הרות-תחמש
.הפי גח תוכוסה גח .הכוסב הפי היה ...גחה רמגנ רבכו ,תוכוסל ונדבע הברה ךכ לכ :הנירמ
?רפסה-תיבל םירזוח רחמו

.הרות-תחמש :שדח גח ליחתמ ברעה .רפסה תיבל םירזוח אל ,אל :רמת

?הכוסב שדח גח :הנירמ

.הכוסב אל ,אל :רמת

?םימי העבש :הנירמ

גח ,שדח גח ינימשה םויב שי ,תוכוס לש םימיה תעבש ירחא .דחא םוי לש גח ,אל :רמת
."הרות-תחמש"

?הפיא - "הרות תחמש"ו ,הכוסב תוכוס :הנירמ

ךל יאדכ ."הרות תחמש"ב תסנכה תיבב דואמ חמש .תסנכה תיבב "הרות-תחמש" :רמת
.םש ויהי םושרגו השאס ,לאנתנ םג .תסנכה תיבל ברעה אובל

.תסנכה-תיבל ךתא אובא ינא ,אובא ינא :הנירמ?םושרג הפיא ?תסנכה-תיבל םיכלוה םתא םג !לאנתנו השאס ,םולש :הנירמ

.םושרג הנה ,הנה .ולש אבא םע אובי םושרג :השאס

.תסנכה תיבב גח הז "הרות-תחמש"ש ,יל הרמא רמת :הנירמ

?לארשיב "הרות-תחמש"ב תאש הנושארה םעפה וז .הנירמ ,ןכ :םושרג

.הנושארה םעפה וז ,ןכ :הנירמ


בופיחרא בוחרב הרות תחמש

לודגה תסנכה תיבל ונכלה .היסורב םג תסנכה-תיבל "הרות-תחמש"ב ונכלה ונחנא :םושרג
הרות-ירפס םע םש ודקר לוכה .םישנא אלמ היה תסנכה תיב .בופיחרא בוחרב ,הבקסומב
!הבקסומב לודגה תסנכה תיבב התיה החמש וזיא .םיפיו םילודג

ךותב ונייה אל לבא .הבקסומב לודגה תסנכה-תיבל אבא םע יתכלה ינא םג :השאס
םיקיחרמ דימת :הרות תחמש ינפל יל רמא אבא .תסנכה-תיב דיל בוחרב ונייה ;תסנכה-תיב
,םש םג .םוקמ לכב .םירבחה ןיב ,םידומילב ,הדובעב הז הככ .םידוהי ונחנאש ינפמ ,ונתוא
היהנ לודגה תסנכה תיב דיל ....םידוהי ונחנאש ינפמ םיאצמנ ונחנא ,לודגה תסנכה תיב דיל
...םידוהי ןיב םידוהי

?לודגה תסנכה תיב ךותל ,המינפ םתסנכנו :םושרג

.לודגה תסנכה תיב דיל בוחרב ,ץוחב ונייה ,אל :השאס


םיריעצו םינקז


אבא ומכ םיריעצ םגו םינקז םג ויה תסנכה תיבב !המינפ םתסנכנ אלש לבח ,לבח :םושרג
:יל רמאו ,םינקזה תא יל הארה ילש אבא .תווצמ םייקל וליחתהו ,תודהיל וברקתהש ,ילש
יהמ ועדי םינקזה קר .ללפתהל ועדי םינקזה קר .הערקנ וליאכ םידוהיה לש "תרשרש"ה םעפ
יהמ ,הרות יהמ ועדי אלו ודמל אל םהלש םידכנהו םהלש םינבה לבא .הרות יהמו תודהי
שי בוש .תבש רמוש ,ללפתמ ,תירבע דמולש רוד ,שדח רוד םק וישכע .הלימ-תירב יהמו תבש
תיבב "הרות-תחמש"ב ...הרבחתהו הרזח וליאכ "תרשרש"ה .תודהי יהמ םיעדויש םיריעצ
ירפס םע ונדקר .ונדקרו - םידליהו םיריעצה ,םינקזה - םיידי ונתנ הבקסומב לודגה תסנכה
םיריעצ ,םינקז :הרבחתהו הדחאתה תורודה לכ לש הכוראה "תרשרש"ה .םיקיתעה הרותה
.הרותה ירפס םע ,דחי ודקר םידליו

הרטשמה .םש ודקר םיריעצ הברה .חמש היה ,לודגה תסנכה תיבל ץוחמ ,ץוחב םג :השאס
."םכילע םולש ונאבה" ורשו ודקר םיריעצהו םישיבכה תא הרגס


הבקסומב לודגה תסנכה תיבב הרות תחמש


םילשוריב הרות תחמשו

...לארשיב "הרות תחמש" וארתו ,תסנכה תיבל סנכינ ואוב ,ואוב :רמת

דבב הסוכמ הזה הפיה ןוראהו ...!םישנא המכו ,תסנכה-תיבב רוא הזיא יארת ,רמת :הנירמ
.קירבמו ןבל

.הנבל תכורפב הסוכמ אוהו ,שדוקה ןורא הז ,ןכ :רמת

?םיידיב םיקיזחמ םידליה המו :הנירמ

."הרות-תחמש"ל םילגד .םילגד ולא :רמת

:ורשו הרותה ירפס םע ודקר םירגובמהו ,םילגדה םע ודקר םידליה

,"הרות-תחמש"ב וחמשו ושיש
.הרותל דובכ ונתו

.םילגד וא הרות ירפס םיקיזחמ םהשכ תסנכה-תיבב ודקר ,ורש םינטקו םילודג

!יפוי הזיא !החמש וזיא :השאס

7 ,הרותה ירפס םע תסנכה תיב תא םיפיקמ םימעפ 7 .הנושאר הפקה קר וז ,ןכ :לאנתנ
.ודקר לאנתנו השאס םושרג .םידוקירהו םירישה םעו םילגדה םע ,הרותה ירפס םע תופקה
....תישילש הפקה ,היינש הפקה ,הנושאר הפקה :תועבצאב רפס השאס