בחינת בגרות בתורה שבעל פה, לקט מצוות

יחידת לימוד אחת לכיתה י"א, או לכיתה י"ב
שאלון מספר 005108 - קיץ תשס"ג 2003


פרק ראשון (40 נקודות)


עני על שאלה 1 (חובה!)

בשאלה זו חמישה סעיפים (א-ה), ועלייך לענות על כולם.


שאלה 1
מצווה שלא להונות במיקח וממכר
א. כתב בעל ספר החינוך בשורש המצווה: "שאין ראוי לקחת ממון בני אדם דרך שקר ותרמית".
האם קביעת חז"ל שאין אונאה לקרקעות אינה סותרת לכאורה שורש זה?
בארי את דברייך.

ב. כתב בעל ספר החינוך: "שהמוכר והלוקח שניהם מוזהרים באזהרה זו".
לאור שורש המצווה, מדוע היה אפשר לחשוב שהלוקח אינו מוזהר באזהרה זו?

ג. פרטי את שלושת השיעורים שלהלן, שנאמרו בהונאה:
- שיעור ההונאה שאין חייבין להחזיר
- שיעור ההונאה שחייבין להחזיר והמיקח קיים
- שיעור ההונאה שמבטל את המיקח

ד. האם בכל מקרה של ביטול מיקח שני הצדדים יכולים לדרוש את ביטול המיקח? נמקי.

ה. חנה קנתה בחנות בדים אריג באורך 5 מטרים. כאשר חזרה לביתה, מדדה את האריג והתברר לה כי חצי מטר חסר באורך האריג שקנתה.
האם חנה יכולה לדרוש את ביטול המיקח? נמקי.פרק שני (40 נקודות)

עני על שתיים מהשאלות 2-4.

שאלה 2
מצווה שלא לאכול ולשתות כדרך זולל וסובא
א. "אכל כל מאכל ולא אכל בשר בהמה, שתה כל משקה ולא שתה יין - פטור".
בארי טעם דין זה, לפי שורש המצווה שכתב בעל ספר החינוך.

ב. בארי לפי שורש המצווה שכתב בעל ספר החינוך, מדוע דין בן סורר ומורה אינו נוהג בנקבות.

ג. "ומה שאמרו שאם אכל אכילה זו המכוערת מבשר אסור או ביום שאסור באכילה, ואפילו בתענית דרבנן שאינו חייב" - מדוע?

שאלה 3
מצוות כיבוד אב ואם
א. כתב בעל ספר החינוך: "ויעריך במחשבתו כמה וכמה ראוי לו להיזהר בעבודתו ברוך הוא".
בארי כיצד יגיע אדם להיזהר בעבודתו ברוך הוא, לפי שורש מצות כיבוד אב ואם.

ב. האם הבן חייב לכבד את אביו מכספו הפרטי או מכספי האב? פרטי.

ג. כיצד ינהג בית הדין באדם שאינו מקיים מצות כיבוד אב ואם? נמקי.

שאלה 4
מצווה שלא להלוות בריבית לישראל
א. כתב בעל ספר החינוך: "מחסדיו הרבים על בריותיו - כפל להם האזהרות פעמים רבות בקצת מקומות".
בארי משפט זה, וכתבי כיצד הדבר בא לידי ביטוי במצווה שלא להלוות בריבית לישראל.

ב. כתב בעל ספר החינוך:
"וכן מעניין המצווה - מה שאסרו להלוות על הקרקע מעות ולהתנות עם הלווה: 'אם לא תחזיר לי המעות מכאן ועד יום פלוני - תהא הקרקע שלי', לפי שהקניין הזה אינו מועיל לפני שהוא אסמכתא".
בארי מהי אסמכתא, והסבירי את הקשר של דין זה לאיסור ריבית.

ג. ראובן הנותן דינר לשמעון כדי שילווה ללוי סכום גדול - האם הדבר מותר? נמקי.פרק שלישי (20 נקודות)

עני על שתיים מהשאלות 7-5.

שאלה 5
מצווה שלא נאמין באלה בלתי ה' לבדו
אמרו חז"ל: "אזהרתן זו היא מיתתן".
מאמרה זו נובעות שתי השלכות הלכתיות, בעניין ההבדל שבין יהודי העובד עבודה זרה לבין גוי העובד עבודה זרה. כתבי מה הן שתי ההשלכות.

שאלה 6
מצוות כיבוד חכמים
כיצד פירשו חז"ל את הפסוק "והדרת פני זקן"?
מהו הטעם לכך שהתורה כתבה ציווי זה בלשון זו?

שאלה 7
מצווה שלא לעשות דבר שיתחלל בו שם שמים בין בני אדם
לדברי בעל ספר החינוך פעמים מי שעובר על איסור חילול השם אינו לוקה.
מתי העובר על איסור זה אינו לוקה, גם אם עבר עם עדים והתראה? נמקי.