רייאב ח"כ - םילשורי םוי
ךכ - יברעמה לתוכל םיאצוי ונחנא ישילש םויב .םילשורי םוי ,רייאב ח"כ ישילש םויב -
.התיכב הרומה עידוה

םושרג לש אבאו ,הרושה שארב הרומה .יברעמה לתוכל תברקתמ םידימלת לש הכורא הרוש
.ףוסב
.םושרג תא הרומה לאש - ?לתוכב הנושאר םעפ -
...יברעמה לתוכל ונאב סוטמהמ .לארשיל ונעגהש הלילב התייה הנושארה םעפה .אל -

,םכלש םילשורי לע ,םילשורי לע ונל ורפסת ךיבאו התא הליפתה רחאל ,םושרג :הרומה
...היסורמ ,"םש"מ התוא "םתיאר"ש םילשורי.םילשורי םויב םידליה התוא ואר ךכ .םילשורי יהוז

?תודהיל יתברקתה ךיא

םושרג ביבס הרומהו םידימלתה ופסאתה ,םילשורי-םוי לש תיגיגחה הליפתה הרמגנשכ
.ויבאו
דיל "הרות-תחמש"ב ידוהי רבח יתוא איבה ,דלונ ונלש םושרגש ינפל :ליחתה םושרג לש אבא
הארה והשימ .תסנכה-תיב דיל ילש הנושארה םעפה התייה וז .הבקסומב לודגה תסנכה תיב
םדא .שודק םדאב ומכ וב יתלכתסה ...םי-ל-ש-ור-ימ ,םילשורימ ידוהי הז :יל שחלו ,ריית יל
...ילש תועבצאב "םילשורי" תא שיגרהל ...וב תעגל ,וילא ברקתהל יתיסינ .רחא םלועמ
יתעדי אל .דיב ןטק רפס יל ןתנ םילשורימ ידוהיה ...תודהיל ברקתהל ונלחתה וזה השיגפהמ
....הנה .הליפת רודיס הזש יתדמל ךכ רחא .הז המ

ןושארה רודיסה

ןושארה ירבעה רפסה היה הז .שמושמו טמוקמ ,ןטק רודיס סיכהמ איצוה םושרג לש אבא
איבהש רפסה הז ...לאמשל ןימימ תויתוא םע רפס יתיאר הנושארה םעפב .ייניעב יתיארש
תבש ונרמש .רודיסב ללפתהל יתוא ודמיל .רתסב תירבע דומלל יתלחתה ....םכילא יתוא
,לודגה ויחאלו םושרגל הלימ תירב .הלימ-תירב רתסב ול ונישע ,ונלש םושרג דלונשכ .תיבב
....םידוהי ונייהנ .6 ןב היהש

.םושרג לש אבאל ובישקהו ביבסמ ובשי םידימלתה

ויה תונולחה .םירבחה דחא לש תיבב םעפ לכב ,תולילב ושגפנ ,"םיליחתמ" ,ינומכ םידוהי
.םילשורי יריש ונרשו ,תירבע ונדמל ,רתסב ,טקשבו .םיבעו םיהכ תונוליו םהילעו ,םירוגס
ופרטצה םידימלתה לכו ,רישל ליחתה םושרג לש אבא .ונלש ןונמהה היה "בהז לש םילשורי"
:וילא

,רוא לשו תשוחנ לשו בהז לש םילשורי
.רוניכ ינא ךייריש לכל אלה

"...רוניכ ...רוניכ ...רוניכ" :דה ומכ הנע יברעמה לתוכהו
תוריק לע ונילת .יברעמה לתוכה לעו םילשורי לע ,לארשי ץרא לע קר ונבשח :ךישמה אבאו
םירבחמ ראודב ונלביקש יברעמה לתוכהו םילשורי לש תונומת ,לארשי ץרא לש הפמ תיבה
ונישלה םינכשה הארנכ .ב"גקה יחילש ויה הלא .תיבה תלד לע וקפד תולילה דחאב .לארשיב
.ונילע
תונומת תא תוכיתחל וערק ,ריקהמ לארשי ץרא תפמ תא ב"גקה ישנא ושלת תוארפב
,תונומתהו הפמה ללגב ,הריקחל ב"גקה דרשמל יתוא ונימזהו ,יברעמה לתוכהו םילשורי
.םילשורי םעו לארשי ץרא םע רשקה ללגב

ריכהל ילב ,ץראה תא תוארל ילב ,ןיבמ אל ינא :םושרג לש אבא תא לאש םידימלתה דחא
?םילשורי םעו ץראה םע הזה רשקה רצונ ךיא ,הב רקבל ילב ,התוא
לכב .לארשי ץרא תא וחכש אל ,ויהש םוקמ לכב ,םידוהי .םידוהי םה ךכ :ול הנע הרומהו
.םילשוריל בושל וללפתה ויהש םוקמ לכב .םילשורי לע ומלח ויהש םוקמ