הכלהב תולאש

"םייח רוקמ ךורע ןחלוש רוצק" רפסה יפל
יולה דוד םייח יברל

יול קחציו גרבנזיא הדוהי :תאמ

תוכרבו הדועס
םיידי תליטנ
א ,זכ
ד ,זכ
בכ ,זכ
י-ד ,זכ
בי ,זכ
אכ ,זכ ;ה ,א
ג ,זכ
וט די ,זכ
דכ ,זכ
גי ,זכ
וכ ,זכ
חי ,זכ
טי זי זט ,זכ
הכ ,זכ
טכ ,זכ
חכ ,זכ
ל ,זכ
?הדועסל םיידי תליטנל םימעטה ינש םה המ  158
?םיידי םילטונ םחל תומכ וזיא לע  159
?התוא םירמוא קוידב יתמו ,םיידי תליטנ תכרב חסונ והמ  160
?הכרב אלב םיידי תליטנב בייח ימ  161
?םיידי תליטנל רשכ היהיש ילכב םיאנתה םה המ  162
?הדועסל הליטנל תירחשב םיידי תליטנ ןיב המ  163
?הליטנל םימה תומכ יהמ  164
?הליטנל םילוספ םימה יתמ  165
?םיידי תליטנב םיבייח םינטקו םישנ םאה  166
?דציכ - ילכ אלל םיידי תליטנ  167
תליטנב לכואהו ליכאמה ןיד המ - ורבח תא ליכאמה  168
?םיידי ?םיידי תליטנ ינפל דיפקהל שי המ לע  169
!טרפ ?דיל םימה ועיגי ךיא  170
?לכאי דציכ ,םימ ול ןיאש ימ  171
?השעי המ - הדועסה עצמאב ךולכלב עגנ  172
?גהני ךיא ,לוכאל הצורו ויכרצ השועה  173
?הליחת םיידי לטונ ימ ,םיבר הב ןיבוסמש הדועסב  174

איצומה תכרב
ג ,טכ
ח א ,טכ
ח ,טכ
ב ,טכ
ח ,טכ
ו ,טכ
ט ,טכ
?גהני ךיא - "איצומה" ךריב אלו לכאו חכש  175
?"איצומה" תכרבל םיידי תליטנ ןיב רמול רתומ המ  176
תכרבל םיידי תליטנ ןיב קיספהל רוסא םירבד וליאב  177
?"איצומה" ?עודמו ךיא ,תפה תא םיעצוב םוקמ הזיאב  178
?"הליכאל "איצומה" תכרב ןיב קיספהל רתומ םאה  179
?"חבזמל המוד ןחלוש"ש ךכמ ועבקנ םיניד וליא  180
?ךריבש רחאל השעי המ - םתבוח ידי םירחא איצומו ךרבמה  181

הדועס תוכלה
א ,ל
ט-ח ה-ב ,ל
קרפה לכ ,דל
ה ג-א ,הל
גי-י ,אל
ז-ה ,בל
ט-ח ,בל
קרפה לכ ,גל
וט די ח-ב ,אל
?וילע ונוזמש םייח לעב וא םדא :הייתשלו הליכאל םדוק ימ   182
?החוראה ןמזב גוהנל םיבייח םיסומינ וליאב   183
?םילכוא לש ןויזיב עונמל ךיא   184
?ןוזמה תכרב םיכרבמ הפיא   185
?ךרבי אל יתמו ,הקשמה לע ךרבי יתמ ,הדועס ידכ ךות התושה   186
?גהני ךיא ,הדועסה עצמאב םוקמל םוקממ רבועה   187
?הדועסב "קספה" םיבשחנ םניא םירבד וליא   188
."םינורחא םימ" ינידמ םיניד השולש אבה   189
?הדועסה ךותב םיכרבמ םירקמ וליאב   190

ןוזמה תכרב
א ,זלרודיסב האר
ו ,זל
ט ,זל
ה ד ג א ,זל
בכ-כ ,גי
ז ,זל
ד ,ב תוכרב ,ם"במר
ח ,זל
א ,ב תוכרב ,הבהא ,ם"במר
הל ,חפ
ב ,דס
ו ,אפ
ו,אפ ;ח ,דס
זט-וט ,ול
א ,ול
ב ,הל
א ,בפק ח"וא
ג-ב ,ול
ה ,ול

?הליכאה רחא ךרבל וניווטצנ ןכיה   191
:תפסותו תוכרב 4 ןוזמה תכרבב   192
"לכה תא ןזה" דע "םלועה תא ןזה"מ :ןוזמה תכרב .1        
"ןוזמה לעו ץראה לע" דע "הדונ"מ :ץראה תכרב .2        
"ןמא םילשורי וימחרב הנוב" דע "םחר"מ :םילשורי הנוב .3        
"ונרסחי לא" דע "וניבא ל-אה"מ :ביטמהו בוטה .4        
.ףוסה דע "ןמחרה" :תפסות        
.תוכרבהמ תחא לכ לש הנכות תא ץרמנ רוציקב בותכ        
?ןוזמה תכרב ךרבל ךירצ םחל תומכ וזיא לע   193
?ןוזמה תכרבב םישנ ןיד המ   194
?ןוזמה תכרב ןמזב גהנתהל שי ךיא   195
?רמוא אוהש הכרבה לע "ןמא" םדא הנוע יתמ   196
?ןוזמה תוכרב ךרבל רשפא יתמ דע   197
?"םילשורי הנוב" תכרב לש ינשה המש והמ   198
?עודמ ?וניד המ ,ךריב םא חכשש ימ   199
?ןוזמה תוכרבמ תחא לכ ןקית ימ   200
?גהני ךיא - גחב "אוביו הלעי" וא "הצר" חכש   201
?תודועס ראשל תבשב תישילש הדועס ןיב המ   202
?גהני ךיא - דעומה לוחב וא שדוח שארב "אוביו הלעי" חכש   203
?ךרבי ךיא - שדוח שאר תבשב "אוביו הלעי"ו "הצר" חכש   204
?ןומיזב םינטקו םישנ ןיד המ   205
?ןומיזב םיבייח יתמ   206
?ןוזמה תכרבב סוכה לשו ןייה לש םניד המ   207
?ןוזמה תכרב לש סוכה ןיינעב ךל תועודי תועד המכ   208
?םינמזמ ךיא   209
?םשב ןמזל םיבייח יתמ   210

תוכרבל םייללכ םיניד
א ,חכ
ד ,א תוכרב ,הבהא ,ם"במר
ה ,א תוכרב ,הבהא ,ם"במר
אי-י ,א תוכרב ,ם"במר
חי ד ,ומ
ו ,ומ
בי ,ומ
א ,חכ
זט ,גי
וט ,גי
זט ,גי

?ןנברדמ וליאו ,אתיירואדמ ןה תוכרב וליא   211
?תוכרבה יגוס תשולש םה המ   212
?תוכרבה חסונ תא ןקית ימ   213
?אל וזיאבו ,רחא איצוהל םילוכי הכרב וזיאב   214
?םיכרבמ דציכו ,םיכרבמש יפל תעדל ךירצ המ   215
!םגדהו רבסה .הלטבל םימש םש איצוהל רוסא   216
?ןינהנה תוכרב ןידב חרואל תיבה לעב ןיב לדבהה המ   217
?רזוח יתמ - אל וא ךריב םא קפוסמה   218
?התרימאב ןווכל שי המלו ,"ןמא" הלמה שוריפ המ   219
?"ומש ךורבו אוה ךורב" םירמוא ןיא יתמ   220
?"המותי ןמא" יהמו ,"הפוטח ןמא" יהמ   221

הנושאר הכרב
ה-ד ,ומ
ח ,במ
ב ,ומ
ד ,ומ
ח ,חכ
ג ב ,חכ
ב ,מ
י-ט ,חכ
י ,טל
ו ,בל
ב-א ,טל
ג-א ,ומ

ג ב ,במ ;ד ,אמ ;א ,דמ
;גי ג ,מ
טל ,בר הרורב הנשמ
א ,דמ ;א ,חל
אכ ,טל
זי ,טל
א ,המ
ג ,המ
זי-די ,ומ
ד ,המ
זט ,ומ
ב ,ומ

?ןינהנה תוכרב ךרבל םיבייח יתמ   222
?הכרב ילב תותשל וא לוכאל רשפא םירקמ וליאב   223
?תונוזמה לכ תא דבעידב תרטופ הכרב וזיא   224
?לכאמ לע םיכרבמש ינפל תושעל ךירצ המ   225
?המיעט לע ךרבל ךירצ יתמ   226
?הפורת לע םיכרבמ יתמ   227
?הירחא וא הכרבה ינפל :זופת ףלקת יתמ   228
?הכרב אלל ויפל לכוא סינכהש םדא גהני ךיא   229
?אל וא ןהילע ךרבי םאה ,הדועסה ךותב תוגוע לכואה   230
?עודמ ;דיב לכוא םע םוקמל םוקממ רובעל אלש דיפקהל שי   231
?התכרב יהמו ,ןינסיכב האבה תפ יהמ   232
?ץעה ירפ לע ןתוא םיכרבמשכ דבעידב םיאצוי תוכרב וליאב   233
,הניבג ,םיזופת ץימ ,תוירטפ ,רשב לע םיכרבמ הכרב וזיא   234
?עודמ ?םיציבו היח תיבורכ         
.תואמגוד 3 ןת ?"לוכהש" תוקריו תוריפ לע םיכרבמ יתמ   235
?רכוסב וחקרנש םיזופת תופילק לע םיכרבמ המ   236
?עודמו ,תוילוכשא ץימ לע המ ,םיבנע ץימ לע םיכרבמ המ   237
?זרוא לע םיכרבמ המ   238
?ךרבמ המ ;ינשל לפט דחאהו ,םינימ ינש לכא   239
?הליחת ךרבל שי המ לע - םירמתו םיזופת   240
?הליחת ךרבל שי המ לע - םיזופתו םינטוב   241
?ךרבלו רוזחל ךירצ םאה ,העטש הכרב ידכ ךות רכזנש ימ   242
?י"א םהב החבתשנש תוריפ םילכוא רדס הזיא יפל   243
?עודמו ,"המדא" וא "ץע" קפס אוהש ירפ לע םיכרבמ המ   244
?תוקריו תוריפ םג "לוכהש" תכרבב רוטפל יואר םאה   245

הנורחא הכרב
וט ,גמ
גי ד ,גמ
גכ ,גמ
טי חי זי ,גמ
ו ד ב א ,גמ
רודיסב האר
ה ,גמ
ט ,גמ
א ,גמ
גכ אכ ,גמ
בי אי ,גמ
א ,חכ
רודיסב התוא אצמת
רודיסב התוא אצמת

?הנורחא הכרב םיכרבמ לכוא תומכ וזיא לע   246
?"תושפנ ארוב" םיכרבמ יתמ   247
?םיפרטצמ םניא יתמו ?"תיזכל ןיפרטצמ ןילכואה לכ" יתמ   248
?הכרב רועישכ םיתושש יפ לע ףא ,הנורחא הכרב ןיא יתמ   249
?עודמ ?"שולש ןיעמ הכרב" םיכרבמ םילכאמ וליא לע   250
?הב תויופידעה רדס המו ,"שולש ןיעמ הכרב" יהמ   251
?י"א תוריפמ םילכוא םא ,תוריפה תכרב תא םימתוח ךיא   252
?גח לש וא תבש לש תופסות ףיסוהל חכשש ימ לש וניד המ   253
?הז םשב "שולש ןיעמ הכרב" תארקנ עודמ   254
?י"א םהב החבתשנ אלש תוריפ תרטופ הניא "שולש ןיעמ" יתמ   255
?ןוזמה תכרבל "שולש ןיעמ הכרב" המוד המב   256
?"שולש ןיעמ הכרב"ב רימחהל שי עודמ   257
."תושפנ ארוב" תא הפ לעב דמל   258
."שולש ןיעמ הכרב" תא הפ לעב דמל   259

תונוש תוכרב
א ,זמ
ב ,זמ
ב ,זמ
ב ,זמ
כ ,חמ
זכ וכ ,חמ
זי-זט ,חמ
אל ,חמ
ב ,חמ
בי אי י ,בנ
ב-א ,בנ
ט ,בנ
ח ,אנ
ט ,אנ
א ,נ
די בי אי ,נ
זי-זט ,נ

?ןינהנה תוכרבמ חירה תכרב הנוש המב   260
?יתמו ,"תוריפב בוט חיר ןתנ ןתונה" םיכרבמ המ לע   261
.בוט חיר לע םיכרבמש תונוש תוכרב ןיב ןיחבהל דמל   262
?גהננ דציכ ,ךרבל ונילע חירה תוכרבמ וזיא ונל רורב אל םא   263
?הבוטה לע ךרבמש םשכ הערה לע ךרבל םדא בייחש ןיינמ   264
?יתמו ,םישדח םידגב לע םיכרבמ המ   265
?בר ןמז והאר אלש רחאל ורבח תא האורה ךרבמ המ   266
?שדח דגב שבולה םדאל םירמוא המ   267
?שדח ירפ לע "ונייחהש" םיכרבמ יתמ   268
?ןליאה תכרב תא םיכרבמ המ לע   269
?"תישארב השעמ השוע" םיכרבמ המ לע   270
.תשקה לע הכרבה תא דמל   271
?לודג םכח םיאורשכ םיכרבמ המ   272
?ךלמ םיאורשכ םיכרבמ המ   273
?למוגה תכרב ךרבל בייח ימ   274
?למוגה תכרב םיכרבמ דציכ   275
?למוגה תכרבב םינטקו םישנ ןיד המ   276


לפרק הבא         חזרה לתוכן         לפרק הקודם