ח"משת - דומלתב יצראה ןחבמהארמגה ףדב תואצמתה .א

.ישילש קרפ הנשה שאר תכסמל תונווכמ תולאשה
(טאל הלוע םוליצה) ןאכ ץחל תכסמה לש םלוצמ דומע תלבקל

:תואבה תולאשה לע בשהו ארמגה ףדב ןייע
דומעב ליחתמה קרפה םש_____________ תכסמה םש :ןייצ
_____________ םדוקה קרפה םש

תוהגה" ,"רוא הרות" ,"ס"שה תרוסמ" ,"טפשמ ןיע" תורתוכה תועיפומ הז דומעב
."לאננח וניבר"ו "ח"בה
:לש םמוקמ תא אצמת תרתוכ וזיא תחת ,ןייצ
_____________ ך"נתב קוספ
_____________ הכלה ירפסב הכלהה
_____________ דומלתב תוליבקמ


םרואיבו םייוטיב וא םילימ .ב

םייוטיבו םילימ לש םירבסהו םישוריפ תללוכ איה .ךתרבחמל הלבטה תא קתעה
שוריפה תרזעב יוטיבה וא הלימה תא אצמו עטקב ןייע .םלוצמה עטקב םיעיפומה
.רבסהה וא ילולימה

רבסהה
ילולימה שוריפה
יוטיבה / הלימה
ןידה ססובמ המ לע
עוקתל רוסאש)
(?תבשב לחש הנשה-שארב
?הלא םירבד ןינמ


_________:תובית-ישאר
___________ :םחונעיפ
X הרותה ןמ
-
(תבשב) עוקתל רתומ המל
םיעקות דציכ
-
רפוש תעיקת) איצוהל
תבשב לחש הנשה-שארב
תעיקת לש יללכה ןידה ןמ
(הנשה-שארב רפוש
טעמל-
ךותמ האצוה (יכ ,תרתומ)
(הכאלמ רוסיא)
האצי

-
X רונתה ןמ םחל תאצוה
הייפאה רמגב
-
(תבשב) תרתומ (תאז הלועפ)
תרתומ
-
X םיברה תושרב
________:תובית-ישאר
(ורסא) קומינה ותוא ללגבו
קומינה אוה
-


היגוסה ןכות תנבה .ג

תורושה) ארמגב ןושארה ףקומה עטקה תא ארק ,הנשמה לש ףקומה קלחב ןויע ירחא (1
!םלשהו ,י"שר לש ושוריפ םע (1 רפסמב תונמוסמה
.םיקוספ ינש הוושמ יול יבר
."העורת ןורכז ןותבש" אוה קוספה ןושל _____________ רפסב
םיבייח הלא םילימ יפל
."םכל היהי העורת םוי" אוה קוספה ןושל_____________ רפסב
__________________________________ .םיבייח הלא םילימ יפל
___________________________ ?הז תא הז םיקוספה םירתוס המב
____________________________________________________

!םלשהו (2 רפסמב תונמוסמה תורושה) ארמגב ינשה ףקומה עטקה תא ארק (2
רבדמ םהמ דחא לכש ראבמ אוהש ידי-לע םיקוספה ןיב הריתסה תא רתופ יול 'ר
:םיוסמ הרקמב
._________________ ב לחה הנשה-שארב רבדמ "םכל היהי העורת םוי" קוספה
._________________ ב לחה הנשה-שארב רבדמ "העורת ןורכז ןותבש" קוספהו
ירבד לע תבשב לח הנשה-שאר רשאכ "הנידמ"ב עוקתל רוסיאה ססובמ יול יבר יפל
________________________________________________ קוספה
תא קחמ) .דומלתה ימכח תנקת / הנשמה ימכח תנקת / הרותה ןמ הז רוסיא ןכלו
(!רתוימה

!בשהו (3 רפסמב תונמוסמה תורושה) ישילשה ףקומה עטקה תא ארק (3
!ןתוא קתעה .תוישוק יתש לאוש אבר
_____________________________________ :הנושאר הישוק
______________________________________ :היינש הישוק

!בשהו (4 רפסמב תונמוסמה תורושה) יעיברה ףקומה עטקה תא ארק (4
_____ ?הלא םיניד ינשל ףתושמה והמ .םיניד ינש םיאבומ הז עטקב
__________________________________________________
____________________________ ?ונניינעל ךייש וניא ןיד הזיא
__________________ ?ינשה ןידה רושק ,םדוק רכזנה ןיינע הזיאל

תואה תא ףקהו (5 רפסמב תונמוסמה תורושה) ישימחה ףקומה עטקה תא ארק (5
!הנוכנה הבושתה ינפלש
תא ורסא םימכחה לבא ,תבשב לח הנשה-שאר רשאכ םג עוקתל רתומ הרותה ןמ (א
.שדקמל ץוחמ "העיקת"ה
תדחוימ הביס ואצמ םימכחה לבא ,םוקמ לכב תבשב עוקתל רוסא הרותה ןמ (ב
.שדקמב העיקתה תא ריתהל

!בשהו (6 רפסמב תונמוסמה תורושה) ישישה ףקומה עטקה תא ארק (6
_________________________ ?תבשב עוקתל אל ורזג םימכחה עודמ
___________________________________________________

?לוחה ימימ דחאב לח הנשה-שאר רשאכ םג הביסה התואמ םימכחה ורזג אל עודמ (7
_________________________________________________________

_________________ ?רפוש תווצמל "הליגמ"ו "בלול" תווצמ תומוד המב (8
_______________________________________________________


םירחא תורוקמ םע ארמגה ירבד תאוושה .ד


!ב קרפ ,רפוש תוכלהב ם"במרה ירבד תא ארק
,םילשוריב לודגה ןיד תיב היהו םייק שדקמה-תיב היהש ןמזב" :ח הכלה
."...ןיבשוי ןיד תיבש ןמז לכ תבשב םילשוריב ןיעקות לכה ויה

ליחתמה רוביד ,הנשמה לע י"שר לש ושוריפ םע הלאה ם"במרה ירבד תא הוושה (1
!האבה הלבטה תא אלמו ,"הנידמב אל לבא"

ם"במרה יפל
י"שר יפל
- - ושוריפ "שדקמ"
- - ושוריפ "הנידמ"

!תולאשה לע הנעו הלא םירבסה ארק (2
:"ןיעקות ויה שדקמב" ה"ד ,ונתנשמל ושוריפב "לארשי תראפת"
ןיד תיב תמיאו ןהילע שדקמ תמיא ,םש ןיבשוי ןירדהנס םגו ריעב שדקמ שיש ןויכש"
."םיברה תושרל איצוהל ואובי אלו ,ןהילע

"שדקמב תובש ןיא" ךרע ,תידומלת הידפולקיצנא
אלש רהזהל םיעדויו םה םיזירז םינהכש יפל שדקמב "תובש" לע םימכח ורזג אל"
."... הרות רוסיא ידיל ואובי

(?ם"במרה שוריפל וא י"שר שוריפל) "לארשי תראפת"ה לש ורבסה םיאתמ ימ יפל
_______________________________________________ !קמנ
?ם"במרה שוריפל וא י"שר שוריפל) תידומלתה הידפולקיצנאה לש הרבסה םיאתמ ימ יפל
_______________________________________________ !קמנ
_________________________________________________
_________________________________________________


ח"משת - דומלתב יצראה ןחבמהםרואיבו םייוטיבו םילימ .א

.ירישע קרפ םיחספ תכסמל תונווכמ תולאשה
(טאל הלוע םוליצה) ןאכ ץחל תכסמה לש םלוצמ דומע תלבקל

ירבדב ןרשקהו םייוטיבו םיילולימ םישוריפ תללוכ איה .ךתרבחמל הלבטה תא קתעה
ילולימה שוריפה תרזעב יוטיבה וא הלימה תא אצמו ,ארמגה ףד לש עטקב ןייע .ארמגה
!רשקהה תרזעבו

רשקהה
ילולימה שוריפה
יוטיבה / הלימה
לש ותעד איה תאז העד םא וליפאש רשפא
רמאת וליפא
אמית וליפא
ללגב הכישח דע לוכאל רוסא
ללגב
-
ןמזל בורק
בורק
-
אתיירבב םש
םש
-
לוכאל רתומ
רתומ
-
אלא שורד וניא הנשמב רמאנה
אלא ךירצ וניא
-
םיוסמ הרקמב קר הנשמב רבודמ עודמ
רבודמ עודמ
-
בוט-םוי וא תבש תדועס לוכאל ןובאתב
ןובאתב
-


הנשמבש הכלהה תנבה .ב

שוריפבו י"שר שוריפב ,הנשמב םיפקומה םיעטקב ןויע ירחא תואבה תולאשה לע הנע
!ם"בשר
:םינפוא ינשב ןיבהל רשפא "החנמל ךומס" יוטיבה תא
!הנשמה תנווכ יהמ ,םישוריפב אצמ ."ירחא תצק" .ב ;"ינפל תצק" .א
.______________ אוה "החנמל ךומס" םילימב הנשמה תנווכ
."החנמל ךומס" לש קיודמה ןמזה אבומ _____________ לש ושוריפב
_______________________________________________ ?והמ
________________________ ?"החנמל ךומס" םדא לכאי אל עודמ
_________________________________________________
_____________________ ?ןנברדמ וא הרותה ןמ איה וז הכלה םאה


(ןוידה) היגוסה הנבמ .ג

םיפקומה םיעטקב ןייעתש רחאל שרדנכ הלבטה תא אלמ .ךתרבחמל הלבטה תא קתעה
.םישוריפבו ארמגב

ןוידה ןכות רבסה
!רתוימה תא קחמו םלשה
הלימב םייתסמ
הלימב ליחתמ
ןוידה קלח
הדוהי יבר תעד יפל
_________ רמואה
__________
ימנאיריא יאמהישוקהכירצ הנשמה התייה
_________ רמול
________
________
רבוס יסוי יבר
________
________
תא םאתל שיו / ןיאו
ותעדל הנשמה ירבד
________ ינפמ
________
________


________


הישוקה סוסיב


רתוימה תא קחמ
!םלשהו
תא תמאות הנשמה
הדוהי יבר / יסוי יבר תעד
_______ ןיב ןיחבהל לוכיש
הביסה תא רבסה
_______ !תאז הנחבאל
________
________________ןושאר ץורתתא תמאות הנשמה
הדוהי יבר / יסוי יבר תעד
ןיב ןיחבמה
________
________
?הנחבאה יהמ
________
________


________


ןושאר ץורית
"הרות הנשמ"ב ם"במרה ירבד םע ארמגה ירבד תאוושה .ד

:בי הכלה 'ו קרפ ,הצמו ץמח תוכלה ,"הרות הנשמ" רפסב ם"במרה ירבד הלא
הצמ תליכאל סנכיש ידכ ,טעמכ החנמה םדוקמ חספה ברע לוכאל רוסא ןכו ..."
םימכחו .ןהמ וסרכ אלמי אלו ,תוקרי וא תוריפ טעמ אוה לכוא לבא ,הואתב
תוביבח תוצמ ויהיו הואתב הצמ לוכאל ידכ חספה ברע ןמצע ןיביערמ ויה םינושארה
."ךשחתש דע ךלוהו לכוא םיבוט םימי יברע וא תותבש יברע ראשב לבא .וילע

!םלשה ?אתיירבבש תקולחמב ם"במרה עירכמ דציכ (1
םילכוא םיחספ יברעבש _____________ תעדכ עירכמ ם"במרה
_____________ דע םילכוא ט"ויו תותבש יברעבו _____________ דע

?הנשמב תרכזנה הכלהה לע ם"במרה ףיסומ המ (2
_____________.ב _____________ .א
_____________.ד _____________.ג


םינולאשה ןכותל הרזח