דימת :הנשמ יקרפ

דימת תכסמל אובמ

ותריש םינהוכה ,םייק היה שדקמה תיב םהבש םימיה לא ,רבעה לא קתרמ עסמל םיאצוי ונא
."םדמעמ"ב לארשיו ,םרמזבו םרישב ,םנכודב םייוולה ,ובש שדוקה תודובעב

:שדחמ וניינבל םיללפתמ ונאו ,ברח שדקמה תיב

,בושת םימחרב ךריע םילשורילו
,תרביד רשאכ הכותב ןוכשתו
.םלוע ןיינב ונימיב בורקב התוא הנבו
.םילשורי הנוב ,'ה התא ךורב
("הדימע"ה ןמ)

ונאו ,ונצראל תונושה תויולגה ןמ םיסנכתמ לארשי יטבש .וניניעל תינבנו תכלוה םילשורי
...חישמה ימעפ תא םישח

'ה תוצרבו ,וב השענה תאו שדקמה תא ריכנו דמלנ .הבורקה הלואגל יוארכ אופא ןנוכתנ
.ןויצל הניכשה בושב ,הז עדיב שמתשנ

.ןהב ןיקסעתמו תונברק ןיבירקמ ונייה רבעשל
...תונברק ןיאש ,ושכע
:אוה ךורב שודקה רמא
.הנשמב םיקסעתמ םתאו ליאוה
.ןברק ןיבירקמ םתא וליאכ
('ג ,'ז "וצ" ,הבר ארקיו)

"תיבה רה"ו םילשורי
רצק "רויס"ל אצנ הבה ,"דימת" תכסמ ,ונלש תכסמה לש תוינשמב קוסעל ליחתנ םרטב
.וניתוינשמ אשונ ,שדקמה דמע ובש ,"תיבה רה"בו םילשוריב


םילשורי
םילשורי לש המוקמ .1
:לארשי-ץרא תפמ תרזעב ,ןלהל שרדנה תא תרבחמב םלשה
.ונצרא םורד /זכרמ /ןופצ (ןוכנה תא ןמס)ב תאצמנ םילשורי
.םילשורי לש הברעמ /החרזמ /המורד /הנופצ (ןוכנה תא ןמס)ב ה/רג ינא
...אוה יירוגמ םוקמ

םילודגה םיבושייה תומש תא קר ןייצ) םיאבה םיבושייה ךרד רובעל ילע םילשוריל עיגהל ידכ
:(ךרדבש

...ךרעב ,אוה םילשורי דע יתיבמ העיסנה ןמז

וניתוליפתב םילשורי .2
ריע התייה םילשורי רשאכ ,רהוזה ימי לש םבושל וניפוסיכ תא םיעיבמ ונא תובר תוליפתב
.הכולמהו שדקמה

:ןהמ קלח וב אצמו ,ךלש הליפתה רודיס תא אנ חתפ
:(!ךתרבחמל קתעה) הלא ןוגכ םיקוספב םילשורי תרכזומ "תורימז"/ "ארמזד יקוספ"ב .א
._______ _______ יחדנ ,'ה _______ הנוב*
._______ ךיקולא יללה ,'ה תא _______ יחבש *
?הב םישקבמ ונא המו ,םילשוריל "הדימע"ב תשדקומ הכרב וזיא .ב
.םימיאתמ םיקוספ המכ וכותמ קתעה ?םילשוריל סחייתמ "םוי לש ריש" הזיא .ג

ינש תיב ימיב םילשורי

תיבה רה
תיבה רה לש ויתומש .3
:ך"נתה תרזעב םתוא הלגנ הבה .םידחא תומש שי וילע הנבנ שדקמה תיבש רהל
ורהנו ... _______ _______ _______ היהי ןוכנ םימיה תירחאב היהו" :'ב,'ב והיעשי .א
."םייוגה לכ וילא
."________ _______ םילשוריב 'ה תיב תא תונבל המלש לחיו" :'א ,'ג ,'ב םימיה ירבד .ב


תיבה רה לש ויתויוכז .4
חתפנ ,ןכבו ?םירכוז ."תישארב" רפסב ונידומיל זאמ ונלוכל רכומ ,הירומה רה ,תיבה רה
:םילשנו ,ט"י-'א ,ב"כ תישארבב
.________________________________ :אוה קרפה אשונ .א
."_______ _______" םילמב ,'ב קוספב זמרנ תיבה רה .ב

:הלאו תורוקמה תרזעב הזה רשקה תא הלג .תיבה רהל רושק ךלמה דיוד םג
.'א ,'ג 'ב םימיה ירבד .ב ה"כ-ח"י ,ד"כ 'ב לאומש .א

,______.3 ______.2 ______.1 :הלאה המואה יגיהנמ השודקב םירושק תיבה רהל :םכסנ
.שדקמה תיב תא ךלמה _______ הנוב שדוקמ םוקמ ותואבו

םימיה תירחאב היהו
.תועבגמ אשינו ,םירהה שארב 'ה תיב רה היהי ןוכנ
('ב והיעשי)

תיבה רה תינבת

דימת תכסמ לש המוקמ
הנשמה יכ תדמל יאדווב ."םישדוק" רדסב הנשמה תותכסממ תחא איה "דימת" תכסמ
."םירדס" השישב תזכורמ

:הנשמה ירדס תשש ,ס"שה תא טרפפ הסנ .5
_______ רדס .3 _______ רדס .2 _______ רדס .1
_______ רדס .6 _______ רדס .5 _______ רדס .4

ט"קנ ן"מז :םתריכזל ןמיס ךל השע .6
_______נ .4 _______ז .1
_______ק .5 _______מ .2
_______ט .6 _______נ .3

:אצמו ףדפד .7
.ךתרבחמב םושר ?"דימת" תכסמ ינפלש תכסמה םש המ
.ךתרבחמב םושר ?"דימת" תכסמ ירחאש תכסמה םש המו
!בוט המ ,"םישדוק" רדסב תופסונ תותכסמ לש תומש םושרל לכות םא

!רבסה ?"םישדוק" ,רדסה םשל תכסמה םש ןיב רשקה ךל רורב תמשרש תותכסמהמ וליאב
?"דימת" תכסמ לש יזכרמה אשונה והמ תדמל םאה

?"דימת" תכסמב הנשמב םירכזנה םישנאה בור םה ימ ?תכסמה "ירוביג" םה ימ :אופא בושח
לעו םינהוכה לע .םהב םירכזנ םינהוכהש תומוקמ המכ אצמו ,דימת תכסמ יקרפב ףדפד
.ךשמהב דמלת םינהוכה תדובע

האצי 'ה רחב רשא םוקמהמ .םעה ייח זכרמב שדקמה תיב דמע ,וצראב לארשי לכ תויהב
דיחיה םהיתוליפת תא םשמ ואשנ הקוצו הרצ תעב .ןידו תד יניינע לכב לארשיל הארוה
תולוע יבייח .הנשב םימעפ שולש לגר ילוע תובבר םהימעפ ומש שדקמה תיב לא ,רוביצה
ימ םגו .חבזמה לע םובירקה םהו ,םינהוכל םהיתונברק תא ואיבה םימשאו תואטח ,םימלשו
.שדקמל ותבדנ תא וא ורדנ תא איבה ובל ונבדנש

תיבבש הברה תונתלעפה לכ ךותב .רתויב הבורמ תוליעפ התייה שדקמה תיבב יכ ,אופא רורב
תוידימת ,תועובק ויה שדקמב תומיוסמ תודובע .דימת ושענש תודחא תולועפ ןמצעל ודחוי 'ה
ךותמש תוימוי םויה תודובעה .עובק ןמזב ,ומויב םוי ידימ ןתוא ועציב םינהוכהו ,תוימוי םויו
.דעומבו תבשב וליפא שדקמב ושענ תוידימתה תודובעה

:תוידימתה תודובעה תא אצמ
ידמ שדקמב ושענש ,תוידימת תודובע תורכזומ םהבו ,הרותה ןמ תורוקמ טקל ךינפל .8
:הדובעה ןמז תא שגדה .קוספ לכב תרכזנה הדובעה יהמ תרבחמב םושר .ומויב-םוי

תורוקמה
'ח-'ז ,'ל תומש .1
ב"מ-ח"ל ,ט"כ תומש ;ה-א ,ח"כ רבדמב .2
'ג ,'ו ארקיו .3
א"כ-'כ ,ז"כ תומש .4
'ו-'ה ,'ו ארקיו .5
.ג"י ,'ב ארקיו .6

.שדקמב הדובעה עוציב ינפל הבושח הלטמ םינהוכה לע הליטה הרותה

:הנשמ תרבחמב בותכו ,א"כ-ט"י ,'ל תומשב ,הרותב ארק .9
?תאזה הלטמה יהמ .א
?(הכרבל םנורכיז ונימכח) ל"זח יפב הנוכמ וז הלטמ דציכ ךל עודי םאה .ב
?וז הלטמ םיעצבמ םינהוכה יתמיא .ג
?ךכ השוע וניאש ימ לש ושנוע והמ .ד
?םיאבה תורודה לע םג וא וינבו ןרהא לע קר הלטוה וז הלטמ םאה .ה
.א"כ-ט"י ,'ל תומש רפסב בותכה לע ססבתה

שדקמה תיבב הדובעה ןוגרא
תורמשמל הקולחה
םינהוכה םנמא .תומדקומה רקובה תועשב רקיעבו ,שדקמב םינהוכה תדובע התייה הבר
שדקמב הברה הדובעה תא רידסהלו קלחל ןתינ דציכ ךא ,םיצורחו םיבר ויה שדקמה ידבועו
?םינהוכה לכ ןיב

.תונברקה תדובעל םייוולה ללכמ ולדבוה םינהוכה
ןכו .רמתיאמ העבראו רזעלאמ העברא :תורמשמ 'חל םינהוכה קליח ונבר השמ ...
םירשעו העבראל - ךלמה דיודו אוה - םקליח לאומש ימיבו איבנה לאומש דע ויה
.הנוממ דחא שאר רמשמו רמשמ לכ לעו .רמשמ

ןה תבשה םויל תבשה םוימו ,(עובש) תבש לכל רמשמ הדובעל םילשוריל ןילועו
.הלילח ןירזוחו ,ורמגיש דע ,סנכנ - וירחא אוהש - רחאהו ,אצוי רמשמ :ןיפלחתמ
('ג ,'א תוכלה ,'ד קרפ שדקמה ילכ תוכלה ,ם"במר)

דיוד :ק"דר (ב"כ ,'ט 'א םימיה ירבד) "םתנומאב ,האורה לאומשו דוד דסיי המה"
...הנוהכ תורמשמ ונקית לאומשו

תורמשמ ד"כל דעו השמ תומימ לחה ,תורמשמל םינהוכה תקולח רואיתל יפרג טוטרס טטרס
.הנוהכ

?תורמשמ העבראו םירשעל הנוהכה תורמשמ הנומש תא ךלמה דיוד ימיב ולציפ ,ךתעדל ,עודמ
?המלש הנש ךרואל רמשמ לכ תריש לוכה ךסב תועובש המכ .םימי עובש תריש רמשמ לכ
:םיינשל ךתבושת תא קלח (.תועובש 50 = הנש)
.ךליאו דיוד ימימ (2 דיוד ימי דע (1

בא-יתבל הקולח
.םימי עובש תופיצרב שדקמב תריש רמשמ לכ

ימ ,ןכ םאו ?עובשה תומי יפל וקלחתנ םה אמש וא ,םוי לכב ותריש רמשמה ינהוכ לכ םאה
?'ו םויב ימו ,'ד םויב ימ ?'ב םויב ימו ,'א םויב תריש םהמ

:םימכח ורמא
.םימכח םהל ונקיתש ,םינהוכה תובא יתב השיש
('ב דומע ,ז"ק ,תוחנמ ארמג)

הזו ,ומוי דבוע הז .עובש ימי השיש דגנכ .תובא יתב השישל קולח רמשמ לכש :י"שר
.(םלוכ םידבוע) םיווש ןלוכ תבשבו .ומוי דבוע

"הנוממ"ו "שאר"
:בתוכ ,"הקזחה דיה" ורפסב ם"במרה
דבוע וישנאו בא-תיב לכ היהיש דע ,תובא-יתבל ורמשמ קלחמ רמשמו רמשמ שאר לכ
.וירחא לש םויב רחאהו ,וירחא לש םויב רחאהו ,(עובשה=) תבשה תומימ דחא םויב
.וילע הנוממ דחא שאר באו בא-תיב לכלו
(א"י הכלה ,'ד קרפ שדקמה ילכ תוכלה ,ם"במר)

תוחנמ תכסמב ארמגה ןמ ליעל ונאבהש עדימה לע ם"במרה ףיסוה םיבושח םיטרפ ינש
?םהינשל ףתושמה ןורקיעה והמ ?םיטרפה ינש םה המ .י"שר שוריפמו
ךשמה