דימת: הנשמ יקרפ

'א הנשמ ,'ג קרפ

הנכה תדובע
דימתה תונברק .א
:תולאשה לע הנעו ,םש י"שר שוריפבו םיאבה תורוקמב ןייע
ו"מ-ח"ל םיקוספ ,ט"כ קרפ תומש .א
.'ח-'א םיקוספ ,ח"כ קרפ רבדמב .ב

?ומויב םוי ידמ ובירקה םידימת המכ .1
!טטצ ?םידימתה תא ובירקה יתמ .2
?ליג הזיאבו ,דימתה ןברקל וחקל תומהב גוס הזיא .3
םישבכה לש םתוכיא תודוא תומש רפסב םיקוספה לע רבדמב רפסב םיקוספה םיפיסומ המ .4
?דימתל
דחא לכ לש תומכה יהמ ?םה וליא .םירבד ינש ףיסוהל הרותה התוויצ דימת ןברק לכל .5
?םהמ
.'מ ,ט"כ תומשב י"שר ירבדמ הלועש יפכ ,חבזמה לע ןייה ךוסינ תא ראת .6

."םדה תקירז" תווצמ תא םהיפ לע םכסו ,םיאבה תורוקמב ןייע .ב
.'ה ינפל הנופצ חבזמה (דצ=) ךרי לע ותוא טחשו -
.ביבס חבזמה לע ומד תא םינהוכה ןורהא ינב וקרזו
(א"י ,'א ארקיו)

.(ילכב םדה תא=) לבקמה לביקו טחושה טחש -
.תינופצ תיחרזמ (הניפ=) ןרקל ול אב
.(חבזמה לש=) הנופצ-החרזמ ןתונו
,תימורד-תיברעמ
.המורד-הברעמ ןתונו
.ימורד דוסי לע ךפוש היה םדה ירייש
('א ,'ד דימת ,הנשמ)

קלחב=) ארקסה ןמ הטמל .ילכב םדה קרוזו ץראב דמועו ,חרזמ דצל ךלוה... -
.עברא ןהש תונתמ יתש ןתונו ,(חבזמה לש ןותחתה
.תינופצ-תיחרזמ ןרקב םייתשכ איהש תחא
.תימורד-תיברעמ ןרקב םייתשכ איהש תחא ןתונו תימורד תיברעמל ךלוהו
(םש ,ארונטרבמ הידבוע יבר)

תונתמ יתש ןועט המדו .ןופצב תרש ילכב המד לוביקו ,ןופצב התטיחש ...הלועה -
('ד ,'ה םיחבז ,הנשמ) .עברא ןהש

הרמאש המ םייקתיש ידכ ,חבזמה ילתוכ 'ב לע ךליאו ךליא תטשפתמ ...הקירז לכו -
(םש ,לארשי תארפת) ."ביבס" ,הרות

הנשמל הרזח

םוכיסו הרזח תדובע

:תוצובק -3ל ינשה סיפב ופתתשהש םינהוכה תא קלחל ןתינ .1
.הרונמה ןשדמו ימינפה חבזמה ןשדמ ,קרוזה ,טחושה - םינהוכ העברא
.חבזמה שבכ לא דימתה לש םירביאה תא םילעמה - םינהוכ השיש
.שבכה לא ןייה תאו םיתיבחה תא ,תלוסה תא םילעמה - םינהוכ השולשו
.םינהוכ _____ :לוכה ךסבו

םינהוכה רפסמ ןיבל ןיטק ןב ןיקתהש םיזרבה רפסמ ןיב םיאתהל הסנו ,"רויכ" ךרעב ןייע
.ינשה סיפב ופתתשהש

.(ןהוכ וניאש "לארשיב"=) רזב הרשכ הטיחשה תדובע :הרעה
:3-ו 2 תולאשה לע הנעו ,2-ו 1 תורוקמב ןייע

...קרוז ימ ,טחוש ימ (1
('ג ,'ב אמוי) .וב וכז םינהוכ רשע השולש

.('ד ,ח"כ רבדמב) "רקובב השעת דחא שבכה תא" (2
.(ט"ל ,ט"כ תומש) "רקובב השעת דחאה שבכה תא"
,דימתב וקסעתהש םינהוכה רפסמ דגנכ - ד"חא
לעב) .דימתה תונברק דגנכ הנקתנש ,"הרשע הנומש" תליפת תוכרב דגנכ - ד"חאהו
(ט"ל ,ט"כ תומש"ב םירוטה

.ותבושת תאו וילא זמור 2 רוקמש ישוקה תא ךנושלב רבסה .2

לש דימתה דגנכ - וזיאו רחשה לש דימתה דגנכ הנקתנ (הרשע הנומש תליפת=) הליפת וזיא .3
?םייברעה ןיב

לכ לש ודיקפת תא ןייצו ,("םידמוע ןלוכ ואצמנ" םילמב לחה) 'ג הנשמ ,'ד קרפ דימתב ןייע .4
.חבזמה שבכל םיכיסנה תאו םיתיבחה תא ,םירביאה תא ולעהש םינהוכה 9-מ דחא

:5 הלאש לע הנעו ,3 רוקמב ןייע
וקרזל ידכ ,ילכב ,הטיחשה תעשב אצויה םדה תלבק תווצמב הכוז ימ=) לבקמ ימ (3
?(חבזמב ךכ רחא
הכזש ימ וא=) לבקמ קרוז ...וא ,(לבקמה םג אוה טחושה םאה=) לבקמ טחוש
('ב ,ה"כ אמוי) .לבקמ קרוז... ?(לבקיש הז אוה הקירזב

תאז החיכוה איה .טחושה אלו ,"לבקי"ש אוה אוה "קרוז"הש ,העירכה 3 רוקמב ארמגה .5
.1 הלאשל ךתבושת תרזעב ,החכוהה תא חנעפל הסנ .רויכל ןיטק ןב ןיקתהש םיזרבה רפסממ


ימ ינשה סיפה עבק ,ןשדה תמורת תדובע תא השעיש ןהוכה והימ עבקש ,ןושארה סיפל דוגינב
דחא סיפ דציכ בותכ .הנשמב תוטרופמה תודובעה הרשע שולש תא ושעיש םינהוכה 13 ויהי
.-13ה ויהי ימ עבק

הנשמל הרזח

'ב הנשמ ,'ג קרפ

הנכה תדובע

קר הרשכ הטיחשה יכ דומלל ןתינ הלימ וזיאמ ,בותכו ,'ו קוספ ,ט"י קרפ ארקיו רפסב ןייע .א
.םויב
?הטיחשה ןמז תודוא הנשמב תועדה יתש ןה המ .1 .ב
?רתוי רחואמ ןמזה העד וזיא יפל .2

הנשמל הרזח

םוכיסו הרזח תדובע

:ךינפלש רוקמב ןייע
?ךכל וכרצוה המלו ...
,הנבלה רואמ הלע תחא םעפש
,חרזמה ריאהש ומידו
,"דימת"ה תא וטחשו
הפרשה תיבל והואיצוהו
,הלילב טחשנש יפל ,היה לוספש)
,"םכחבז םויב" :ביתכד
('ב ,'ג אמוי) .('ק תוחנמב י"שר - חובזל ךירצ םויב

:תארקש רוקמה תרזעבו ונתנשמ תרזעב ,ןלהל שרדנה תא םלשה .1
ףוסיא ,ןשדה תמרה :םויה ריאי םרטב ושענש שדוק תודובע לע ונדמל םימדוקה םיקרפב
.חבזמב תוכרעמה תנכהו "חופת"ל ןשדה
_______ רשאכ קר עצובת איהש הדפקה תמייק ,דימתה תטיחשב קסועה ,ונקרפבו
."_______ _______" קוספה ןמ ונדמלש יפכ ,_______
________________________________________ש איהו ,הלקת םהל התרק תחא םעפ
_________________________________________________________________
._____________________ םנמאש ,בטיה בטיה אדוול זאמ וטילחה ןכלו

?ופוסב וא ועצמאב ,שדוחה תליחתב :רקובל ךומס "חרוז" חריה יתמ ,בותכו ררב .2


:ךינפלש רוקמב ןייע
?"ןורבחב אוהש דע" המלו
('א ,'ג אמוי ,ימלשורי) .תובא תוכז ריכזהל אב ...

?"תובא תוכז" ןיבל ןורבח ןיב רשקה המ .1
תשולשמ ימל ,ןייצו ,תיברעו החנמ ,תירחש ינפל הליפתה רודיסב יוצמה "דוחיי םשל"ב ןייע .2
.תוליפתה שולשמ תחא לכ תסחוימ תובאה
.הפמב רזעיה ?ןורבחל םילשורי ןיב יריווא וקב קחרמה והמ .3
.ותוא הלג .ונתנשמב הפי הלימ םש לע ארקנש בושיי שי הרדחל הלופע ןיב .4


תקולחמה לע תדמל וז הנשמב .םיאנת תוקולחמ הב תוטעמש ךכב תדחוימ דימת תכסמ
.תוקולחמ יתש דוע תכסמה ךשמהב תולגל הסנ .םיאנת ןיב הנושארה

הנשמל הרזח

'ג הנשמ ,'ג קרפ

הנכה תדובע


.הלטל שבכ ןיב לדבה המ ,בותכו ,ןולימב ןייע .1
?םהינש תא ילואו ?הלט וא שבכ :דימתה ןברקל וחקל המ.2


.דקומה-תיב תוניפב ויהש תוכשל עברא לש םהיתומש םייונמ ונתנשמב
.קיודמה המוקמ תא תנייצמ הנשמה תחא הכשל יבגל קר
?וז איה הכשל וזיא .1
?קיודמה המוקמ והמ .2
?הנשמב רכזנ וז הכשל לש המוקמ קר ,ךתעדל ,עודמ .3

הנשמל הרזח

םוכיסו הרזח תדובע

:רסחה תא םלשהו ,'א קרפב תדמלש המב רכזיה .1
._______ אוה הרזעב םירעשה רפסמ
._______ החרזמבו _______ המורדב ,_______ אוה םירעשה רפסמ הרזעה ןופצב
.____________________ (קוידב ןכיה ראת)ב אצמנ "דקומה תיב"

:דקומה תיבב ויה תוכשל עבראו
.ןברקה יאלט תכשל התייה איה - תימורד תיברעמ
.םינפה םחל ישוע תכשל התייה איה - תיחרזמ תימורד
.ןוי יכלמ םוצקישש ,חבזמה ינבא תא יאנומשח ינב וזנג הב - תינופצ תיחרזמ
.הליבטה תיבל םידרוי הב - תיברעמ תינופצ
('ו ,'א תודימ)


:ויחאל רמא (יבכמה) הדוהיו
.וניביוא ופגינ הנה
!והכנחלו שדקמה תא רהטל הלענ
,שדקמה תא ורהטיו
...ללוחמה (ןוציחה חבזמה=) הלועה חבזמ לע וצעווייו ...
,ותוא ץותנל הבוט הבשחמ םהילע חלצתו
,דחוימ םוקמב םינבאה תוא וחיניו ...
.ןהילע תורוהל איבנ אוב דע
.ןושארכ שדח חבזמ ונביו ...תומלש םינבא וחקייו
('ד םיבכמ)

?םינבאה תא םיאנומשחה וחינה ובש דחוימה םוקמה והמ
.2 הלאש ירחאש םישרתה תרזעבו 1 הלאש ירחא קתעומה רוקמה תרזעב הנע

תכשל"ב (םומ םהב ןיאש ,םיקודב=) ןירקובמה םיאלט השישמ ןיתחופ ןיא
."םיאלטה
('ה ,'ב ןיכרע)

:רמוא גב גב ןב
?הטיחש םדוק םימי העברא רוקיב ןועטש דימתל ןיינמ
.ודעומב יל בירקהל ורמשת :(דימתה ןברקב) רמול דומלת
".שדוחל םוי רשע העברא דע תרמשמל םכל היהו" :(חספה ןברקב) רמוא אוה ןלהלו
,הטיחש םדוק םימי העברא רוקיב ,ןועט ןלהל המ
.הטיחש םדוק םימי העברא רוקיב ןועט ןאכ ףא
('ב ,ג"י ןיכרע)


.הלעמלש תורוקמה תרזעב ,ןלהל שרדנה תא תרבחמב םלשה
.(תוחפל) םיאלט _______ (רפסמ ןייצ) עבק ךרד ויה םיאלטה תכשלב .1

.םתברקה ינפל םימי _______ ךשמב םומ לכמ םירקובמ ויה הלא םיאלט .2

__________________ש ,גב גב ןב חיכוה "הווש הרזג" (דומילה ךרד =) "הדימ"ה תרזעב .3
._________________________________________________________________

ןה ,הווש הרזגב דומילה ךרוצל ,"דימת"ה ןברק ןיבל חספה ןברק ןיב "תורשקמ"ה םילימה .4
:הלא
,"__________" - דימתה ןברקב
."__________" - חספה ןברקבו

הנשמל הרזח


ךשמה