ג"משת - דומלתב יצראה ןחבמה
ארמגה ףדב תואצמתה .א

יעיבש קרפ תוכרב תכסמל תונווכמ תולאשה
(טאל הלוע םוליצה) ןאכ ץחל תכסמה לש םלוצמ דומע תלבקל

_____________ קרפה םש _____________ תכסמה םש :ןייצ
_____________ דומעה _____________ ףדה

.דקונמו תולודג תויתואב ספדומה טסקט שי דומעה זכרמב
____________________________________________ ?הז טסקטל םיארוק ךיא
ושוריפ אוהו _____________ תויתואב בותכ ,הלעמל ,דומעה לש לאמש דצבש שוריפה
_____________ לש


עטקה ןכות תנבה .ב

!(1 רפסמב תונמוסמה תורושה) ןושארה ףקומה עטקה תא ארק
דומעב ןייע "רתיב יגורה" יוטיבה רבסהל !ןימי דצבש שוריפה תא םג ארק ותנבה םשל
.תוינעת תוכלהב ם"במרה ירבד תא ארקו תורוקמה
__________________________________________ אוה ףקומה עטקה אשונ
______ (!םלשה) תליכא ירחא / ינפל (!רתוימה תא קחמ) תוכרבל עגונ עטקב רמאנה
.שרדנכ הנאלמו ךתרבחמל הלבטה תא קתעה

הכרבה םויס
(ןורכיזה יפ-לע םלשה)
המ לגרל
הכרבה הנקות
הכרבה םש
ארמגב
'סמ
הכרבה
לכה תא ןזה 'ה התא ךורב
___________________
ןמה תדירי

ןזה תכרב

1

'ה התא ךורב
___________________
- - 2

'ה התא ךורב
___________________
- - 3

X - - 4

!ד הכלה 'ב קרפ ,תוכרב תוכלה ,ם"במרה ירבד תא ארקו "תורוקמה דומע" ב ןייע
!תישילשה הכרבה תחיתפל םיחסונה ינשמ דחא לכ לש הנושארה הלימה תא קתעה
_____________וא_____________
!תישילשה הכרבה םויסל םיחסונה ינשמ דחא לכ לש תונורחאה םילימה יתש תא קתעה
_____________ וא_____________
_____________________________ ינפמ _____________ תארקנ תאז הכרב
____________________________ אוה תאז הכרבב ריכזהל םיבייחש ףסונ טרפ
__________________________________________ אוה תאז הבוחל קומינה

!בשהו ,ה הכלה ,ם"במרה ירבדב ןייע
:ה הכלהב םירכזומה םייוטיב העברא ךינפל
המחנב ליחתמ (א
המחנב םייסמ (ב
םויה תשודק (ג
אוביו הלעי (ד

!תואבה םילימה דיל םיאתמה יוטיבה תא םלשה

המחנב םייסמ
____________

____________
____________
____________
____________
םילשורי הנוב
ונצילחהו הצר
לארשי ומע םחנמ
םילשורי ןינבב
וניקולא 'ה םחר
וניקלא 'ה ונמחנ
...הצריו האריו עיגיו


םרואיבו םייוטיבו םילימ .ג

.ףקומה עטקה ןמ םירבסה וא םייוטיבו םילימ תללוכה הלבט ךינפל
םניאש םייוטיבה / םילימה תא רבסהו רבסהל םימיאתמה םייוטיבה / םילימה תא אצמ
!םירבסומ

רבסהה
יוטיבה / הלימה
עבק
-
- דגנכ
ער חיר ולעה אל (םיתמה)
-
- המחנב ליחתמ
תבשה תשודק לע רבדמה עטקה
-
ןידה ותוא םירמוא "םימכח"ה ירה
"אמק אנת" רמאש
-
אוה תועדה ןיב לדבהה
-
שרדנה ןמ הנוש ןפואב השעש ירחא
-


היגוסה הנבמ .ד

רשקב .(2 רפסמב תונמוסמה תורושה) ינשה ףקומה עטקה תא ארקו םלוצמה דומעב ןייע
םילימה יתש תא ןייצ .תועד המכ ןאכ תואבומ תותבשב תרמאנה ןוזמה תכרבל תפסותל
.הלאה תועדה ןמ תחא לכ לש תונורחאה םילימה יתש תאו תונושארה

םילימב תמייתסמ
םילימב הליחתמ
-
- - הנושאר העד
- - הינש העד
- - תישילש העד

____________ היינשה העדהו הנושארה העדה ןיב לדבהה תא ךלש םילימב רבסה (1
____________________________________________________________

העדה ןיב לדבהה המ .(3 רפסמב תנמוסמ הרושה) ישילשה ףקומה עטקה תא ארק (2
_______________________________________ ?תישילשה העדהו הנושארה
___________________________________________________________

אנת" הז יוטיב שוריפ והמ) ?"אמק אנת"ה לש ותעד איה תועדה ןיבמ העד וזיא (3
____________________________________________________ (?"אמק
___________________________________________________________


"ךורע ןחלוש"ה ירבד םע ארמגה ירבד תאוושה .ה

:בשהו "הרורב הנשמ"הו "ךורע ןחלוש"ה ירבד תא ארקו "תורוקמה דומע"ב ןייע

__________________________ ?ארמגב "ונצילחהו הצר" עטקה ארקנ דציכ (1

_______________________ ?תישילשה הכרבב אקווד הז עטק םיפיסומ המל (2

______________ ?("הרורב הנשמ"ה עירכמ) הכלהל קספנ ארמגב העד וזיא יפל (3
___________________________________________________________


תורוקמה דומע

:'ב קרפ ,תוכרב תוכלה ,ם"במרה
'ה םחר' :הב (ליחתמ =) חתופ (ןוזמה תכרב לש) תישילש הכרב" :ד הכלה
וניקולא 'ה ונמחנ' וא 'ךריע םילשורי לעו ךמע לארשי לעו ונילע וניקולא
ומע םחנמ' וא 'םילשורי הנוב' :הב (םייסמ =) םתוחו 'ךריע םילשוריב
=) רמא אלש ימ לכו .המחנ וז הכרב תארקנ ךכיפלו .'םילשורי ןינבב לארשי
אל =) ותבוח ידי אצי אל ,וז הכרבב דיוד תיב תוכלמ (לש םילימה תא ריכזה
לש ןיינע (דיוד תיב תוכלמ תרכזה) איהש ינפמ (שרדנכ הוצמה תא םייק
."דיוד תיב תוכלמ תרזחב אלא הרומג המחנ ןיאש ,הכרבה
רמואו 'המחנ'ב םייסמו 'המחנ'ב ליחתמ םיבוט םימיבו תותבשב" :ה הכלה
'ה םחר' וא '...וניקולא 'ה ונמחנ' ?ליחתמ דציכ .עצמאב 'םויה תשודק'
,'םילשורי הנוב' וא 'םילשורי ןינבב לארשי ומע םחנמ' :םייסמו ,'וניקולא
:רמוא םיבוט םימיבו 'ונצילחהו הצר ... וניקולא' :תבשב ,עצמאב רמואו
הכרב עצמאב ףיסומ דעומ לש ולוחבו םישדח ישארב ןכו .'אביו הלעי'
."אביו הלעי' תישילש

:ישימח קרפ ,תוינעת תוכלה ,ם"במרה
המש רתיבו הלודג ריע הדכלנו ...וב ועריא םירבד השימח ,באב-העשתו"
(אבכוכ רב ןועמש) לודג ךלמ םהל היהו ,לארשימ תובברו םיפלא הב ויהו
םיימורה דיב לפנו .חישמה ךלמ אוהש םימכחה ילודגו לארשי לכ ומידו
."שדקמה-תיב ןברוח ומכ הלודג הרצ התיהו ,םלוכ וגרהנו

:ה ףיעס ,ח"פק ןמיס ,םייח חרוא "ךורע ןחלוש"
שדוח-שארבו ,'ונצילחהו הצר':(תישילשה הכרבב =) הב רמוא תבשב"
."...אביו הלעי' רמוא דעומ לש ולוחו בוט-םויו

:בי ןטק ףיעס ,"הרורב הנשמ"
הנוב' תכרבב םועבק ,םימחר תשקב םה 'אביו הלעי' ןכו וז הרכזהש יפל"
.האדוה איהש 'ץראה תכרב'ב אלו ,םימחר תשקב ןכ-םג איהש 'םילשורי
רוזחל ךירצו (הוצמה תא םייק אל =) אצי אל - ץראה תכרבב םריכזה םאו
."םילשורי הנובב םריכזהלו


ג"משת - דומלתב יצראה ןחבמהארמגה ףדב תואצמתה .א

ישילש קרפ תוכרב תכסמל תונווכמ תולאשה
(טאל הלוע םוליצה) ןאכ ץחל תכסמה לש םלוצמ דומע תלבקל

_____________ קרפה םש _____________תכסמה םש :ןייצ

ארמגה טסקט לע תולאש
."'מג" תויתואה תועיפומ (הטמל םגו היינשה הרושב דומעה זכרמב) טסקטב
_________________________________ ?הלא תויתוא לש ןשוריפ המ (1

___________________ ?ןשוריפ המ - "'ינתמ" תויתואה תועיפומ הטמל (2

י"שר שוריפ לע תולאש
!(הז דומע לש הנושארה הרושב) י"שר שוריפב תונושארה םילימה שולש תא קתעה (3
___________________________________________________________

______________________________ ?היינשה הלימה ירחא הדוקנ שי עודמ (4

___________________ !הז דומעב י"שר שוריפ לש הנורחאה הרושה תא קתעה (5
___________________________________________________________

__________________________________ ?הרושה ףוסב םייתדוקנ שי עודמ (6


היגוסה ןכות תנבה .ב

עטקב ןייע התעו .ם"במרה ירבד תא ארקו , "תורוקמה דומע" ב ןייע
:בשהו ןושארה ףקומה

_______________________________ ?הבהא רב אדא בר רבדמ הוצמ וזיאב (1

__________________________ ?תאזה הוצמה תא םויה אורקל םיליגר דציכ (2

םישנ תבוח יבגל "אל" וא "ןכ" ןייצו םיאתמה הוצמה גוס תא הנשמה ןושלב בותכ (3
:הז גוסמ הוצמ םויקל

?וב תובייח םישנ םאה
הוצמה גוס
- - דימת ףקותב םהש םירוסיא
- - דימת ףקותב םניאש םירוסיא
- - דימת ףקותב םהש םייוויצ
- - דימת ףקותב םניאש םייוויצ

!בשהו ינשה ףקומה עטקה תא ארק (4
_____________________ ?הבהא רב אדא בר ירבדל רשקב תררועתמ היעב וזיא
__________________________________________________________

!בשהו ישילשה ףקומה עטקה תא ארק (5
_______________________________________ ?תאז היעב ייבא רתופ ךיא
__________________________________________________________

!בשהו יעיברה ףקומה עטקה תא ארק (6
!ייבא ירבד תייחדל אבר לש ויקומינ ינש םה המ
________________________________________________________ (א
________________________________________________________ (ב

!ישימחה ףקומה עטקל ץלזנייטש 'ע ברה לש ושוריפ תא ארקו "תורוקמה דומע" ב ןייע (7
!םלשה
_____________ :םילימה תבש תוצמל רשקב תובותכ תומש רפסבש תורבידה תרשעב
______________________________________________________________

___________________________________________ םיבייח הלא םילימ יפל (8
___________________________ :םילימה תובותכ םירבד רפסב תורבידה תרשעב
_____________________________________________ םיבייח הלא םילימ יפל

_____________ םישנ ויה ,דבלב "ושדקל תבשה םוי תא רוכז" בותכ היה ול (9
_____________תווצממ
תווצמב םג תובייח ןה ,_____________ תווצמב תובייח םישנש ,רורבש ןוויכמ לבא
_____________

____________ תארקנ ,"הריכז" תוצמב תובייח םישנ היתובקעבש ,תאז האוושה (10

!בשהו י"שר שוריפ םע ישימחה ףקומה עטקה תא ארק (11
_______________________?אדא בר ירבדב הררועתהש היעבה תא אבר רתופ דציכ
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________________________________________


םרואיבו םייוטיבו םילימ .ג

םירבסה םיאצמנ ךינפלש הלבטב .ןהב שרדנה תא םלשהו ךתרבחמל תואלבטה תא קתעה
הלימה תא אצמו עטקב ןייע .םוליצבש ףקומה עטקב םיעיפומה םייוטיבו םילימ לש
.רבסהל םיאתמה יוטיבהו

רבסהה
יוטיבה/הלימה
!?(הככ רמאנ) המל
-
(םימכח ירבדמ) אלא הרותה ןמ םיווצמ ונניא
-
היל רמא
:תובית-ישאר
םישנ
-
ןהילע הבוח ליטנ
-
ןנשי
-
רמוא קוספה
-
ירהו
-
הלא
-


היגוסה הנבמ .ד

.םירסחה םיטרפה תא אלמ ,תרבחמל וז הלבט קיתעתש רחאל

היגוסה ןוידב בלשה
(הכלה) הרמיא וא הבושת ,הלאש :בותכ)
?רמא ימ
עטקה רפסמ
- - .1
- - .2
- - .3
- - .4
- - .5

____________________________ ?ייבאו אבר ןיב שודיקב םישנ תבוחב ינושה והמ


"ךורע ןחלוש"ה ירבדל ארמגה תאוושה .ה

ירבדב "תורוקמה דומע" ב ןייע .אדא בר לש הכלהל רשקב תוכלה יתש תואבומ ארמגב
_____________________________________ ?קספ אוה ימ יפל ."ךורע ןחלוש"ה
?וז הכלהל ייבא דגנתי םאה .שודיקה תוצמב םירבג איצוהל תולוכי םישנש רמאנ הכלהב
בייח וניא ומצע אוה םא איהש לכ הוצמב ורבח תא איצוהל לוכי םדא ןיאש הדבועה רואל
_______________________________________ !ךתבושת קמנ .הדימ ותואב הב
______________________________________________________________


תורוקמה דומע

:(יתהק 'פ לש ורואיב םע) ז הנשמ ,'א קרפ ,ןישודיק תכסמ
,הכוס ,רפוש :ןוגכ ,אובתש הווצמל םרג ןמזהש) ןמרג ןמזהש השע תווצמ לכ"
ןיאש השע תווצמ לכו .תורוטפ םישנו (ןהב) םיבייח םישנא (המודכו בלול
םישנאה דחא (...הזב אצויכו הקדצ ,הדבא ,הקעמ ,הזוזמ :ןוגכ) ןמרג ןמזה
,השעת אל תווצמ לכו .(ןהב םיבייח םישנ ןיבו םישנא ןיב) ןיבייח םישנה דחאו
ןמרג ןמזה אלש ןיב (תבש תכאלמו חספב ץמח :ןוגכ) ןמרג ןמזהש ןיב
ץוח ,ןיבייח םישנה דחאו םישנאה דחא (המודכו הלבנ רוסיאו בלח רוסיאכ)
."'םיתמל אמטת לב'ו 'ףיקת לב'ו 'תיחשת לב'מ

:א הכלה ,ט"כ קרפ ,תבש תוכלה ,ם"במרה
םוי תא רוכז' רמאנש םירבדב תבשה םוי תא שדקל הרותה ןמ השע תווצמ"
ותסינכב ורכוזל ךירצו .שודיקו תבש תריכז והרכז רמולכ ,'ושדקל תבשה
."הלדבהב - ותאיציבו , םויה שודיקב - ותסינכב :ותאיציבו

:ב ףיעס ,א"ער ןמיס ,םייח חרוא ,"ךורע ןחלוש"
:שוריפ) המרג ןמזהש השע תוצמ אוהש יפ-לע-ףא שודיקב תובייח םישנ"
ישנ ינהו 'רומש'ל 'רוכז' (וושוה =) שוקתיאד םושמ (ןמזב היולתה הוצמ
הרותה ןמ תובייחו ליאוה םישנאה תא תואיצומו ,הריכזב והנתיאו ליאוה
."םתומכ

:ישימחה ףקומה עטקל ץלזנייטש 'ע ברה לש ושוריפ יפ-לע
רמאנ תומש רפסבש תורבדה תרשעב .דחוימ רבסה רבדל שי .אבר רמא אלא"
תבשה םוי תא רומש' רמאנ םירבד רפסב ולאו ,'ושדקל תבשה םוי תא רוכז'
תבשה תרימש תבוחב ונשיש לכ .הזמ הז םידמל םיבותכה ינשו ,'ושדקל
ושוריפ ,'רומש' רמאנש םוקמ לכש ,השעת-אל תווצמ ,רמולכ) הללחלמ
."שודיקב תבשה תריכז תווצמב םג ונשי ,('השעת-אל'


םינולאשה ןכותל הרזח