תווצמה ירועיש

האנ םייח ברה

תווצמהו הרותה חתפמ

תורעהה אלל ספדוה


:רמאמה ןכות
הלחב תבייחה הסיע רועיש
תיעיבר סוכ רועיש
הציבכ רועיש
תבתוכמ תוחפ רועיש
תיזכ רועיש
רורמ תיזכ
וימגול אלמכ רועיש
תוליכאה ףוריצ רועיש
ןינסכב האבה תפ
סירג רועיש
גורתא רועיש
תורצח יבוריע רועיש
ןימוחת יבוריע רועיש
הרות לש המא
הווקמ רועיש
ןיגול 'ג
ןיבק 'ט רועיש
ןטק תילט רועיש
תיציצה ךרוא רועיש
הזוזמל תיב רועיש
הכוס רועיש
בלול לש ורדש ךרוא רועיש
הברעו סדה ידב ךרוא רועיש
לימה רועיש
רחשה תולע ןמז
תוינמז תועש רועיש
תושמשה ןיב ןמז
הטורפ רועיש
םיעלס השימח רועיש

.ל"צז האנ םייח 'ר יקספ יפל תווצמ ירועיש םיאבומ ונינפלש רמאמב :ריצקת

.האנ םייח 'ר ;הכלה ;ןיד ;תווצמ ירועיש :חתפמ תולימ


הלחב תבייחה הסיע רועיש
תא אלמיו ,םילולצ םימ םרג 2510 קיזחמה ילכב רעשל שי ,הלחב תבייחה הסיע רועיש
רבד הזיא לע חמקה םע ילכה קופדי אלא ,וידיב חמקה קוחדי אלו ,ותפש םע הווש חמק ילכה
חמקמ תישענה הסיעו ,םהיניבש םיללחה וכעמתיו חמקה יריגרג ודכלתי הז ידי לעש ,אוהש
.רועישה רקיעו ,קדקודמ רועיש והז ,הכרבב הלחב תבייח הזה רועישכ

.םילולצ םימ םרג 2423 קיזחמ אוהש ילכ אלממה חמקמ הלח שירפהל בייח הכרב אלב לבא

בייח הכרב אלבו ,(תוימלשורי תויקוא 7 ךרע) הכרבב הלחב בייח םרג 1666.6 לקשמ חמקו
היקואהו ,םרג 240 הלקשמ ביבא לתו םילשוריב היקואה) םרג 1615.3 לקשמ חמקמ שירפהל
.(םרג 215 הלקשמ הפיחב

םאו .ללכ אבוכיעל הז ןיא לבא ,םרג 1230 לקשמ חמקמ הכרב אלב הלח שירפהל יוארו
.לארשי ץראב וליפא השרפה ילב תבשב לוכאל רתומ ,תבשה ינפל וזכ הסיעמ שירפהל חכש

תיזכ לוטיל ןיגהונ םוקמ לכמו ,לארשי ץראב וליפא רועיש הל ןיא ןישירפמש הלחהו
.התוא ןיפרושו

תיעיבר סוכ רועיש
,תיעיברב ורועישש רבד לכלו ,הנורחא הכרב בויחלו ,הלדבהו שודיקל תיעיבר סוכ רועיש
.86 איירטמיגב "סוכ" ךנמיסו ,םימ םרג 86 קיזחמה ילכ אוה

הציבכ רועיש
.םימה ןמ םרג 57.6 לקשמ אוה (תיעיבר ישילש ינש) התפילקב הציבכ רועיש

.הצמה ןמו םחלה ןמ הז ךרעכו ,םימה ןמ םרג 54 3/4 לקשמ אוה ,התפילק אלב הציבכ רועיש

תבתוכמ תוחפ רועיש
הלוחל ליכאהל רשפאו ,לכאמ ינימ לכמ םרג 30 לקשמ אוה ,הסגה תבתוכמ תוחפ רועיש
,םרג 38 דע ופיסוי ,םרג 30 קיפסי אל אפורה ירבד יפל םאו ,תחא תבב םירופיכה םויב ןכוסמ
.םרג 48 דעו

תיזכ רועיש
ךירצו ,הציב שילשמ טעמ תוחפ אוהש א"יו ,התפילק אלב הציב יצחכ אוהש א"י ,תיזכ רועיש
27 ולקשמ ,הנורחא הכרבל םחל תיזכו ,הכוסב םחל תיזכו ,הצמ תיזכו .הרות לשב רימחהל
אלש רהזיל שיו ,םרג 30 תיזכה לקשמ יוה םימה ןמ םידבכ םהש םיגדו רשבו תוריפ ינימו ,םרג
15 ןמ בשחנ תיזכ קפס רדגבו .הנורחא הכרב בויח קפסב ומצע סינכי אלש תיזכ קפס לוכאל
.(ל"נכ םיגדו רשבב םרג 30 דע םרג 16 1/2 ןמ וא) ,םחלב םרג 27 דע םרג

רורמ תיזכ
םילעה ןמ תיזכ יוה ,אסח ןירוקש תרזחו ,הציב שילשכ אוה ןנברד הווצמ אוהש רורמ תיזכ (אי
.םרג 19 לקשמ חלקה ןמו ,םרג 17 לקשמ

וימגול אלמכ רועיש
,התושה לש וימגול אלמכ אוה ,םירופיכה םויב ותייתש לע בייחש וימגול אלמכ רועיש (בי
42 וימגול אלמכמ תוחפ יוה ינוניב םדאבו ,ולש וימגול אלמכמ תוחפ ןינתונ פ"כהויב הלוחלו
אוה ימ םיאיקב ונא ןיא לבא ,םימ םרג 42 תקזחמה ילכב םידדומ םיקשמ ראשו ,םימ םרג
רועישה ול תתל םילוכי ,ינוניבמ תוחפ אוהש קפתסהל ןיאש בחרו לודג ויפש םדא לבא ,ינוניבה
.פ"כהוי ברעב םירועישה ןיכי מ"מו ,םירופיכה םויב לוקשל רתומו ,םרג 42 לש 'זנה

תוליכאה ףוריצ רועיש
וקלחנו ,סרפ תליכא רועישכ אוה ,תחא הליכאכ םיבשחנ ויהיש ,תוליכאה ףוריצ רועיש (גי
הכרבל תיזכו רורמו הצמ תיזכ ןוגכ הווצמ תליכאב השעמלו ,ןיטונימב ןמזה רועישב םיקסופה
-מ רתוי ופוס דע הליכאה תליחתמ תיזכה תליכאב ההש םאו ,ןיטונימ 4 אוה רועישה הנורחא
.תיזכ לכא אל וליאכו ,ףרטצמ וניא ןיטונימ 4

ןיבו ,הליכאל הליכא ןיב קיספהל ךירצ ,תחא תבב רועישכמ תוחפ לכואש פ"כהויב הלוחלו (די
,5 ,6 ,1/2 7 ,טונימ 8 ,הז ךרד לע וקיספי ,ןיטונימ 9 ןיתמהל א"א םאו ,ןיטונימ 9 היתשל הייתש
לע ושעי ,טונימ 4 קיספהל א"א םא הייתשבו ,הקספהה קיחרהל רשפאה לככ ,טונימ 4 , 4 1/2
.הקספה תצק םינפ לכ

ןינסכב האבה תפ
ךירצ הדועס תועיבק רועיש הנממ לכוא םא ,תונוזמ ינימ ארוב התכרבש ןינסכב האבה תפ (וט
ןכל ,םיציב 4 וא 3 אוהש סרפ תליכא רועיש אוה הדועס תועיבק רועישו ,ז"מהבו איצומה י"טנ
לקשמ אוהש םיציב 4 דע םרג 168 לקשמ אוהש םיציב 3 -מו ,מ"מוב ותכרב םיציב 3 -מ תוחפ
םיציב 4 רועישו ,קפסב ומצע סינכהל אלש רהזיל שיו ,איצומה קפס מ"מוב קפס יוה ,םרג 230
.ז"מהבו איצומה י"טנ ךירצ

:וז הכלהב םיקוליח 'ד ל"ז ע"ושו אינתה לעב וניבר תעדלו (זט
.קפס יוה ונממ עבש אוהו (םרג 230) םיציב 4 -מ תוחפ .1
,ז"מהרבו איצומה ותכרב ונממ עבש אוהו ,ללכב דע אלו (םרג 336) םיציב 6 דע םיציב 4 -מ .2
.מ"מוב ותכרב ונממ עבש אל םאו    
.קפס יוה ונממ עבש אלו ,ללכב דע אלו ,םיציב 21.6 דע םיציב 6 -מ .3
.ז"מהבו איצומה ךרבמ עבש אל םא ףא (םרג 1244) םיציב 21.6 .4

סירג רועיש
.רקיע ןכו רטמילימ 14 ךרע ובחורש לוגיע אוהש א"יו ,םיקסופה תקולחמ אוה ,סירג רועיש (זי

גורתא רועיש
ףיסוהלו רדהל שיו ,תמטפהו ץקועה דבל ,םרג 58 ולקשמו ,הציב לדוגכ אוה ,גורתא רועיש (חי
ירועיש 'סב וראבתנש םימעטמ לודג רתוי חקיל (שולש לע דחא ונייהד) םימדב ואגלמ שילש
.הרות

תורצח יבוריע רועיש
ךרע א"יו ,הצמהמ וא ץמחהמ םרג 25 לקשמ אוהו) תרגורגכ תפ ,תורצח יבוריע רועיש (טי
8 ורועיש ,רתויו ףלא וליפא םינכש ח"ימ רתוי ויה םאו ,םינכשהמ דחא לכל (רקיע ןכו םרג 20
.רקיע ןכו (םרג 346 לשמ) תפ םיציב 6 א"יו ,(םרג 461 לקשמ) תפ םיציב

ןימוחת יבוריע רועיש
םג ןימוחת יבוריע תושעל רשפאו ,רכזנכ תפ םיציב 6 וא 8 ןכ םג אוה ,ןימוחת יבוריע רועיש
,תויעיבר 2 ורועיש םיקשמ ראש וא ןייבו ,תואובמ יפותישב ומכ הקשמ וא לכאמ ינימ ראשמ
'יס) ח"ואב ראבתנש ומכו .ןיברעמ ןייח םיציבב 'יפאו ,םרג 120 םלקשמו ,2 ורועיש םיציבבו
.(ו"פש

הרות לש המא
לדוגה ,רטמיטנס 8 = ןילדוג 4 אוה חפטה ,רטמיטנס 48 = םיחפט 6 איה הרות לש המא (אכ
ןורתיו ,ארמוחל דימת ,החוור המאב םימעפו ,הקוחד המאב ןירעשמ םימעפו ,מ"ס 2 אוה
המאה בושחל יואר ןכו ,מ"ס 49 המאה ןיבשוח ארמוח םוקמבו ,1/48 הקוחדה לע החוורה
.ןילדוגהו םיחפטה ןירעשמ ןכו ,ארמוח םוקמב מ"ס 47 הקוחדה

הווקמ רועיש
63 ךרע הווקמ לש המאה בושחל וגהנ ,תומא שולש םורב המא לע המא הווקמ רועיש (בכ
םאו ,מ"ס 49 המאה בושחל אוה ןידה יפכ םצמוצמה רועישה לבא ,גהנמה לטבל ןיאו ,מ"ס
םיכז םימ ,םרגוליק 331.776 םצמוצמה רועישה יוה םימה לקשמבו ,הלוספ והשמ רסח
.וזכ הווקמ לע זעל איצוהל הלילחו ,םילולצו

ןיגול 'ג
945 בושחל רימחהל שיו) םרג 8 םע רטיל 1 אוה הווקמה תא ןילסופש ןיבואש םימ ןיגול 'ג (גכ
.(םרג

ןיבק 'ט רועיש
.לטור 1/3 -ו 4 ימלשוריה לטורה לקשמבו ,רטיל 12.442 לקשמ םה םימ ןיבק 'ט רועיש (דכ

.םרג 6504 ןיבק 'ד אשמ רועיש (הכ

םיאבה םימהש ידכ רתויב לודג תושעל וגהנ ,תואווקמ רוביחל דנה תרפופשכ בקנ רועיש (וכ
רועישה לבא ,תוריהמב הווקמה אלמתתו לודג חוליקב ומרזי הליבטה הווקמל רצואה ךרד
.רטמיטנס 3 1/2 ובחורש לוגע בקנ אוה ןידה יפל םצמוצמה

ןטק תילט רועיש
,ראווצה תיבמ דבל ,וירחאלמ המא לע המאו וינפלמ המא לע המא ,ןטק תילט רועיש (זכ
100 קר וכרוא םאו ,(ראווצה תיבל מ"ס 20) מ"ס 118 וכרואו .מ"ס 49 ובחור תויהל ךירצו
תוחפה לכל מ"ס 6 םיבחר ק"טה לש םייפתכה תויהל ךירצ ,רועישה ללכמ ראווצה תיבו מ"ס
לכו ,ךרבל ןיא הזמ תוחפ ק"ט לע ,ףתכ לכ תוחפה לכל מ"ס 6 םיבחר ק"ט לע ,ףתכ לכ
בחורב רהזיל ךירצ ןכל ,םדאה תא שיבלמו טשפומ תויהל ךירצ בחורהו ךרואה לש רועישה
.בחורב ולוכ טשפומ אהיש רהזיל השק יכ המא לע ףדוע היהיש ק"טה

תפשמ (ט"מלימ 1 1/4 תוחפ) רטמיטנס 6 ןמ הלעמל היהי אל תיציצה תא וב ןילותש בקנה (חכ
אל בקנה ךותבש ןיטוחהש ונייהד ,מ"ס 6 ךותב היהי אלא ,בחורה דצמו ךרואה דצמ תילטה
.לוספ ןכ השע אל םאו ,ט"מלימ 59 ןמ הלעמל ויהי

דצמו ךרואה דצמ תילטה תפשמ מ"ס 3 1/2 ןמ הטמל ותצקמ וליפאו בקנה היהי אל ןכו (טכ
תילטה ידצ ינשמ בקנה קיחרהל דואמ רהזי הליחתכל לבא ,לוספ הזמ הטמל אוה םאו ,בחורה
תויהל ךירצ םיבקנ ינש וב ןישועש ןטק תילטבו ,ישימחה רטמיטנס ךותב בקנה השעיו ,מ"ס 4
.ל"נכ מ"ס 6 - 4 ןיב רועישה ךותב םיבקנה ינש

תיציצה ךרוא רועיש
,םירשקהו תוכירכה לכ השעש רחאל ןילדוג ב"י תויהל ךירצ ןיטוח 'חה לכ ,תיציצה ךרוא רועיש
רשקה דע בקנהמ לבא ,ןושארה ןוילעה רשקה תליחתמ .מ"ס 24 תוחפלו ,מ"ס 24 1/2 ונייהד
.מ"ס 4 אוה 'א טוחב הבינע ידכ רועישו ,רועישה ללכמ בשחנ וניא

.ט"מלימ 9 רשכ קחדה תעשבו ,רטמיטנס 1 ןיליפת לש העוצר בחור רועיש (אל

הזוזמל תיב רועיש
196 לע מ"ס 196 לש עוביר וב שישכ ונייהד ,תומא 'ד לע תומא 'ד אוה ,הזוזמל תיב רועיש (בל
םאו ,הכרב אלב הזוזמב בייח ,מ"ס 192 לע מ"ס 192 לש עובירבו .הכרבב הזוזמב בייח מ"ס
מ"ס 56 ובחור ןיא םאו .הכרב אלב הזוזמב בייח תומא 'ד עברל ידכ וב שיו ,ובחור לע רתי וכרוא
מ"ס 80 והבוג םאו ,מ"ס 2/3 -ו 81 ונייהד םיחפט 10 תויהל ךירצ חתפה הבוגו ,הזוזממ רוטפ
רבד ראשו הקעמל הציחמ ןכו ,הזוזממ רוטפ מ"ס 80 -מ תוחפבו .הכרב אלב הזוזמ השעי
.מ"ס 2/3 -ו 81 ההבוג

הכוס רועיש
תוחפ אל בחורהו ,רטמ 9.40 -מ רתוי אלו ,מ"ס 2/3 -ו 81 -מ תוחפ אל הבוגב ,הכוס רועיש (גל
ןווכמ טלוב גגהמ רוניצ וא גגה ינבאו ארטזוזגה לע הכוס השועהו ,מ"ס 57.2 לע מ"ס 57.2 -מ
.םכח תלאש השעי הכוסה דגנכ

בלול לש ורדש ךרוא רועיש
32 תוחפלו ,מ"ס 32.7 (הרדשה לעש ןיכוראה ןילעה ןמ דבל) בלול לש ורדש ךרוא רועיש (דל
.מ"ס

הברעו סדה ידב ךרוא רועיש
מ"ס 24 1/2 (הברעהו סדהה שארב םיאצויה םילעה דבל) הברעו סדה ידב ךרוא רועיש (הל
אהיש בלולה רועיש לע םג ףיסוהל ךירצ הברע וא סדה רועיש לע ףיסוה םאו ,מ"ס 24 תוחפלו
.הדוגאה ןמ הלעמל מ"ס 8 בלול לש ורדש

לימה רועיש
א"יו ,טונימ 18 ורועישש א"י ,םיקסופה וקלחנ לימ ךוליה ןמזבו ,המא 2000 = לימה רועיש (ול
.תועדה לככ הליחתכל רימחהל ךירצו ,רקיע ןכו טונימ 24 א"יו ,טונימ 22 1/2

רחשה תולע ןמז
ץנה ינפל טונימ 90 א"יו ,המחה ץנ ינפל טונימ 72 א"י ,לארשי ץראב רחשה תולע ןמז (זל
רימחהל ךירצו ,רקיע ןכו םיוושה םימיב ץנה ינפל תועש 2 א"יו ,ירשתו ןסינב םיוושה םימיב
.תועדה לככ הליחתכל

תוינמז תועש רועיש
תועש שולש דע ש"ק ןוגכ הכלהב תועש רפסמ ל"זח ורמאש םוקמ לכ ,תוינמז תועש רועיש (חל
םויבו ,תועש 12 -ל קלחנ םויהש ,תוינמז תועש םה ,אצויכו תועש עברא דע רחשה תליפתו
,םויה ךרוא לובג רועישב םיקסופה וקלחנו ,תורצק תועשה רצק םויבו ,תוכורא תועשה ךורא
ץנל םדקומ רחשה תולעש המכ ונייהד) םיבכוכה לכ תאצ דע רחש תולעמ םויה ןיבשוחש א"י
הז ןינעלש א"יו ,תועש 12 -ל םויה ןיקלוחו (המחה תעיקש רחא ןיפיסומ הזה ןמזכ ,המחה
.וז ארבסכ רקיעהו ,תועש 12 -ל םויה ןיקלוחו העיקשה דע המחה ץנמ םויה ןיבשוח

תושמשה ןיב ןמז
תומוקמה לכב הווש וניא ונמז רועישו ,המחה תעיקש םע ףכית ליחתמ תושמשה ןיב ןמז (טל
,לימ 3/4 תושמשה ןיב ןמז ךשמנ ירשתבו ןסינבש םיוושה םימיב לארשי ץראב לבא ,םינמזהו
ןיב והזו ,רקיע ןכו טונימ 18 א"יו ,טונימ 7/8 -ו 16 אוהש א"יו ,טונימ 13 1/2 ןמז ךשמ אוהש א"י
יאדו יוה כ"חאו ,יסוי 'רד תושמשה ןיב אוהש טונימ 2 דוע ףיסוהל ךירצו ,הדוהי 'רד תושמשה
.הליל

םצמצל ןיאיקב ונא ןיאש ינפמו ,טעמ תוחפ אוה ףרוחבו ,טעמ רתוי ש"היב ןמז ךשמנ ץיקבו
רחא טונימ 18 תושמשה ןיבב םירתומה םירבדמ ש"עב שורפל ץיקב י"אב גוהנל שי ,הז רועיש
.ארמוחל ןנילזא הזב קפס לכו ,העיקשה רחא טונימ 15 ףרוחבו ,םיוושה םימיב ומכ העיקשה

דע ץיקה לכב הכאלמ רוסיא גוהנל ךירצ ,שדוקה לע לוחמ ףיסוהל ךירצש תבש יאצומבו (אמ
,תוחפה לכל העיקשה רחא טונימ 24 דע ףרוחה לכבו ,תוחפה לכל העיקשה רחא טונימ 30
העיקשה רחא העש יצחש תוינומדק םינשמ גהנמה לבא ,תבשה ןמ תאצל ןירהממל הז לכו
רחא דע הכאלמ ןישוע ןיאו ,ףרוחב ןיב ץיקב ןיב םיעובקה תסנכ יתבב תיברע ללפתהל ןידמוע
.ףוחד ךרוצל אל םא גהנמה תונשל ןיאו ,ע"ומש תליפת

הטורפ רועיש
אצויה גנילישהו ,םרג 1/40 אוהו ,קקוזמ ףסכמ הרועש יצח לקשמ אוה הטורפ רועיש (במ
ינש רשעמ ללחמהו ,םרג 4 לקשמ ףסכ וב שיו ,תכתמ ראשו ףסכמ ברועמ אוה ,םויה י"אב
.גנילישהמ יקנ ףסכ לש 'א הטורפ לע ללוחמ אהיש רמאי ,גנילישבש הטורפ לע

םיעלס השימח רועיש
תרוצ וילע ןיא וליפא ,םרג 96.1.5 לקשמ קקוזמ ףסכ ,ןבה ןוידפ לש םיעלס השימח רועיש (גמ
101 םהב שי י"א לימ האמ לש תועבטמ הרשע םיתשבו ,םרג 101 דע ףיסוהל שיו ,ללכ עבטמ
.םהב ןידופו יקנ ףסכ םרג