מ"דשת - דומלתב יצראה ןחבמהארמגה ףדב תואצמתה .א

עטקה תא ,רתיה ןיב ,ריבסמה ארמגה ןמ עטקו הרואיבו הנשמ םיללוכ ןאכ םיעיפומש םימוליצה
.תואבה תולאשה לע בשהו בטיה םהב ןייע .הנשמה לש ףקומה

_____________ ?תכסמה יהמ _____________?רדסה והמ (1
:ב אצמנ ארמגב עטקה

_____________ דומע _____________ ףד (2

_________________________________________________ ?קרפה םש והמ (3

____________________________ לש ושוריפ אוה י"שר תויתואב בותכה שוריפה (4


הנשמה ןכות תנבה .ב

_____________________________________ ?רבודמ וילעש הרקמה והמ (1
________________________________________________________

____________________________ ?הנשמה ירבד יפל הז הרקמב ןידה והמ (2
________________________________________________________


םרואיבו םייוטיבו םילימ .ג

םוקמב רחא יוטיב אצמ

___________________________________________________ ?"ןמז המכ" (1

____________________________________________________ םירמוא שי (2

________________________________________________ ?הככ רמא םאה (3

________________________________ םיוסמ קחרמ תכלל םדאל שורדה ןמזה (4

______________________________________________ (רבודמ) הז הרקמב (5

________________________________________________ העיבשמ הדועס (6


ארמגה ןכות תנבה .ד

.לאמש דצבש שוריפב רזעיהו ארמגב ףקומה עטקה תא ארק

__________________________ !ארמגב תואבומה הנשמה ןמ םילימה תא קתעה (1

___________________________ ?ריבסהל ארמגה האב הנשמב יוטיב הזיא (2

!ארמגב םיאבומה הז יוטיבל םירבסהה תא קתעה

ראתמ הז רבסה םאה
?ןמז ךרוא וא השגרה
רבסהה תא ןתונ ימ

רבסהה

- - (3
- - (4
- - (5

______________ םיארומא ידי-לע וא םיאנתה ידי-לע םינתינ הלא םירבסה םאה (6

_____________________________ ?םדאה ותוא ידי-לע םינתינ םירבסה וליא (7

:ןכתיי אל !תואבה תויעבה ךותמ תררועתמה היעבה יבגל X ןייצ (8
יפל ורידגמ ינש םדאו לכואל הרושקה השגרהכ "לוכיע רועיש" רידגמ דחא םדאש .א
."ןמז ךרוא"
ינש םדאו "העיבש" תשגרה יפל לכואל הרושקה השגרהה תא ריבסמ דחא םדאש .ב
.לכאש לכואה תמחמ "ןואמצ" תשגרה יפל
.גשומה ותואל םינוש םישוריפ תונוש תויונמדזהב שרפמ םדאה ותואש .ג
.ובר םשב תרחא םעפו ומצע םשב םעפ תמיוסמ הכלה רמאי םדאה ותואש .ד

_________________________ (!אלמ רבסה ןת) ?היעבה תא ארמגה תרתופ ךיא (9


"ךורע ןחלוש"ה ירבד םע םוליצב םיעטקה תאוושה .ה

:ה ףיעס ד"פק ןמיס ,ןוזמה תכרב תוכלה ,םייח חרוא ,"ךורע ןחלוש"ה ירבד ןלהל
םלוצמה ףדב) עיפומ אוה ובש םוקמה תא םיאבה םיעטקה תשמחמ עטק לכ דיל ןייצ
:הלא תויורשפא ךותמ (ךינפלש

!םוליצב וניא ,ארמגל שוריפ ,ארמג ,הנשמ רואיב ,הנשמ

...ב עיפומ
-
_____________ ."ויעמבש ןוזמה לכעתיש דע ?ךרבל לוכי יתמיא דע" .1
_____________ ."הליכא התוא תמחמ בער וניאש ןמז לכ ?ורועיש המכו" .2
...ב םגו
-

_____________
לכעתנ אלש יפ-לע-ףא ,בער תויהל ליחתהש העשמו" .3
."היל ןנינייד ירמגל לכעתנשכ ,ירמגל ןיידע

_____________
ךוליה ידכ אוה תטעומ הליכאב לוכיע רועישו" .4
."ןילימ עברא
_____________ ."שמוחו העש אוהו".5


מ"דשת - דומלתב יצראה ןחבמהארמגה ףדב תואצמתה .א

.1 'סמ ןיוצ םהמ דחא לע . ןאכ םיעיפומה םימלוצמה םיפדה ינשב ןייע
.תואבה תולאשה לע בשהו וב דקמתה

_____________ ?תכסמה יהמ_____________ ?רדסה והמ (1
_________________________ ?קרפה לש אלמה םשה והמ (2
_____________ ?דומעה והמו _____________?ףדה רפסמ והמ (3

שוריפ םע ארמגה לש קלחו הנשמ לש קלח םיללוכ הז םלוצמ ףדב םיפקומה םיעטקה
.י"שר
___________________________ הנשמבש ןושארה ליחתמה רובידה תא קתעה
___________________________ ארמגבש ןושארה ליחתמה רובידה תא קתעהו

תוהגה" ,"רוא הרות" ,"ס"שה תוסמ" ,"טפשמ ןיע" תורתוכה תועיפומ םג הז דומעב
:לש םמוקמ תא אצמת תרתוכ וזיאל תחתמ ןייצ ."לאננח ונבר"ו "ח"בה

_____________ ך"נתב קוספ (1
_____________ הכלהה רפסב הכלהה קספ (2
_____________ דומלתב תוליבקמ (3

הלא םירפסב םוקמ הזיאבו הכלה ירפס וליאב .הז םוליצבש ףקומה הנשמה עטקב ןייע
?הנשמבש הכלהה תאבומ

הכלהה תאצמנ ובש קיודמה םוקמה
רפסה םש
- -
- -
- -


הנשמה ןכות תנבה .ב

רואיב"ב ןהו הנשמב ןה םיפקומה םיעטקה תא ארקו 2 ורפסמש םוליצה ףדב ןייע
:תולאשה לע בשהו "הנשמה
__________________________________ ?םימכחו רזעילא יבר םיווש המב (1
____________________________________________ ?םיקלוח םה המב (2


םרואיבו םייוטיבו םילימ .ג

תאו וז הנשמ בוש ארק .הילע ארמגה שוריפ םע הנשמה םש העיפומ . 1 'סמ םוליצב ןייע
:םוקמב םש רמאנ המ הב ןייצו ךתרבחמל הלבטה תא קתעה .ארמגה לש ףקומה עטקה

(אמעט יאמ) ט"מ
?קומינה והמ :המגוד
- העובק תומכ וא הדימ ןיא
.1
- תוכוסה גח
.2
- תיבב גהנתהל םיליגר םתאש יפכ וגהנתה
.3
- לוכאל ונוצרב םא
.4
- ךכ רבדה םא
.5


םש
.6


םג
.7
- הז רבד ונל עודי ןינמ
.8


(ך"נתב) קוספ
.9
- ךכ תושעל שרוד
.10


הנשמה לע י"שר שוריפ .ד

.הנשמל י"שר לש ושוריפ לע תוססובמ תואבה תולאשה

:םוקמב םש רמאנ המ (1
_____________ םיבייח .א
_____________ םוצל .ב
_____________ ןידה רבסה .ג
_____________ דמל .ד

_____________ לש ותעדל ?טרופמ שוריפ י"שר איבמ הנשמב העד וזיאל (2

(!ןוכנה תא ןמס) :י"שר איבמ וז העדל (3
;(דבלב) תאז העד תססבתמ וילעש םוקמה תא .א
;(דבלב) הוצמה םויק ןפוא תא .ב
.הוצמה םויק ןפוא תא םגו רוקמה תא םג .ג

:י"שר היינשה העדל (4
;רבד בתוכ וניא .א
;רצק שוריפ ןתונ .ב
.רחא םוקמ לא הנפמ .ג

:םוצל י"שר ירבד יפל (5
;גחה ימימ םוי לכב רתומ .א
;גחה לש ןושאר םוי לש ודרקובב לחה רתומ .ב
;דבלב דעומה-לוחב רתומ .ג
.גחה ימימ םוי לכב רוסא .ד


ארמגה ןכות תנבה .ה

.ארמגה עטק תא ןיבהל לדתשהו םיאבה תורוקמה תא ארק
:במ קוספ ,ג"כ קרפ ארקיו
."...םימי תעבש ובשת תכסב"

:'א דומע ,וכ ףד ,הכוס תכסמ
םדא השוע םימיה תעבש לכ ,ורמא ןאכמ - ורודת ןיעכ 'ובשת' ןנבר ונת"
."יערא ותיב תאו עבק ותכוס תא

:ה הכלה ,'ו קרפ ,הכוס תוכלה ,"הרות הנשמ"
לכ הכוסב רדו התושו לכוא היהיש ?הכוסב הבישיה תווצמ איה דציכ"
תומי ראשב ותיבב רד אוהש ךרדכ ,הלילב ןיבו םויב ןיב םימיה תעבש
,עבק ותכוס תאו יערא ותיב תא םדא השוע םימיה תעבש לכו .הנשה
."'םימי תעבש ובשת תכסב' :רמאנש

_______________________________ ?שרפל ארמגה האב הוצמ וזיא (1

________________________ ?וז הוצמ תססבתמ קוספב הלימ וזיא לע (2

________________________________ ?וז הלימ ל"זח םישרפמ דציכ (3
_____________ :םנושלב .א
_____________:ךלש םילימב .ב
הכוסב הבישי הנשמבש תועדה תוושמ "...ובשת תכסב" תוצמ םייקל שי דציכ עובקל ידכ
.תיבב הבישי םע

!הלבטה תא םלשה (4

תיבבו הכוסב הבישי
ךלש םילימב
תיבבו הכוסב הבישי
ארמגה ןושלב
הנשמב העדה לעב

- - רזעילא 'ר
- - םימכח

!"ימנ ןושאר בוט-םוי יליל וליפא ,יכה יא" :םילימה תא ארק

_________________________________ ?ישוק ארמגה תררועמ העד וזיא לע (5

_____________________________________________ !ישוקה תא רבסה (6

!םיאבה םיקוספה תא ארק
:חי קוספ ,ב"י קרפ ,תומש
."...תוצמ ולכאת ברעב שדחל םוי רשע העבראב ןושארב"
:ג"כ קרפ ארקיו
."...'הל תוצמה גח הזה שדחל םוי רשע-השמחבו" :ו קוספ
."...םימי תעבש ובשת תוכסב" :במ קוספ
."...תוכסה גח הזה יעיבשה שדחל םוי רשע-השמחב..." :דל קוספ

__________________________________________ ?הישוקה תא ץרתמ ימ (7

__________________________________ ?ץוריתה ססבתמ םיקוספ וליא לע (8
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________ ?"הכוסב הבישי" תווצמ םיוושמ הוצמ הזיאל (9

____________________________________ ?הוצמה התוא לש התבוח יתמ (10

_________________________ ?הזה ןמזב קר הבוח תאז הוצמש םידמול ןינמ (11

:םילימב הוצמ וזיאלו "ןלהל המ" :םילימב ארמגה תנווכתמ הוצמ וזיאל (12
_____________."ןאכ ףא"
_____________ "ןלהל המ"
_____________ "ןאכ ףא"

______________________________ ?תווצמה יתש תא םיוושמ םילימ וליאב (13

________________________________________ ?וז האוושה תארקנ דציכ (14

_______________________________________ !םימכח לש םתעד תא קמנ (15

"הרות הנשמ"ב ם"במרה ירבד םע ארמגה עטק תאוושה .ו


:ז הכלה ,'ו קרפ ,הכוס תוכלה ,"הרות הנשמ"
תפ תיזכ לכא וליפא .הבוח - הכוסב ןושארה בוט-םוי ילילב הליכא"
העבש לכ לכוא וניא - הצר .תושר - ךליאו ןאכמ .ותבוח ידי אצי -
."חספב הצמ תליכא ןידכ לכוא .הכוסל ץוח תוילק וא תוריפ אלא

____________________________ תעדכ ?ם"במרה קסופ הנשמב העד הזיא יפל (1

."תושר ךליאו ןאכמ" רמאנ ארמגב
______________ (!ךלש םילימב בותכ) ?"תושר" הלימה תא ם"במרה שרפמ דציכ (2
____________________________________________________________

?תוכוס לש ןושאר ליל יבגל ם"במרה ףיסומ (ארמגב םירכזומ םניאש) םיטרפ וליא (3
_______________________________________________________ .א
_______________________________________________________ .ב


םינולאשה ןכותל הרזח