ה"משת - דומלתב יצראה ןחבמהארמגה ףדב תואצמתה .א

.ישילש קרפ תוכרב תכסמל תונווכמ תולאשה
(טאל הלוע םוליצה) ןאכ ץחל תכסמה לש םלוצמ דומע תלבקל

:תא ןייצו דומעב ןייע (1
_____________________________ :םיפקומה םיעטקה ובש קרפה םש
_____________________________________ :םדוקה קרפה לש ומש
_____________ :רדסה םש_____________ :תכסמה םש

:ב רזעיהל לכות המב .םינוש רזע-יעצמא םלוצמה ףדב (2
__________________________________ :ס"שה תרוסמ
____________________________________ :טפשמ ןיע
____________________________________ :רוא הרות
__________________________________ :ח"בה תוהגה


תורוקמב תואצמתה .ב

!ם"במרה לש "הרות הנשמ" רפסמ םיאבה תורוקמה תא ארק
ןושאר קרפ ,הליפת תוכלה
לכב תוליפתה יתש :תונברקה ןינמכ תוליפתה ןינמ אהיש ונקית ןכו" :ה הכלה
תישילש הליפת וב ונקית - ףסומ ןברק וב שיש םוי לכו ;ןידימת ינש דגנכ םוי
תליפת תארקנה איה - רקוב לש דימת דגנכ איהש הליפתו .ףסומ ןברק דגנכ
;החנמ תליפת תארקנה איה - םיברעה-ןיב לש דימת דגנכש הליפתו ;רחשה
."ןיפסומה תליפת תארקנ איה - ןיפסומה דגנכש הליפתו
דימת ירבא ירהש - הלילב תחא הליפת ללפתמ םדא אהיש וניקתה ןכו" :ו הכלה
."...הלילה לכ ןיכלוהו ןילכעתמ םיברעה-ןיב לש

ישילש קרפ ,הליפת תוכלה
דע הנמזו ;המחה ץנה םע ללפתהל ליחתיש התוצמ - רחשה תליפת" :א הכלה
ינפמ' :ורמא (ב"ע) וכ תוכרב ל"ז ונימכחו) םויה תישילש איהש ,תיעיבר העש ףוס
עברא דע ךלוהו ברק רחש לש דימת ירהש - ?תועש עברא דע רחשה תליפת המ
."...('תועש
.הנמז ונקית םיברעה ןיב לש דימת דגנכ - החנמה תליפתש ונרמא רבכ" :ב הכלה
תועש עשתמ הנמז ונקית ,הצחמו תועש עשתב םוי לכב ברק דימתה היהש יפלו
,תבש ברעב תויהל לחש חספה ברעבש יפלו .הנטק החנמ תארקנה איהו ,הצחמו
תועש שש רחאמ ללפתמהש ורמא ,הצחמו תועש ששב דימתה תא ןיטחוש ויה
החנמ תארקנה איה וזו - הבויח ןמז עיגה ,הז ןמז עיגהשמו .אצי - הצחמו
."הלודג
ללפתהל ול שיו ...הצחמו תועש ששמ הלודג החנמ ןמש תדמל אה" :ד הכלה
."המחה עקשתש דע התוא
,םויב תועש עבש דע רחשה תליפת רחא הנמז - ןיפסומה תליפת" :ה הכלה
ינפמ ,ותבוח ידי אצי - עשפש יפ-לע-ףא - תועש עבש רחא התוא ללפתמהו
."םויה לכ הנמזש
תליחתמ הנמז - התוא ללפתמה ,הבוח הניאש יפ-לע-ףא ,ברעה תליפת" :ו הכלה
."...רחשה דומע הלעיש דע הלילה

.היתושירד רחא אלמו ךתרבחמל הלבטה תא קתעה (1

תוליפתה ינמז
:דע

תאז הליפת הנקות המ דגנכ
הליפתה םש
- - - תירחש
- - - ףסומ
- - - הלודג החנמ
- - - הנטק החנמ
- - - תיברע

:רקובה לש תירחש תליפת יקלח לש המישר ךינפל

הדימעה תליפת
ןונחת
ונילע
רחשה תוכרב
הרמזד יקוספ
היתוכרבו עמש תאירק

- 'א הכלהב ישילש קרפב םילימה תונווכתמ רקובה לש תירחש תליפת לש קלח הזיאל (2
."...המחה ץנה םע ללפתהל ליחתיש התוצמ רחשה תליפת"
_____________________________________________________________


םרואיבו םייוטיבו םילימ .ג

!דומעה לש לאמש דצב שוריפה תרזעב ,םיפקומה םיעטקה תא ארק
םירבסה - לאמש דצבו ידומלתה ןתמו אשמב םיחנומ - ןימי דצב :תומישר יתש ךינפל
.הלא םיחנומל
!חנומה רחאלש תצבשמב רבסהה דיל עיפומה רפסמה תא םושר
(!םיחנומה תמישרבש דחא חנומל ףא םימיאתמ םניא םירבסהה ןמ קלח !בל םיש)

היגוסה הנבממ םילימ (1)

רפסמ
םיחנומה
- יביתימ
- אקיד
- (מ"ש) הנימ עמש
- והל איעביא
- ןניקסע יאמב אכה
- ינתקד
- (ש"ת) עמש את
- (ל"תא) רמול יאצמת םא
- אמליד
- םירבסה
םירבסהה
...אוה ןידהש רמול הצרת םא .1
אתיירב וא הנשמ ךותמ ארומא לע הישוק ןושל .2
ילוא .3
תרחא רמוא ןויגהה .4
אבה עטקב החכוה אצמת .5
רחא םוקמב םג םירמאנ ,ןאכ םירמאנה םירבדה .6
החכוה ןאכמ שי .7
ןאכ רבודמ ןיינע הזיאב .8
גוהנל דציכ שרדמה תיבב הלאשנש הלאש .9
אתיירב וא הנשמ ןושלמ תינושל החכוה .10
ומצע עטקה ךותב הריתס שי .11
ונינש ירהש .12

היגוסה ןכותמ םילימ (2)

רפסמה
םייוטיבה
- אכה
- דיזמב
- ןוקתל לכוי אל תוועמ
- אתולצ
- ימחר
- ליזאו ילצמ יעבד תמיא לכ
םירבסהה
םימחר תשקב .1
הליפת .2
הנווכב .3
ךלוהו ללפתמ הצורש ןמז לכ .4
(הז הרקמב) ןאכ .5
דגנכ .6
םילשהל ןתינ אל .7
הנקת ול ןיאש לוקלק .8


היגוסה ןכות תנבה .ד

!ינשה ףקומה עטקה תא ארקו םוליצב ןייע

________________ !ןנחוי יבר םשב ירמ בר ירבד ןכות תא ךלש םילימב בותכ (1
_____________________________________________________________

!ישילשה ףקומה עטקה תא ארק וישכע
____________________________________________ ?ארמגה תלאש יהמ (2

?ינשה עטקב םיאבומה ,םירקמב רשאמ קפס רתוי (הלאשה לש) הז הרקמב שי עודמ (3
____________________________________________________________

הזב ןיאו ,םיתש תיברע ללפתמ ,החנמ ללפתה אלו העט" :רמוא ןנחוי יבר םשב אנוה בר
."ונברק לטב - ומוי רבע םושמ

רבע רשאכש תמאב םירמוא ונא ןיא עודמ ,תונברקה דגנכ ונקות תוליפתה לכש רחאמ (4
?איה הלטב - ותליפת לש הנמז

לש ןידה םע "ןוקתל לכוי אל תועמ" קוספה ןמ אתיירבב דמלנה ןידה תא הוושנ ןלהל (5
.(ןנחוי 'ר םשב) אנוה בר
__________ תווצמל םג אלא דבלב הליפת תווצמל ךייש וניא קוספה ןמ דמלנה ןידה
.אנוה בר לש וניד ןיבל קוספבש ןידה ןיב הריתס שיש הארנ ןושאר טבמב
אתיירבה/אנוה בר יפלו ,םילשהל רשפא (!ןוכנ - יתלבה תא קחמ) אתיירבה/אנוה בר יפל
ןידה יכ ,הריתס ןאכ ןיאש ררבתמ ךשמהב .תאזכ תורשפא ןיא (!ןוכנ - יתלבה תא קחמ)
_________________________________________ :ש הרקמב רבדמ אתיירבבש
______________________________________ :ש הרקמב רבדמ אנוה בר וליאו
.תורוקמה ינש ןיב ינושל לדבהמ עמתשמ הלא םירקמ ןיב לדבהה
וליאו _____________ התועמשמש _____________ הלימב שמתשמ אנוה בר
_____________ התועמשמש _____________ הלימב תשמתשמ אתיירבה


"הרות הנשמ"ב ם"במרה ירבד םע ארמגב רמאנה תאוושה .ה


!'ג קרפ ,הליפת תוכלה ,הרות הנשמב ם"במרה ירבד תא ארק
וניאו הנקת ול ןיא - דיזמב :ללפתה אלו הלפת ןמז וילע רבעש ימ לכ" :ח הכלה
הכומסה הלפת ןמזב הלפת התוא םלשמ - דורט וא ,סונא היהש וא ,גגושב :םלשמ
."ןימולשתה תא ללפתמ הירחאו ,הנמזבש הלפת םידקמו .הל
אלא םלשמ וניא - הל הכומסה הלפת אלו וז הלפת אל ללפתה אלו העט" :י הכלה
:םיתש תיברע ללפתמ - החנמ אלו תירחש אל ללפתה אלו העט ?דציכ .דבלב הנורחא
רבע רבכש ,ןימולשת הל ןיא תירחש לבא ,החנמ ימולשת הנורחאהו תיברע-הנושאר
."תולפת ראשב ןכו ,הנמז

_____________________________ ?ח הכלה ףוסבש "ןימולשת" הלימה שוריפ המ (1

ללפתה אלו העט") ?ם"במרה יפל "העט" הלימב םילולכה םינושה םירקמה םה המ (2
________________________________________________________ ("תירחש

?ם"במרה ףיסומ ארמגב רכזומ וניאש "ןימולשת" ןידל רושקה טרפ הזיא (3
________________________________________________________

.רסיחש הלפת םילשהל לוכי םדא ןיא םהב ,ם"במרב םירכזומה םירקמ ינש םנשי (4
!םירקמה תא םושר
________________________________________________________ (א
________________________________________________________ (ב


"ךורע ןחלוש"ה ירבד םע ארמגב רמאנה תאוושה .ו


!חנ ןמיס ,עמש-תאירק תוכלה ךותמ האבה הכלהה תא ארק
ןימולשת הל שיש םירמוא שי ,םויב (עמש-תאירק=) הארק אל םא" :ז הכלה
שיו ;םויב ןימולשת הל שי ,תיברעב עמש-תאירק ארק אל םא ןכו .תיברעב
."םיקלוח
ידי הזב אצייש הנווכה ןיא" ,"ןימולשת הל שיש" : "הרורב הנשמ" ירבד
הליחתכלש קר .הרותב ארוקכ אלא וניאו הנמז רבע רבכש רחאמ ,עמש-תאירק
תבוח (םידקהל וילע=) ימודקאל היל יעבימ ןכ לע .הליפת ומכ המילשהל ךירצ
גגושב םא ,רסיחש םעפה הז ליבשב 'עמש' דוע בירעמ רחא ףכיתו אשירב התעש
."...הרסיח

?וז הכלהב םינושארה תעדל (החכוה=) היאר ונלש ארמגה ןמ איבהל ןתינ דציכ (1
(!ארמגה תנקסמבו "...לטיבש הז ... ןוקתל לכוי אל תוועמ" אתיירבב :בטיה ןייע)
_________________________________________________________
_________________________________________________________

?הליפת ימולשתל עמש-תאירק ימולשת םיווש המב (2
________________________________________________________ (א
________________________________________________________ (ב


םינולאשה ןכותל הרזח