'ד הנשמ ,'ה קרפ
הבאושה תיב תחמשב תועיקת

הנשמה

רוא לש תוקובאב ,םהינפל םידקרמ ויה השעמ ישנאו םידיסח
.תוחבשותו תוריש ירבד ןהינפל םירמואו ,ןהידיבש
ריש ילכבו תורצוצחבו םיתלצמבו םילבנבו תורוניכב םייוולהו
"לארשי תרזע"מ תודרויה תולעמ הרשע שמח לע ,רפסמ אלב
ןהילעש ,םילהתבש תולעמה ריש הרשע שמח דגנכ "םישנ תרזע"ל
.הריש םירמואו ,ריש ילכב םידמוע םייוול
תרזעל לארשי תרזעמ דרויש ,ןוילעה רעשב םינהוכ ינש ודמעו
.ועקתו ועירהו ועקת ,רבגה ארק ,ןהידיב תורצוצח ינשו ,םישנ
.ועקתו ועירהו ועקת ,תירישע הלעמל ועיגה
.ועקתו ועירהו ועקת ,הרזעל ועיגה
.חרזמ אצויה רעשל ןיעיגמש דע ,ןיכלוהו ןיעקות ויה
:ורמאו ,ברעמל ןהינפ וכפה ,חרזמ רצויה רעשל ועיגה
,הזה םוקמב ויהש וניתובא"
,המדק םהינפו ,לכיה לא םהירוחא
,שמשל המדק םיווחתשמ המהו
".וניניע ה-יל ונאו
".וניניע ה-ילו ,ה-יל ונא" :םירמואו ןינוש ויה :רמוא הדוהי יבר

רואיב

.'ה ךרדב וכלה םתודלימש םישנא :םידיסח
,תובישי ישאר ןוגכ ,םדיב רוביצ השעמש רודה ילודג :השעמ ישנא
.לארשי ימכח ראשו ןירדהנס
ודמעש םישנה ינפלו הרזעבש םישנאה ינפל ודקר :םהינפל םידקרמ ויה
.ארטזוזגב םש
.שא לש םידיפלב :רוא לש תוקובאב
.עובק רפסמ אלל :רפסמ אלב
.הלעמל ונאבהש "תודימ" הנשממ רוקמב האר .תוגרדמ :תולעמ
תחמשב םייוולה םירמזמ הלא תוגרדמ לע :ריש ילכב ... םייוול ןהילעש
.הבאושה תיב
תוגרדמה ינפל ,םישנ תרזע ברעמב אצמנה ,רונקינ רעש :ןוילעה רעשב
.הילא תודרויה
.הלע רחשהש ןמיס הזו ,לוגנרתה ארק :רבגה ארק
ןמ םימ בואשל תאצל ןמזה עיגה יכ עידוהל :ועקתו ועירהו ועקת
.חבזמב ךוסינל ,חולישה
.םישנה תרזע חרזמבש רעשה :חרזמל אצויה רעש
.2 'סמ הלאשל ךתבושתב תבתכש יפכ :שמשל ... וניתובא
.וניניע 'ה לא אלא ,םתומכ ונניא ונא ךא :וניניע ה-יל ונאו
.םילפוכ :םינוש ויה


ד"י הכלה ,'ח קרפ בלול תוכלה , ם"במר
,וז החמשב תוברהל הווצמ
,הצריש ימ לכו ץראה ימע התוא ןישוע ויה אלו
םינקזהו םידיסחהו ןירדהנסהו תובישיה ישארו לארשי ימכח ילודג אלא
ימיב שדקמב ןיחמשמו ןינגנמו ןיקפסמו ןידקרמ ויהש םה השעמ ישנאו
,תוכוסה גח
.עומשלו תוארל ןיאב ,ןלוכ םישנהו םישנאה ,םעה לכ לבא

'א דומע ,ג"נ ףד הכוס ,ארמג
תיב תחמש חמש היהשכ ,לאילמג ןב ןועמש ןבר לע ,וילע ורמא :אינת
,הבאושה
,רוא לש תוקובא הנומש לטונ היה
.וזב וז תועגונ ןיאו ,תחא לטונו ,(הלעמ יפלכ ,ריוואל) תחא קרוזו

םוי ןיב ןיחבהל עדויה ,לוגנרתל הרושק רחשה תוכרבמ הכרב וזיא .3
?הליל ןיבל


'ב דומע ,ג"נ ףד הכוס ,ארמג
."תולחיימ ה-יל וניניעו ,םיווחתשמ ה-יל ונאו"

ו"ט הכלה ,'ח קרפ בלול תוכלה ,ם"במר
,ןהב הוויצש ל-אה תבהאבו הווצמה תיישעב םדא חמשש החמשה
,ולא תומוקמב ופוג לקמו ומצע ליפשמה לכו ,איה הלודג הדובע
.הבהאמ ('ה תא) דבועה דבוכמה לודגה אוה
".ייניעב לפש יתייהו תאזמ דוע יתולקנו" :רמא לארשי ךלמ דוד ןכו
.'ה ינפל חומשל אלא דובכהו הלודגה ןיאו


"הכוס תכסמ" ןכותל הרזח