-
X תא ןימזמ דחא
ןוזמה תכרבל וירבח
-
...ש הנשמב ונדמל
הנשמב ונדמל
-
הלאה םירבדה ןינמ
הנשמב םירמאנה
הלאה םירבדה ןינמ

-
הממ ךכל היאר איבהל שי
קוספב בותכש
רמוא קוספהש

-
םיארומאה ןוידב ןאכ
ןאכ
-
הנשמב םש
םש
-


הנשמבש הכלהה תנבה .ג


!םלשה
"_______________ תארקנה הנורחא הכרב ךרבל בייח ,םחל תיזכ לכאש םדא"
"_________ תארקנה תפתושמה הכרבל ףרטצהל םיכירצ ,דחי םישנא ולכא םא"

םהילע תססבתמ הנשמבש הכלההש ך"נתה ןמ םיקוספ .ד

:םיאבה םיקוספה ינשמ דחאמ תדמלנ הנשמבש הכלהה
."וידחי ומש הממורנו יתא 'הל ולדג"
."וניהל-אל לדוג ובה ארקא 'ה םש יכ"

!הנוכנה הבושתה דיל (X) ןייצ
קוספה ןמ התוא דמול והבא יברו ינשה/ןושארה קוספה ןמ הכלהה תא דמול יסא בר
.ינשה/ןושארה

!הלבטה תא םלשה

תזמרמה הלימה
םה םינמוזמהש
תוחפל םיינש
תזמרמה הלימה
אוה ןימזמהש
דחא םדא
קוספהו קרפה


ך"נתב רפסה


-
- - ...קוספ ...קרפ
- קוספה
ןושארה
- - ...קוספ ...קרפ
- קוספה
ינשה


(ןוידה) היגוסה הנבמ .ה

!המיאתמה הלימה תא רבסה לכ דיל םושר .םילימ עברא לש ןרבסה תא אצמת ןלהל
,רמתיא ,תקולחמ ,עויס ,אישק ,ארמג - תואבה םילימה ןיבמ הלא םילימ עברא רחב
!הנקסמ ,ץורית

_______________________________________ ןיינעה ותואב תודגונמ תועד
_______________________________ תודגונמה תועדה לע ןויד םותב הערכה
_____________________________רחא םוקמב רמאנה ןמ ןאכ רמאנל הריתס
________________רחא םוקמב רמאנל דוגינב דמוע וניא ןאכ רמאנה יפלש רבסה

.שרדנכ הנאלמו ךתרבחמל הלבטה תא קתעה

היגוסה יקלח
המיאתמה תצבשמב ןייצ)
,תקולחמ ,ץורית ,הישוק
(ןוידה אשונ
(ךנושלב רבסה) ןכותהארמגה ןושל- - "דחאכ ולכאש םיינש"
- - דח ןנחוי יברו בר יגילפ"
ןינמזמ ןמזל וצר םא רמא
ןמזל וצר םא רמא דחו
"ןינמזמ ןיא
- - ולכאש השולש ןנת"
ןמזל ןיבייח תחאכ
"אל םינש ןיא השולש
- - "תושר אכה הבוח םתה""הרות הנשמ"ב ם"במרה ירבד םע ארמגה ירבד תאוושה .ו

:ב הכלה 'ה קרפ ,תוכרב תוכלה ,הרות הנשמ רפסב ם"במרה ירבד הלא
.ןוזמה תכרב םדוק ןומיזה תכרב ךרבל ןיבייח ,דחאכ תפ ולכאש השולש"
דחא ךרבמ ,הרשע דע השלשמ םילכואה ויה םא ?ןומיזה תכרב איה וז-יאו
ובוטבו ולשמ ונלכאש ךורב :ןינוע לכהו ,ולשמ ונלכאש ךרבנ :רמואו םהמ
."ונייח ובוטבו ולשמ ונלכאש ךורב :רמואו רזוח אוהו .ונייח

?ם"במרב םירכזומ םיאבה םיטרפה ןמ וליא
!הנוכנ-יתלבה הבושתה תא קחמ
רכזומ אל/רכזומ
רכזומ אל/רכזומ
רכזומ אל/רכזומ
רכזומ אל/רכזומ
רכזומ אל/רכזומ
םיינש לש ןומיז
השולש לש ןומיז
הרשע לש ןומיז
הרותב ןומיזה תכרב רוקמ
ןומיזה חסונ
םינולאשה ןכותל הרזח