םירבד הברה .תדמול ינאש המ לכ לע בותכא ןמויבו ,ןמוי בותכא ינא :יתטלחה וישכע
.םתוא חוכשל הצור ינניאו ,תדמול ינא םישדח

?הנשה שאר לע תעדוי רבכ ינא המ
.טפשמל םידמוע ונחנאש םישיגרמ ונא הנשה שארב
.הנשה שארב ונלש טפושה אוה 'ה
.ללפתמו ומצע תא קדובו בשוח ידוהי לכ
.הבוט הנש היהת האבה הנשהש םיללפתמ םידוהי
:תסנכה תיבב הנשה שארב םיללפתמ ךכ

!הבוט הנש ונילע שדח ,ונכלמ וניבא"
"!ךינפל בוט ןורכיזב ונרכז ,ונכלמ וניבא

.םירבשו העורת ,העיקת :רפושב םיעקות הנשה שארב
.עוקתל השק תמאב הז .רפושב עוקתל יתחלצה ינא םג

?הנשה שאר לע תעדוי אל ינא המ
?תסנכה תיבב םינבל םידגב ושבל םישנא המל