ז"משת - דומלתב יצראה ןחבמהארמגה ףדב תואצמתה .א

ישיש קרפ תוכרב תכסמל תונווכמ תולאשה
(טאל הלוע םוליצה) ןאכ ץחל תכסמה לש םימלוצמ םידומע תלבקל

_____________ קרפה םשו _____________ ?תכסמה םש והמ (1

:םינוש רזע יעצמא םייוצמ הז ףדב (2
:לש םמוקמ אצמת ןכיה "רוא הרות"ו "ס"שה ןוילג" ,"ס"שה תרוסמ" ,"טפשמ ןיע"
_____________ :ך"נתב קוספ
_____________ :דומלתב תוליבקמ
_____________ :הכלהה ירפסב ןידה
_____________ :תונוש תורעה

?תאז הכלה תאבומ הכלה ירפס וליאב !הנשמבש הנושארה הכלהב ןייע (3

רפסב קיודמה םוקמה
הכלהה רפס םש
- -
- -
- -


םרואיבו םייוטיבו םילימ .ב

םיעיפומה םייוטיבלו םילימל םישוריפ תללוכ איה .ךתרבחמב ךינפלש הלבטה תא קתעה
.ארמגב
םושרו הלבטה תרזעב יוטיבה/הלימה תא אצמו ארמגב םיפקומה םיעטקב ןייע
!ןימי דצמ קירה רוטב התוא/ותוא

רשקהב תועמשמה
ילולימה םוגרתה
ארמגב יוטיבה/הלימה
הלא םירבד םיססובמ רוקמ הזיא לע
הלא םירבד ןינמ
-
x םימכח ונש
-
םיקוקז (תוריפה)
םיקוקז
-
...יבגל קר תלבוקמ תאז הבושת
החונ אהת תאז
-
םיעטונש םירבד
x -
x םישדקה ןמ הנהנ
-
לקלקש תא ןקתי דציכ
ותנקת המ
-
ול רוזעי דציכ
וליבשב השעי המ
-
x הריבע רבע רבכ ירה
-
השעמה ינפל
שארמ
-
םיקוספ ינש ןיב הריתס הארה
ךילשה
-
םירתוס םניא םיקוספה
ישוק ןאכ ןיא
-


היגוסב םיאבומה םיקוספב תואצמתה .ג

!בשהו םהב ןייע ,ארמגב םיאבומה םיקוספה ךינפל
:ט"י ארקיו
תא ותלרע םתלרעו לכאמ ץע-לכ םתעטנו ץראה-לא ואבת-יכו" :גכ קוספ
."לכאי אל םילרע םכל היהי םינש שלש וירפ
."'הל םילולה שדק וירפ-לכ היהי תיעיברה הנשבו" :דכ קוספ
."םימשל ללהלו חבשל (םילשוריל) םש ואשונש ,אוה 'הל םילולה הז רבדו" :י"שר
:ד"כ םילהת
."הב יבשיו לבת האולמו ץראה 'הל" :א קוספ

:ו"ט םילהת
."םדא ינבל ןתנ ץראהו 'הל םימש םימשה" :זט קוספ

________________________ ?ארקיו רפסב גכ קוספ אשונ והמ (1
_________________________________ ?דכ קוספ אשונ והמ (2
___________________ ?"ךרבל םיבייח" םוקמב י"שר רמוא המ (3
_____________________ ?ונל ךייש םלועהש זמרמ קוספ הזיא (4
__________________ ?ונל ךייש םלועה ןיאש זמרמ קוספ הזיא (5


איגוסה ןכות תנבה .ד

________________________ ?הנשמב םיטרופמ הווצמ וזיא יניד (1

!(1) רפסמ - ףקומה עטקב ןייע
____________________________ ?ארמגה תררועמ הלאש וזיא (2

__________________________________ ?תעצומ הבושת וזיא (3

!השוריפו תירקיעה הלימה תא ןייצ ?תאז הבושת תססובמ המ לע (4
_____________ :השוריפ .ב _____________ :תירקיעה הלימה .א

?הנורחא הכרב םג ךרבל הבוח שיש אתיירבה (תדמול) תקיידמ דציכ (5

!(2) רפסמ - ףקומה עטק ב ןייע
?המיאתמ תאז הבושת ןיא לכוא יטרפ ולאלו ארמגה תבושת המיאתמ לכוא יטרפ ולאל (6
___________________________________________________

_____________________________ ?ארמגב תעצומה היינשה הבושתה יהמ (7

!(3) רפסמ - ףקומה עטקב ןייע
_________________________ ?םדוקה עטקב רמאנה לע הז עטק ףיסומ המ (8

!(4) רפסמ - ףקומה עטקב ןייע
:םישוריפ ינש םנשי "םכח לצא ךלי" יוטיבל
;ךרבל אלב לכאשכ ולצא ךלי (א
;גוהנל דציכ תעדל ידכ תוכלה ונממ דמלי (ב

____________________________________ ?ףוסב לבקתמה שוריפה והמ (9

_______________________________ ?לבקתמ ןושארה שוריפה ןיא המל (10

!(5) רפסמ - ףקומה עטקב ןייע
_______________________________ ?םיקוספה ינש ןיב הריתסה יהמ (11
___________________________________________________

____________________________ ?הריתסה תא ארמגה תרתופ דציכ (12
_____________________________________________________


תורוקמב תואצמתה .ה

לע בשה ךכ רחאו ןושאר קרפ ,תוכרב תוכלה ,"הרות הנשמ" ךותמ םיעטקה תא ארק
!תולאשה
תעבשו תלכאו' :רמאנש ,ןוזמ תליכא רחא ךרבל הרותה ןמ השע תוצמ" :א הכלה
:רמאנש ,עבש ןכ םא אלא הרותה ןמ בייח וניאו ,(י ,'ח םירבד) 'ךיקלא 'ה תא תכרבו
."וירחא ךרבמ - תיזכ לכא וליפאש :םירפוס ירבדמו .'תכרבו תעבשו תלכאו'
וליפאו .ונממ הנהי ךכ רחאו הליחת לכאמ לכ לע ךרבל :םירפוס ירבדמו" :ב הכלה
- בוט חיר חירה םא ןכו .הנהי ךכ רחאו ךרבמ - אוהש לכ תותשל וא לוכאל ןווכתנ
ךרבל :םירפוס ירבדמ ןכו .לעמ - הכרב אלב הנהנה לכו ;ונממ הנהי ךכ רחאו ךרבמ
.תיזכ לכאיש :אוהו ;תיעיבר התשיש :אוהו ,התשיש המ לכו לכאיש המ לכ רחא
הירחאל אלו הינפל אל הכרב הכירצ הניא (לכואה תא תמעוטה תלשבמ =) תמעטמו
."תיעיבר דע

_____________ אתיירואדמ :ם"במרה ןושלב רמאנ דציכ (1
_____________ ןנברדמ

!בויח ןיא וא ןנברדמ וא אתיירואדמ :םילימה תא המיאתמה תצבשמב םושר (2

וירחאל ךרבמ
וינפל ךרבמ
- - העיבשל לכואה
םחל
- - העיבש ידמכ תוחפ לכואה
- - תיזכמ תוחפ לכואה
- - תמעטמה
- - העיבשל לכואה
םחלל טרפ םילכאמ ראש
- - העיבש ידכמ תוחפ לכואה
- - חיר


תופסותה ירבד תנבה .ו

."...אוה ארבס אלא" :ליחתמה רוביד ,תופסותב ןייע

___________________ ?רומג דומיל ןיבל אמלעב אתכמסא ןיב לדבהה והמ .1

?"אמלעב אתכמסא" אלא וניא איגוסה תישארב אבומה קוספהש רמול ךירצ המל .2
_____________________________________________________

!קמנ ?תופסותה תעדכ איה םדוקה ףיעסב האבוהש ם"במרה תעד םאה .3
_____________________________________________________

םינולאשה ןכותל הרזח