ו"משת - דומלתב יצראה ןחבמהארמגה ףדב תואצמתה .א

.יעיבר קרפ תוכרב תכסמל תונווכמ תולאשה
(טאל הלוע םוליצה) ןאכ ץחל תכסמה לש םלוצמ דומע תלבקל

:שרדנה טוריפה תא ןייצו ארמגה ףד לש דומעב ןייע
____________ :קרפה םש (2 ____________ :תכסמה םש (1
_____________:דומעהו ףדה 'סמ (3

.י"שר לש ושוריפ עיפומ הז דומע לש ןימי דצב (4
____________________ !תרגסמה ךותב לולכה ןושארה "ליחתמה-רובידה" תא בותכ

!הז ליחתמ-רוביד שרפמ י"שר ןהבש תונושארה םילימה שולש תא קתעה (5
_________________________________________________________

ידכ ףקומה ושוריפב רזעיה .ץלזנייטש 'ע ברה לש ושוריפ יוצמ דומעה לש לאמש דצב
!י"שר לש ושוריפ לע ףסונב ,ארמגבש עטקה תא ןיבהל

ארמגבש עטקה ססובמ םהילעש תורוקמב תואצמתה .ב

תליפתמ תודחא תוכרב לש ןהיתומש םירכזומ 1-ב ןמוסמה ,ארמגב ףקומה עטק ב
יתמו הפסוה לכ לשו הכרב לכ לש םשה תא הלבטב םושר .תונוש תופסוה ןכו הדימעה
!םוליצבש הנשמה יפ-לע הנע !תופסוהה ןמ תחא לכ הרמאנ

הפסוהה וא הכרבה םש
-
םיתמה תייחת
הכרב
- הכרב
- הכרב
- הכרב
- הפסוה
- הפסוה
- הפסוה


?תרמאנ םימי / םוי הזיאב
-
-
-


םרואיבו םייוטיבו םילימ .ג

!י"שר לש ושוריפ תרזעב םיפקומה םיעטקה תא ארק
?ארמגב רמאנ דציכ
______________________________ :ארומא לע יאנת רוקממ אישוק (1
______________________________________ :אישוקל הבושת שי (2
___________________ :...רבודמ ינש הרקמבו ...רבודמ דחא הרקמב (3
__________________________ :אישוקה בושייל הז רבסה לבקנ םא (4
_________________________________________ :רמול יוארה ןמ (5
_____________________________________ :תינש ללפתהל וילע (6
_______________________________________________ :רכזנש (7
______________________________ :רמול היה ךירצש המ רמא אל (8
_______________________________________________ :הזו הז (9
_____________________________ :תיבב "הלדבה" רמואש העשב (10


היגוסה ןכות תנבה .ד

.םוחנת יבר ירבדב םירכזומה םינידה תא םושרו 1 רפסמ ףקומה עטקב ןייע (1

םעטה
גוהנל דציכ
הרקמה
- - -
- - -
- - -

_____________ ?ינשה ןידל ןושארה ןידה ןיב לדבהה תא י"שר ריבסמ דציכ
_________________________________________________________

!אתיירבב םירכזומה םינידה תא םושרו 2 רפסמ ףקומה עטקב ןייע (2

גוהנל דציכ
הרקמה
- -
- -
- -

!םהיניבש הריתסה תא ןייצו אתיירבה ירבד םע םוחנת יבר לש םינידה תא הוושה (3
______________________________________________________

!הנעו 3 רפסמ ףקומה עטקב ןייע (4
?ןיינמב ללפתמ אוהו םימשג שקבל חכש םדאש הרקמב ןידה המ
_____________________________________________________

?תודיחיב ללפתמ אוהו םימשג שקבל חכש םדאש הרקמב ןידה המ (5
___________________________________________________

!ךלש םילימב ותוא רבסהו הלאה םירקמה ינש ןיב לדבהל קומינה תא ךשמהב אצמ (6
___________________________________________________

. םילימה םוקמב םילימה תובותכ ויה םוחנת יבר ירבדב אול ,לבקתמ היה הז רבסה (7
(!ארמגב יוטיב י"ע םלשה)
לש ותועט תררבתמ יתמ ,תעדל בושחש אוה ,ארמגב לבקתנש יפוסה רבסהה
:ללפתמה
_____________ תררבתמ ותועטש הרקמב רבדמ םוחנת יבר
_____________ אוה ןידה זאו
_____________ תררבתמ ותועטש הרקמב רבודמ אתיירבב
_____________ אוה ןידה זאו


"הרות הנשמ"ב ם"במרה ירבד םע ארמגב רמאנה תאוושה .ה

:ט הכלה 'י קרפ הליפת תוכלהב ,ם"במרה
תא לאוש - 'הליפת עמוש' םדוק רכזנ םא :םינשה תכרבב הלאש חכשש ימ"
תכרבל רזוח - 'הליפת עמוש' ךרבש רחא רכזנ םאו ;'הליפת עמוש'ב םימשגה
."היינשב ללפתמו שארל רזוח - ותליפת לכ םילשהש דע רכזנ אל םאו ;םינשה
אלא םירומא םירבדה ןיאש בתכ ("הנשמ ףסכ") ם"במרה ינשרפמ דחא
תליפתמ העמוש ירהש ,רזוח וניא רוביצב ללפתמה לבא ,דיחיב ללפתמשכ
.לוקב רוביצ-חילש

.ם"במרה ירבדב םירכזומה םינידה תאו םירקמה תא םושר (1

אוה ןידה
םינשה תכרבב 'הלאש' חכשש ימ
הליפת עמושב םימשגה תא לאוש
הליפת עמוש םדוק :ותועטב רכזנו
- :ותועטב רכזנו
- :ותועטב רכזנו

__________________ ?ארמגה ירבדב רמאנה לע ם"במרה ףיסומ המ (2

?ותליפת םילשהש דע "הלאש" רמול רכזנ אלו רוביצב ללפתמה םדא גהני דציכ (3
________________________________________________________

_______________________________ ?ארמגה ירבדמ הז ןיד דמלנ דציכ (4


םינולאשה ןכותל הרזח