ט"משת - דומלתב יצראה ןחבמהארמגה ףדב תואצמתה .א

.ישילש קרפ הכוס תכסמל תונווכמ תולאשה
(טאל הלוע םוליצה) ןאכ ץחל תכסמה לש םלוצמ דומע תלבקל

____________________________ ?ישילשה קרפה םש והמ (1
______ ?הלעמל ,תינמיה הניפב ב"ע טכ תויתואה תועמשמ המ (2
_________________________________ ?תכסמה םש המ (3
___________?ףקומה עטקב םילולכ הנשמה לש םילימ וליא (4
______________________________________
________________________ ?"ארמג" הלימה שוריפ המ (5


םוליצה ףדבש םיפקומה םיעטקה תנבהל רזע רמוח

םכל םתחקלו" בותככ דבלב ןושארה םויב איה הרותה ןמ בלול תליטנ תוצמ תבוח
."...לחנ יברעו תובע ץע ףנעו םירמת תופכ רדה ץע ירפ ןושארה םויב
םיארקנ הלא םימי .תוכוסה גח לש םימיה רתיב םג תגהונ בלול תליטנ תוצמ ,ןנברדמ
."ינש בוט םוי" ארמגה ןושלב
יל-א הז" קוספה אוה ךכל רוקמה .רודיהב הוצמו הוצמ לכ םייקל תדחוימ הוצמ שי
האנ היהת הוצמ לכש רמולכ ,"תווצמב וינפל האנתה" םימכח ותוא ושרדו "...והונאו
.תרדוהמו
ךכל רוקמה .רודיהב םתושעל ךירצש ףסונ רוקממ ונדמל םינימה תעברא תוצמ יבגל
רמולכ ,רודיה תועמשמב םג םימכח ידי לע השרדנ "רדה" הלימה ."רדה ץע ירפ" אוה
.םינימה תעבראב הוצמ רודיה

תא ןיבהל הסנ .םלוצמה ףדה לש םיפקומה םיעטקל אלא תוסחייתמ ןניא תואבה תולאשה
!ליעלד רזעה-רמוחו י"שר לש ושוריפ תרזעב הלא םיעטק ןכות
!םיפקומה םיעטקב בטיה תנייעש ינפל תולאשה לע בישת לא


םרואיבו םייוטיבו םילימ .ב

.שרדנכ הנאלמת כ"חאו ךתרבחמל הלבטה תא קתעה

ולוכ יוטיבל רבסה

ילולימה שוריפה
דבלב תשגדומה הלימל
יוטיבה

הרוצב וירבד חסינ אנתה
הלא םיניד בתכו תינקספ
הנשו קספ אוה

ינתו קיספ אק

- - ןושאר בוט םויב אנש אל
- - שבי אמלשב
- - אכילו ןניעב "רדה"
- - לוזג אלא
- - םכלשמ "םכל" ביתכד
X - ינש בוט םויב
X - אל יאמא


היגוסה ןכות תנבה .ג

?הנשמב ףקומה עטקב םינידה ינש םהמ (1
_____________.ב _____________.א

הבושתה תא לוגיעב ףקה) ?ארמגב םיפקומה םיעטקה תשולשמ דחא לכ לש ונכות והמ (2
(!עטק לכב הנוכנה
אכריפ / היאר / הנשמב אנתה ירבדמ הנקסמ תקסה / ץורית / אישוק :1 עטק
אכריפ / היאר / הנשמב אנתה ירבדמ הנקסמ תקסה / ץורית / אישוק :2 עטק
אכריפ / היאר / הנשמב אנתה ירבדמ הנקסמ תקסה / ץורית / אישוק :3 עטק

?ארמגב ארומאל רורבו ןבומ הנשמב ןיד הזיא (א (3
_________________________________________

(!הנוכנה הבושתה תא לוגיעב ףקה) :גהונ הז ןיד םאה (ב
.תוכוסה גח ימי לכב / דבלב "ינש בוט םויב" / דבלב "ןושאר בוט םויב"
________________________ ?ארמגב ךכל קומינה והמ (ג
____________ (!ךנושלב רבסה) ?י"שרב ךכל קומינה רבסומ דציכ (ד
_____________________________________________

?ארומאל ישוק שי הנשמב ןיד הזיא לע (א (4
____________________________________________
?הז ןידב ישוקה המ (ב
____________________________________________
?"םכל" הלימהמ םימכח ודמל המ (ג
____________________________________________
(!הנוכנה הבושתה תא לוגיעב ףקה) :גהונ הז ןיד עודמ ,ןבומ הז יפל (ד
תוכוסה גח ימי לכב / דבלב "ינש בוט םויב" / דבלב "ןושאר בוט םויב"
!קוספהמ ךתבושת תא חכוה (ה
________________________________________________
!"אל יאמא ינש בוט םויב אלא" םילימה תא ךנושלב ראב (ו
_____________________________________________

."הריבעב האבה הווצמ היל הווהד םושמ יאחוי רב ןועמש יבר םושמ ןנחוי יבר רמא" (5
!"הריבעב האבה הוצמ" ךנושלב ראב (א
__________________________________________
?ארמגה לש ישוקה תא ןנחוי יבר ירבד םיבשיימ דציכ (ב
_________________________________________
(!הנוכנה הבושתה תא לוגיעב ףקה) ?עטקב םירכזומה םימכחה ינש םה ימ (ג
םיאנת םהינש
םיארומא םהינש
ארומא - י"בשרו אנת - ןנחוי 'ר
אנת - י"בשרו ארומא - ןנחוי 'ר


היגוסב םינידה םוכיס .ד

.שרדנכ הנאלמו ךתרבחמל הלבטה תא קתעה

ןידה רוקמ וא םעטה

?הוצמה תא םייק םאה
!"םייק אל" וא "םייק" בותכ
הרקמה

- - בוט-םויב לוזג בלול לטונה
תוכוס לש ןושארה
- - ראשב לוזג בלול לטונה
תוכוס ימי
- - בוט-םויב שבי בלול לטונה
תוכוס לש ןושארה
- - ראשב שבי בלול לטונה
תוכוס ימי
- - ורבחמ בלול חקולה
ןושארה בוט םויב הלאשהב
תוכוס לש
- - ורבחמ בלול חקולה
תוכוס ימי ראשב הלאשהב
םינולאשה ןכותל הרזח