תורה שבעל-פה - דינים ומבוא לתושבע"פ

לנבחנים ברמה של 5 יח"ל, יחידת לימוד אחת
שאלון מספר 005102 - קיץ תשס"ג 2003


פרק ראשון: דינים בהלכה (51 נקודות)

(על פי החוברת "נתיבות הכשרות" ו"קיצור שולחן ערוך")

בפרק זה עשרה אירועים (10-1), ומהם עליך לבחור בשישה: בשלושה מהאירועים 5-1 ובשלושה מהאירועים 10-6.
שים לב! אין צורך לציין מקור.

בחר בשלושה מהאירועים 5-1, וענה על כל הסעיפים בכל אירוע שבחרת.
(לכל אירוע 9 נקודות; סה"כ - 27 נקודות)


1. חנה טיגנה בערב לביבות פרווה (סתמי) בסיר שבישלה בו בשר בצהרים.
עופר גילה להפתעתו בתוך המקרר סיר מלא חלב, ובתוכו חתיכת בשר ששהתה בסיר יומיים.
א. האם מותר לחנה לאכול דברי חלב עם הלביבות, לדעת המחבר ולדעת הרמ"א?
נמק את דבריך.
ב. האם מותר לעופר לתת את חתיכת הבשר לכלב שלו? נמק.

2. משה הירקן שפך בטעות ארגז תפוחים, שעדיין לא הפרישו מהם תרומות ומעשרות, לתוך משאית מלאה תפוחים שהופרשו מהם תרומות ומעשרות, וכל התפוחות התערבבו זה בזה.
במקרה אחר שפך משה ארגז ענבים של ערלה לתוך משאית מלאה ענבים שאינם ערלה, והענבים התערבבו זה בזה.
שכנו יואב אמר לו שכל הפירות מותרים, משום שהפירות האסורים נפלו לתוך כמות גדולה של פירות מותרים.
א. האם התפוחים מותרים באכילה ללא הפרשת תרומה ומעשר, כדברי יואב? נמק.
ב. האם הענבים מותרים באכילה, כדברי יואב? פרט ונמק.

3. במסיבת סיום של קורס קצינים הפתיע נועם את הצוערים כשהביא עופות שצד במדבר. כמו כן, הביא חתיכות של דג, שנראים בו קשקשים ואין נראים בו סנפירים.
חיים טען שיש בעיות הלכתיות בכשרות העופות והדג.
א. מה הם ארבעת הסימנים המבחינים בין עוף טהור לעוף טמא?
ב. האם יש בעיה הלכתית בכשרות הדג? נמק.

4. ליעל הגישו לפתן שימורים העשוי מאפרסקים מיבול השנה הקודמת, שלא הפרישו מהם תרומה ומעשר. לפני יעל מונחים גם אפרסקים טריים, שנקטפו בשנה זו, ולא הופרשו מהם תרומה ומעשר. יעל לקחה מהאפרסקים הטריים והפרישה תרומה ומעשר עליהם וגם על קופסאות השימורים.
מיכל התארחה בשבת בבית חברתה. הגישו לה תפוחים ומשמשים לא מעושרים. מיכל לקחה מהתפוחים ועישרה מהם על המשמשים.
א. האם יעל נהגה כהלכה כאשר עישרה מהאפרסקים הטריים על השימורים? נמק.
ב. האם מיכל נהגה כהלכה כאשר עישרה בשבת, וכן כאשר עישרה מהתפוחים על המשמשים, נמק.

5. לאה הכשירה לפסח את הכלים האלה:
- תבנית לאפיית עוגה
- פנים המקרר
- צלחות חרסינה
- סיר בישול מנירוסטה
חווה הכשירה בהגעלה את סירי הבישול שבישלה בהם חמץ באותו יום.
א. מה היא דרך ההכשרה של כל אחד מן הכלים שהכשירה לאה? נמק.
ב. האם חווה נהגה כהלכה? נמק.

בחר בשלושה מהאירועים 10-6, וענה על כל הסעיפים בכל אירוע שבחרת.
(לכל אירוע - 8 נקודות; סה"כ 24 נקודות)

ענה על פי "קיצור שולחן ערוך".


6. ראובן הלווה לשמעון 1000 ש"ח לתקופה של שנה, בתנאי שגם שמעון ילווה לו סכום כזה כשיצטרך, לתקופה של שנה וחצי. שמעון הסכים ועשה כפי שהתנו ביניהם.
א. האם ראובן נהג כהלכה? נמק.
ב. האם שמעון נהג כהלכה? נמק.

7. דליה ונחמה פתחו בבית ספרן גמ"ח (גמילות חסד) הלוואות לנזקקים.
להלן שלושה מסעיפי תקנון הגמ"ח:
(1) במתן הלוואות יש להעדיף את תלמידי בית ספרנו על תלמידים מבתי ספר אחרים.
(2) אם לווה, המחזיר את ההלוואה, יצרף מרצונו להחזר ההלוואה תוספת של 2% מתנה לגמ"ח, תתקבל התוספת בברכה.
(3) ההלוואות יינתנו על בסיס של אמון הדדי, בלי שטר, בלי עדים ובלי צור במתן ערבונות.
כתוב חוות דעת הלכתית על כל אחד משלושת הסעיפים האלה. נמק את דבריך.

8. בגלריה של ראובן נעשו עבודות הרחבה. בצדי המדרגות הזמניות, המובילות לקומה השלישית, מתח ראובן חבלים.
המבקרים העירו לו על מפגע בטיחותי זה.
יעקב היה עד לתאונת דרכים שהיו בה פצועים. יעקב נמנע מלהגיש עזרה לפצועים, ועזב את המקום.
א. איזו מצוות "עשה" ביטל ראובן, ועל איזה "לא תעשה" עבר? כיצד היה עליו לנהוג?
ב. על איזה "לא תעשה" עבר יעקב?

9. ברפת של גל מתה אחת הפרות. גל מכר את בשרה לנכרים כבשר של בהמה שחוטה.
מכיוון שעמנואל היה נוהג באלימות כלפי חבריו, פרסם ועד הכיתה תקנון למניעת אלימות. להלן שלושה מסעיפי התקנון:
- תלמיד שמכה את חבריו עובר על לאו מן התורה.
- הנוהג באלימות כלפי חבריו, גם אם אינו מכה אותם, חייב בדיני שמים.
- גם לאחר תשלום פיצויים אין כפרה למי שנוהג באלימות.
א. האם גל נהג כהלכה כאשר מכר את הבשר הזה לנכרים כבשר של בהמה שחוטה? נמק.
ב. (1) על איזה לאו מן התורה עובר מי שמכה את חבריו, וכיצד נלמד מלאו זה שאסור להכות?
(2) באיזה מקרה חייב אדם בדיני שמים, גם אם אינו מכה?
(3) מה עליו לעשות לאחר תשלום הפיצויים כדי שיתכפר לו?

10. עמיחי שכר משמעון דירה בשכירות חודשית, אך כל חודש, כאשר הגיע שמעון לתבוע את דמי השכירות, סירב עמיחי לשלם לו.
עמיחי הציע ששמעון ימכור לו את דירתו, אך שמעון סירב למכור. עמיחי הפעיל עליו לחצים כבדים, עד שלבסוף הסכים שמעון למכור לו את הדירה.
א. האם בעיכוב תשלום דמי השכירות יש איסור? נמק.
ב. על אילו איסורים עבר עמיחי בכל הקשור לקניית הדירה? נמק.


פרק שני: שאלות כלליות ומושגים בהלכה (29 נקודות)


ענה על חמש שאלות:
על שאלה 11 (חובה) (9 נקודות) ועל ארבע מהשאלות 17-12 (לכל שאלה - 5 נקודות)..
ענה בקצרה, אין צורך לנמק ולבסס את התשובות.


11. (חובה)
באר בקצרה שלושה מהמושגים א-ה
א. סתם יינם
ב. פסח שני וזמנו
ג. חודש חסר
ד. נר ששבת
ה. "אונאת ממון" ו"אונאת דברים"

ענה על ארבע מהשאלות 17-12. כתוב את ההלכה למעשה בלבד.


12. אילו תוספות יש להוסיף בברכת המזון בראש חודש טבת שחל בשבת?

13. אילו ברכות מברכים בקידוש הלילה של שביעי של פסח, ואילו ברכות מברכים בקידוש הלילה של שמיני עצרת? ציין את חתימת הברכות בלבד.

14. שכח ולא אמר "יעלה ויבוא" ב:
א. ברכת המזון של חול המועד
ב. ברכת המזון של ראש חודש
ג. מנחה של ראש חודש
ד. ערבית של חול המועד
באילו מהם חייב לחזור, ובאילו מהם אינו חייב לחזור?

15. לפניך רשימה של שמונה ימים:
א. יום ראשון של סוכות
ב. פורים
ג. יום ראשון של פסח
ד. יום אחרון של פסח
ה. ראש השנה
ו. ראש חודש
ז. שמיני עצרת
ח. חנוכה
באילו מן הימים אומרים "הלל שלם", באילו מהם אומרים "חצי הלל" ובאילו מהם אין אומרים הלל?

16. אילו מבין חמש המלאכות שלפניך אסורות ביום טוב אפילו לצורך אוכל נפש?
- הוצאה מרשות לרשות
- קצירה
סחיטת ענבים
-בישול
- שחיטה

17. אילו פרשיות כתובות במזוזה שבפתח הבית (כתוב את שמות הפרשיות בלבד).


פרק שלישי: מבוא לתושבע"פ (20 נקודות)


ענה על שתיים מהשאלות 20-18 (לכל שאלה - 10 נקודות).


18. לפניך ארבעה מקורות שהשתמשו בהם חכמים במידות שהתורה נדרשת בהן.
קרא אותם בעיון, וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריהם.
(1) "על פיהם יהיה כל ריב וכל נגע, וכי מה עניין ריבים אצל נגעים? אלא... מה נגעים ביום ... אף ריבים ביום".
(2) "נביא שהדיח - בסקילה, מאי טעמא דרבנן? אתיא הדחה הדחה ממסית, מה להלן בסקילה - אף כאן בסקילה".
(3) "ומה מדינים שלא באו אלא לעזור את מואב אמר תורה 'צרור את המדינים והכיתם אותם' - מואבים עצמן לא כל שכן".
(4) "מצוות עשה שלא הזמן גרמא נשים חייבות, מנלן? דיליף ממורא, מה מורא נשים חייבות - אף כל מצוות עשה שלא הזמן גרמא נשים חייבות".
א. באיזו מידה מן המידות שהתורה נדרשת בהן השתמשו חכמים בכל אחד מן המקורות האלה?
ב. כתוב את דרך הלימוד של כל אחת מן המידות שכתבת בסעיף א.

19. הבא שתי ראיות מהתורה שבכתב, המעידות על קיומה של תורה שבעל-פה.
ב. כתוב שני טעמים מדוע התורה שבעל-פה לא נמסרה בכתב.

20. הספרות ההלכתית התנאית כתובה בשתי צורות ספרותיות.
א. מה הן שתי צורות ספרותיות אלה?
ב. מהי המעלה של כל אחת מצורות אלה?


תוכן תושב             תוכן מבחנים בתושב