בחינת בגרות בתלמוד

קטע שלא נלמד, קיץ תשס"ד, שאלון מס' 006001


סוגיה - קטע ממסכת שבת
הסוגיה שלפניך עוסקת בדברים שאסרו חז"ל לעשותם בשבת.

למד את הסוגיה שבנספח המצורף, וענה על כל השאלות 9-1.

ביאור מילה: "כלכלה" - סל.

1. "נוטל אדם את בנו והאבן בידו"
א. מהו האיסור לכאורה הכרוך בדין זה? הוכח את דבריך. (6 נקודות)
ב. מדוע אין איסור במעשה זה? (6 נקודות)

2. "אמר רבא הוציא תינוק חי וכיס תלוי בצוארו חייב משום כיס".
א. מטעם איזו מלאכה חייב? (6 נקודות)
ב. מדוע פטור על הוצאת התינוק החי? הסבר את דבריך. (6 נקודות)

3. "תינוק מת וכיס תלוי לו בצוארו פטור"
א. מדוע פטור על הוצאת התינוק המת? הסבר את דבריך. (6 נקודות)
ב. מדוע המוציא תינוק מת עם כיס, פטור על הכיס? הסבר. (6 נקודות)

4. מדוע המוציא את החי במיטה פטור על המיטה, אבל המוציא תינוק חי עם כיס חייב על הכיס? הסבר את דבריך. (6 נקודות)

5. "תנן נוטל אדם את בנו והאבן בידו... על אביו"
א. הסבר את קושיית הגמרא. (6 נקודות)
ב. הסבר את תירוץ הגמרא לקושיא זו. (6 נקודות)
ג. לפי תירוץ הגמרא, אם נפלה האבן מיד התינוק, האם מותר לאביו להגביהה ולתיתה לו? הוכח ונמק את דבריך. (6 נקודות)

6. "אי הכי מאי איריא אבן אפילו דינר נמי. .. אי נפיל אתי אבוה לאתויי"
א. באר את שאלת הגמרא. (6 נקודות)
ב. מהו ההבדל בין אבן לדינר, לפי הבחנת הגמרא? (6 נקודות)
ג. עיין ברש"י ד"ה "אתי לאתויי", וכתוב נפקא מינה נוסף בין אבן לדינר, לפי הבחנת הגמרא.
נמק את דבריך. (6 נקודות)

7. "תניא כוותיה דרבא"
מה הוכיחה הגמרא מברייתא זו, וכיצד? (6 נקודות)

8. "כלכלה והאבן בתוכה"
באיזו אוקימתא העמיד ר' יוחנן משנה זו, ומה הכריח אותו לכך? באר את דבריך.
(6 נקודות)

9. "ולישדינהו לפירי... ולינערינהו נעורי"
א. אילו שתי הצעות הגמרא מציעה, ולשם מה היא מציעה הצעות אלו?
כיצד הגמרא דוחה כל אחת מהצעות אלו? (5 נקודות)
ב. "הכא בכלכלה פחותה... דופן לכלכלה"
לפי מסקנת הגמרא, האם המשנה עוסקת בכלכלה מלאה פירות? נמק את דבריך. (5 נקודות)

לקבלת הנספח לחץ - כאן


            תוכן מבחנים בתלמוד